Р Е Ш Е Н И Е

гр. Нови пазар, 19.02.2015 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд – Нови пазар в публичното заседание на деветнадесети януари  през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Маркова АНХД №537 по описа на съда за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            В нея жалбоподателят В.Б.И., в качеството си на едноличен търговец заявява, че на 28.11.2014 г. е получил наказателно постановление № КХ-32/14.11.2014 г., издадено от Директора на ОДБХ - гр. Ш., с което не е съгласен, поради което и го обжалва. Заявява също, че е получил предписания, които е започнал да изпълнява, но бил финансово затруднен. Наложената му имуществена санкция с наказателното постановление в размер на 2 000 лв. била непосилна за него. Той твърди, че е пенсионер, с влошено здравословно състояние /с 82 % инвалидност/. Моли, наказателното постановление да бъде отменено. В съдебно заседание се явява, като поддържа жалбата си, но признава, че няма регистрация на обекта по Закона за храните.   

            Въззиваемата страна, чрез юрисконсулт В.Й. намира жалбата за допустима, но неоснователна по същество. Заявява, че нарушението е доказано с категоричност, а наложеното наказание е в минимален размер. Затова представителят на въззиваемата страна счита, че жалбата следва да бъде оставена без уважение, а наказателното постановление да бъде потвърдено.

            Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

            Жалбата e подадена в законоустановения срок и се явява процесуално допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна.

            С акт за установяване на административно нарушение №195/12.11.2014 г. актосъставителят С.Г.М. е констатирала, че при проверка на обект в село К., обл. Ш.ска, ул.”***” №*, извършена на 06.11.2014 г., е било установено, че обектът няма регистрация за дейност съгласно Закона за храните. Същевременно в обекта се предлагали пакетирани стоки, зеленчуци, колбаси, млечни продукти и безалкохолни напитки. Посочено е, че това представлява нарушение на чл.12, ал.1 от Закона за храните, а нарушението е извършено за първи път. Актът е връчен на присъствалия при проверката на 06.11.2014 г., както и при съставянето му на 12.11.2014 жалбоподател. Въз основа на така съставения акт наказващият орган е издал наказателно постановление №КХ-32/14.11.2014 г., с което за така установеното нарушение на жалбоподателя, в качеството му на ЕТ  е било наложено административно наказание- имуществена санкция на основание чл.42, ал.2 от ЗХ в размер на 2 000 лева.

Актът за установяване на административното нарушение, както и наказателното постановление са издадени от компетентни длъжностни лица. Съдът счита също така, че актът за установяване на административното нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление отговарят на императивните изисквания на чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН и в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя и налагащи отмяната на постановлението на това основание.      

Установява се от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите С.Г.М. и Ю.И.П., която е свидетел при констатиране на нарушението, че на 06.11.2014 г. са извършили проверка на обект в с. К., обл. Ш.ска, представляващ магазин за хранителни стоки и намиращ се в централната част на селото. Проверяващите намерили магазина работещ, с клиенти в него, зареден с хранителни продукти, с поставени цени на тях. Обектът бил с осигурен достъп на клиенти в него, обслужвани от жалбоподателя и неговия син. Свидетелите, изпълнявайки служебните си задължения поискали да им се представи документ за регистрация по реда на Закона за храните за проверения обект, свързан с осъществяваната в него търговия с хранителни продукти. Било им обяснено от жалбоподателя, че обектът не разполага с такова разрешение. Бил съставен констативен протокол, а на 12.11.2014 г. в град Нови пазар и горепосочения АУАН.

Жалбоподателят всъщност не отрича в проведеното съдебно заседание, че не се е снабдявал с документ за регистрация по реда на Закона за храните за проверения обект от Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ по местонахождение на обекта, свързан с осъществяваната в него търговия с хранителни продукти. Той признава също така, че в обекта няма течаща вода, както и мивка, но същевременно продава хляб и хранителни продукти. Съгласно чл.12, ал.1 от Закона за храните, производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, които: отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, определени с нормативен акт; имат разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта или прилагат национални стандарти или стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган и имат въведени добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо, както и  система за управление на безопасността на храните. В случая в обекта няма даже течаща вода.

Предвид гореизложеното съдът приема, че по делото безспорно е установено извършването на административното нарушение от страна на жалбоподателя, в качеството му на ЕТ „***”, ЕИК *** със седалище в с. К., обл. Ш.ска, ул.”***” №*. Нарушението не представлява маловажен случай, тъй като търговията с хранителни стоки, осъществявана в нерегистриран обект, неотговарящ на изискванията на чл.12, ал.1 от ЗХ, касае здравето и интересите на потребителите.  

Относно наложеното с постановлението административно наказание, съдът констатира, че то е определено в предвидения законов минимум, при което следва да се приеме, че е направена обоснована преценка за тежестта на нарушението.

Поради гореизложеното, съдът намира, че наказателното постановление като законосъобразно и обосновано, следва да бъде потвърдено. Ето защо

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № КХ-32/14.11.2014 г., издадено от Директора на ОБДХ- гр.Ш., с което на ЕТ „***”, ЕИК *** със седалище в с. К., обл. Ш.ска, ул.”***” №*, представлявано от В.Б.И. е наложена имуществена санкция на основание чл.42, ал.2 от Закона за храните в размер на 2 000 /две хиляди/ лева за осъществено административно нарушение по чл.12, ал.1 от същия закон.  

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ш.ския административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: