Р Е Ш Е Н И Е

№ 91

гр. Нови пазар, 04.12.2015 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд – Нови пазар в публичното заседание на  деветнадесети ноември през  две хиляди и петнадесета година, в състав :

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря В.В., като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД №568 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            С нея жалбоподателят С.И.Т. обжалва наказателно постановление №14-0307-000038 от 10.03.2014 г. на  Началник група при ОД МВР Ш., РУ Н. с което на основание чл.175, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП му е наложена наказание глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец. Счита, че постановлението е незаконосъобразно, необосновано и неправилно. Жалбоподателят не оспорва, че на 10.02.2014 г. около 09.40 часа в гр. Н. по ул.“***“ е управлявал лек автомобил „***“, като регистрационната табела с № *** е била поставена в купето, на предното стъкло. Актосъставителят обаче не взел предвид дадените от жалбоподателя пояснения за характера на табелата – временна регистрационна табела, издадена от служба “Движение по пътищата“—Б., Република Италия, със срок на действие 20 дни, считано от 24.01.2014 г. Според жалбоподателя правната норма на чл. 140, ал.1 от ЗДвП се отнася за регистрираните в Р. България МПС, на които регистрационните табели не са поставени на определените за това места. Управляваният от него автомобил обаче все още нямал регистрация в страната. С посочената рег.табела, поставена на стъклото на автомобила  жалбоподателят отпътувал от Р. Италия, ползвал ферибот до Гърция и влязъл на територията на страната ни. Ползвал я в срока на валидността й, когато бил спрян за проверка от служителите на РУ-Н..

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично, представляван от адв.  И.Д. *** и доводите в жалбата.

Въззиваемата страна не изпраща представител на съдебните заседания и не взема становище по съществото на делото. В съпровождащото жалбата писмо изтъква, че актът за установяване на административно нарушение и обжалваното наказателно постановление са издадени от компетентни длъжностни лица, че в хода на административното производство не са допуснати съществени нарушения на материалния и процесуалния закон и наложеното административно наказание е съобразено със законовата рамка. Поради това, с писмото страната моли, жалбата да бъде оставена без уважение, а процесното наказателно постановление да бъде потвърдено като законосъобразно.

            Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок Разгледана по същество същата е основателна, поради следното:

С акт за установяване на административно нарушение бл. №489384 от 10.02.2014 г. актосъставителят М.И.Г. е констатирал, че на същата дата, около 09.40 часа в гр. Н. по ул.“***“ в посока изхода на града е управлявал лек автомобил „***“, като няма поставени регистрационни табели на точно определените места, а с поставена рег. Табела  с № *** на предното стъкло. Актосъставителят е отбелязал още, че с това деяние жалбоподателят виновно е нарушил разпоредбата на чл. 140, ал.1 от ЗДвП. Въз основа на този акт наказващият орган е издал наказателно постановление наказателно постановление №14-0307-000038 от 10.03.2014 г., с което на основание чл.175, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец

Съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от съответните компетентни за това органи. Също така актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление съдържат изискуемите реквизити, съгласно чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН.

От показанията на свидетелите М.И.Г., П.И.З. и И.С. Т. се установява неспорната между страните по делото фактическа обстановка:  на 10.02.2014 г.около 09.40 часа в гр. Н. по ул.“***“ жалбоподателят С.И.Т. е управлявал лекия си автомобил „***“, с регистрационната табела от хартия, една на брой  с № ***, държава Италия, поставена на предното стъкло.  Възраженията на жалбоподателя, относно вноса на автомобила от Република Италия и валидността на хартиената регистрационна табела, представляваща временен номер  е 20 дни от издаването й на 24.01.2014 г. не били зачетени от актосъставителя и в последствие от административно наказвания орган. Така за нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП- изискването по  пътищата, отворени за обществено ползване да се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места, на основание чл. 175, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец. И двете наказания са определени в минимума си.

На представените към жалбата документи бе изготвен легализиран превод от италиански на български език и от съдържанието на документите е видно,че първият от тях е  застрахователна карта-Билет№ 51341 за отпътуване на 30.01.2014 г. , посочен е лекия автомобил с № ***. Вторият документ е издаден от Министерството на инфраструктурата и транспорта, Главна Дирекция Център-юг и Сардиния, служба „Движение по пътищата“-Б. по протокол №08BN150657 от 24.01.2014 г., представлява удостоверение, издадено на жалбоподателя, в качеството му на собственик на лекия автомобил и го упълномощава да достигне  Р. България,  Удостоверява, че автомобилът е за износ и се движи с временна регистрационна табела ***, която е валидна двадесет дни, считано от 24.01.2014 г.

По делото бе направена молба за съдебна поръчка, за изясняване на въпросите издавано ли е на жалбоподателя Т. представеното по делото Удостоверение от Министерството на инфраструктурата и транспорта, Главна Дирекция Център-юг и Сардиния, служба „Движение по пътищата“-Б. по протокол №08BN150657 от 24.01.2014 г. за табела № S2 16043, относно броя на регистрационните табели за процесния автомобил и изискванията на държавата за монтиране на МПС. В отговор  от Министерство на правосъдието, отдел „Съдебни дела“, Рим след легализиран превод на изпратените документи, се установява следното: Във връзка с нормите на чл.99 от Кодекса за движение по пътищата,за да бъде изнесен автомобила към чужда държава, трябва да притежава разрешение за движение и временен рег. № от картон на бял фон с черен шрифт, издадени от областна служба КАТ. Разрешението посочва маршрута и продължителността на пътя/не повече от 60 дни/.Разрешението за пътуване  и регистрационния номер са валидни до пристигане на посоченото място Рег. номер може да се поставя във вътрешността на автомобила, защото е от лесно разпадащ се материал. В конкретния случай КАТ Б. е издал на жалбоподателя разрешение за движение №08BN150657 от 24.01.2014 г. с продължителност 20 дни и рег. ***за ***, с посочен номер на рама. 

Предвид изложеното, съдът счита, че наказващият орган е действал незаконосъобразно, квалифицирайки деянието като административно нарушение по чл. 140, ал.1 от ЗДвП. Жалбоподателят не е извършил вмененото му административно нарушение, а изискването на чл. 140, ал.1 от ЗДвП е относимо само към вече регистрираните в Р. България МПС. Както се установи по настоящото дело, жалбоподателят е ползвал временна рег. табела, издадена по установения ред в друга държава членка на ЕС, а самата табела е била в срока й на валидност към датата на извършената проверка.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

            ОТМЕНЯ наказателно постановление №14-0307-000038 от 10.03.2014 г. на  Началник група при ОД МВР Ш., РУ Н., с което на С.И.Т. с ЕГН ********** *** са наложени административни наказания “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец на основание чл.175, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП.  

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                                   ПЕТИНА НИКОЛОВА