Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 15

 

гр. Нови  пазар,  17.02.2015г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар, в публичното си заседание на седемнадесети февруари две хиляди и петнадесета  година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГАЛИНА  НИКОЛОВА

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: АНРИ МИЛЕНОВ

СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТ:  Д.П. 

като разгледа  докладваното от съдия Николова АНХД № 577 описа на НПРС за 2014 г., въз основа на закона и събраните по делото доказателства:

 

            Подсъдимият е неправоспособен водач на МПС.

На 16.09.2014г. отишъл в с. Т. на работа с автомобила на майка си марка “***” с рег.№ *** и вечерта тръгнал да се прибира с него в гр. К., където по ул.”***” бил спрян за рутинна проверка от органите на КАТ при РУП на МВР К.. При извършената проверка се установило, че подсъдимия не притежава свидетелство за правоуправление на МПС.  

На подсъдимия бил съставен акт за установяване на административно нарушение по ЗАНН № 362/16.09.2014 г. по описа на РУ К.. В хода на разследването било установено, че подсъдимия е бил вече наказван по административен ред за същото деяние, съгл. НП № 14-0280-000213/25.07.2014 г.на ОДМВР Ш., ВЗС на 01.09.2014 г., от което се установява, че между двете нарушения не е бил изтекъл предвиденият от закона едногодишен срок.

От гореизложеното се установява, че обвиняемият е осъществил обективните признаци на състава на престъплението на чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. Същият е управлявал въпросното МПС без да притежава свидетелство за правоуправление в едногодишния срок на наказването му с ВЗС наказателно постановление за същото деяние.

            От субективна страна е налице пряк умисъл от страна на обвиняемият. Същият е съзнавал противоправното си поведение и обществено опасните последици и е искал тяхното настъпване.

            Причините за извършване на престъплението са обусловени от една страна от липсата на самоконтрол относно спазване на правния ред, определящ правото за управление на МПС, който е бил добре известен на подсъдимия, доколкото е налице предишно административно наказание за идентично нарушение, както и от обстоятелствата, че поради необходимостта да осигурява средства за живот на семейството си (баща му е починал) е необходимо да пътува до местоработата си в с. Т., което пътуване не е обезпечено с обществени транспортни връзки. Това е наложило използването на семейния автомобил, но това не оправдава управлението му от неправоспособен водач.

            Мотивите за извършване на престъплението са породени от желанието на подсъдимия да пътува до местоработата си в с. Т. с автомобила на родителите си.

            При така установеното, съдът намери, че подсъдимият е извършил престъплението по чл. 343в, ал.2, във вр. чл. 343в  ал.1 от НК, за което законът  предвижда наказание ”лишаване от свобода” до две години.

При определяне на наказанието съдът се съобрази с разпоредбите на закона - чл. 343в от НК, както и съобрази възможностите за прилагане на чл. 78а от НК. Отчетени от съда бяха и наличието на чисто съдебно минало – същия не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност. Смекчаващо вината и отговорността на подсъдимия обстоятелство се явява младата му възраст и оказаното от него съдействие при установяване и разкриване на престъплението, а като отегчаващо вината на дееца обстоятелство е наличието на множество нарушения по ЗДвП. Предвид на това съдът счита, че целите на специалната и генералната превенция могат да се постигнат чрез налагане на административно наказание в минимален размер. Отчетено е и обстоятелството, че подсъдимият няма доходи.

            Съдът намира, че подсъдимият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание в размер близък до минималния, а именно от 1 000 лв.

            Разноски по делото не са направени, поради което и такива не се присъждат.

Воден от горните мотиви и на основание чл. 378, ал.4 във вр. чл. 305 от НПК, съдът

Р Е Ш И  :

 

ПРИЗНАВА К.Ф.Р. с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 16.09.2014 г., в  гр. К., обл. Ш., управлявал МПС, л.а марка “***” с рег.№ ***, без да притежава свидетелство за управление на МПС и то в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, с наказателно постановление НП № 14-0280-000213/25.07.2014 г.на ОДМВР Ш., ВЗС на 01.09.2014 г. - престъпление по чл. 343В, ал.2, във вр. ал.1 от НК и вр.с чл. 78а от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на  1 000/ хиляда / лева.

 

НЕ НАЛАГА на основание чл. 78а, ал.4 от НК, предвиденото от закона наказание по чл. 343г от НК.

 

Решението  подлежи на обжалване и протестиране  пред Ш.ски окръжен съд в 15 /петнадесет/ дневен срок от днес.

 

 

 

                                                 Районен съдия : .......................................

                                                                                  Галина Николова