Р Е Ш Е Н И Е

 

  ............

 

гр. Н.,  15.09.2014г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Н., в публичното си заседание  на седми септември две хиляди и петнадесета година , в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.А  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР: Д.П.

Като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 238 по описа на НПРС за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Постъпила е жалба по чл.59 от ЗАНН от ***" (БТК) ЕАД, със седалище и адрес на управление: град С., бул. "***" № *, представлявано от Р. Й., Главен юридически директор и чрез пълномощника юрисконсулт Б.П., против Наказателно постановление № 032824/05.05.2015г. на Директор на регионална дирекция за областите В., Д., Ш., Р., Т. и С. със седалище В. към главна дирекция "Контрол на пазара" към КЗП, с което за извършено нарушение на разпоредбите на чл. 114, ал.3 от Закона за защита на потребителите, на юридическото лице е наложено наказание на осн.чл. 222а от Закона за защита на потребителите - имуществена санкция в размер на 500 лева.

Жалбоподателят сочи, че НП е незаконосъобразно. Твърди, че не е посочено нарушението по чл. 114, ал.3 от ЗЗП, както и че не са налице кумулативните предпоставки за прилагане на чл. 114, ал.3 от ЗЗП. Не са изтекли 2 години на срока на търговската гаранция. В НП не били посочени доказателства, които установяват нарушението. Твърди се, че както в акта, така и в НП не е посочена датата на извършване на нарушението, което съставлява съществено процесуално нарушение по чл. 42, т.3 и чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН.

Предвид на това той моли съда да отмени обжалваното НП като незаконосъобразно и необосновано.

Въззиваемата страна не се явява и не изпраща представител.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, поради което се явява процесуално допустима.

Административно наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана по повод на установено от АНО административно нарушение, извършено на 09.06.2015г. и за което е съставен АУАН № К – 032824/06.04.2015г. от М.В.,*** – КЗП и в присъствието на свидетелите В.Г. и Н.Й.. В акта е описано установеното нарушение, посочени са нарушените законови текстове – чл. 114, ал.3 от ЗЗП. Акта е подписан от жалбоподателя, като няма посочени възражения.

Въз основа на акта е издадено НП № В- 032824/05.05.2015 г. на Директора на регионална дирекция за областите В., Д., Ш., Р., Т. и С. със седалище В. към главна дирекция "Контрол на пазара" към КЗП, с което за нарушението, извършено от нарушителя е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.

Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 08.06.2015 г.

Съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от съответните компетентни органи. Същите съдържат изискуемите реквизити, съгласно чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН и при издаването им не са допуснати формални нарушения на закона, водещи до неговата отмяна. Соченото от жалбоподателя нарушение на разпоредбите на чл. 42, т.3 и чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН е неоснователно, т.к видно от съдържанието на акта и НП има посочена дата и това е датата на извършване на проверката – 13.03.2015 г.

 

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът прие за безспорно установена следната фактическа обстановка:

На 26.02.2015 г. в КЗП – РД В. – гр. Ш. е постъпила жалба от лицето Е.В.Б. по повод на отказ на „БТК” ЕАД да извърши рекламация на закупена от лицето стока – мобилен телефонен апарат, марка „***”, модел „***”, който е дал няколко последователни дефекти в рамките на гаранционния срок. Клиентът на жалбоподателя направил искане за възстановяване на сумата, която е заплатил за апарата, но жалбоподателя е отказал. По повод на тази жалба с вх.№ В-03-561/26.02.2015 г. е била извършена проверка на 13.03.2015 г. от инспектор М.В. и свидетелите  Ц.Х., ст.инспектор в КЗП РД- В. и Т.Р.Т., управител на „БТК” ЕАД в обект – магазин № *, находящ се в гр. Н., ул.”***” № *.

При проверката е установено, че в магазина се извършва търговия с мобилни телефонни апарати, аксесоари и телекомуникационни услуги. При проверката по повод на подадената жалба е установено, че на 24.10.2013г. Е.В.Б. е закупил мобилен телефонен апарат, марка „***”, модел „***”. Срокът на гаранцията е 24 месеца (посочено е на гаранционната карта в горния десен ъгъл – л.58, първото копие). 

На 18.06.2014 г. е предявена рекламация за повреда, която е приета от продавача и е описана в регистъра, като на потребителя е издадена сервизна поръчка № 335245/18.06.2014 г. Описаната повреда е „Забива по време на работа, проблеми с номерата, бавно отваря номерата и изключително бавно зарежда снимките”. Тази рекламация е удовлетворена и е подписан Акт за удовлетворяване на 01.07.2014 г., л.44 от делото.

 

На 12.11.2014 г. е предявена отново (2-ра) рекламация, която също е описана в регистъра, като на потребителя е издадена сервизна поръчка № 369265/12.11.2014 г., описаната повреда е „Постоянно се рестартира и забила по време на работа и трябва да се изключи и после да се включи”.

Тази рекламация е приключила с Акт за удовлетворяване от 24.12.2014 г., л.46 от делото.

 

На 10.12.2014 г. е приета нова, 3-та по ред рекламация, като описаната повреда е идентична с предишните. Описано е, че клиентът е пожелал замяна, т.к стоката се изпраща в сервиз повече от 3 пъти. Тази рекламация е приключила с Акт за удовлетворяване от 24.12.2014 г.

При проверката било установено, че на 18.12.2014 г. потребителят е подал жалба до БТК ЕАД с искане за замяна на телефона, поради невъзмоността да се извърши качествен ремонт. С отговор № 14-63465/18.12.2014 г.искането на потребителя не е уважено.

На 24.12.14 г. е подписан Акт за удовлетворяване на гаранцията, л.40 от делото, по повод на предявената рекламация.

 

На 29.12.2014 г. е предявена 4-та рекламация и издадена сервизна поръчка № 378858/29.12.2014 г., л.28, като за нея е записано, че телефонът е донесен в магазина блокиран, продължава да забива и да се самоизключва, въпреки че има инсталирани само няколко приложения, до момента е ползван с различни сим карти и не ползва карта памет. Постъпвал е 5 пъти в сервиз.

На 09.01.15 г. е подписан Акт за удовлетворяване на гаранцията, л.27 от делото.

Установено било, че в гаранционната карта на апарата, л.58 от делото, са отразени 4 бр. ремонти:  от 18.06.2014 г.до 17.06.2014г. SW; от 12.11.14 до 21.11.14 г.(смяна РВА); от 01.12.14 до 02.12.14 г.(смяна РВА); от 29.12.14 до 07.01.15 г.(смяна батерия).

На 19.01.2015 г. потребителят е депозирал искане, л.67 от делото, за разваляне на договора и възстановяване на сумата за апарата, което е заведено под № 15-02163-19.01.15 г.

На 29. 01.2015 г. потребителят е получил отговор не се отговаря на искането му за разваляне на договора – л. 68 от делото.

В резултат на установеното по време на проверката на жалбоподателя е указано да се яви на 20.03.2015 г. от 10,00ч. и да представи описаните в констативния протокол документи, както и становище по искането на потребителя за разваляне на договора и възстановяване на платената сума за телефона.

На 24.03.2015 г. пред КЗП РД В. – гр. Ш. се е явил представител на жалбоподателя Г. И. Г., който е представил исканите документи, в т.ч и становището. Съгласно представеното становище на л. 37 от делото, от „***” в него са описани извършените от сервиза дейности, като относно първата сервизна поръчка № 335245/18.06.2014 г. е записано, че е извършено профилактично обновяване. На 21.11.14 г. била подменена основна платка, в периода от 01.12.14 до 05.12.14 г. също е подменена основна платка. На 10.12.14 г. не бил извършван ремонт, т.к не били наблюдавани дефекти, а но 06.01.15 г. е сменена акумулаторна батерия.

С допълнително становище, л.25 от делото от „***” е посочено, че по всяка от петте сервизни поръчки апарата е предоставян на клиента в състояние, съответстващо на договора за продажбата му.

Съгласно становището, за да бъде приложен чл. 114, ал.3 от ЗЗП е необходимо да има подадена нова рекламация, по която да се установи по надлежен ред, че е необходимо извършване на 4-ти ремонт на стоката.

Гореописаната фактическа обстановка се потвърждава изцяло от приложените към административно наказателната преписка писмени доказателства, намиращи се по делото, както и от АУАН № К – 032824/06.04.2015г. от М.В.,*** – КЗП и от събраните в съдебно заседание гласни доказателства – показанията на разпитаните актосъставител и свидетели по акта.

От гореизложените факти, съдът намира, че описаните по дати рекламации и извършените по повод на тях ремонтни дейности, сочат ,че в рамките на гаранционния срок, който започва да тече от момента на закупуване на апарата - 24.10.2013г. от Е.В.Б. и изтича до 24.10.2015 г. на същия са извършвани от общо 5 рекламации, 3 основни ремонта, като два от тях са за един и същ дефект – смяна на основна платка.

Съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 4 от ЗЗП поправка или ремонт на потребителска стока е привеждането й в съответствие с договора за продажбата й, когато има несъответствие между тях. От описаните в акта и приложените по делото доказателснтва, се установява, че поправка и ремонт на закупения от Е.Б. телефонен апарат е извършвана в рамките на гаранционния срок, поради което той е апарат с несъотвествие. В съответствие с правата, който дава разпоредбата на чл. 112, ал.1 от ЗЗП на клиента, Е.Б. е предявил рекламация на закупения апарат, като е поискал от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Едва с  предявяването на третата рекламация потребителят Е.Б.е е пожелал апаратът да му бъде заменен с нов. Поради отказ от служителите в магазина той е депозирал жалба с такова искане на 18.12.2014 г. От приложеното по делото писмо, л.64 от делото, се установява, че отговор по направеното искане за замяна на апарата не е даден.

Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал.1 от ЗЗП, при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. Искане за разваляне на договора и възстановяване на платената от Е.Б. сума е направено на 19.01.2015 г., л.67 от делото. Това искане напълно съответства с правата, които има потребителят, съгласно чл. 114, ал.1, т.1 от ЗЗП.

С писмен отговор, приложен на л.  68, жалбоподателят не е даден отговор на искането за разваляне на договора.

До датата на депозиране на искането за разваляне на договора, в рамките на гаранционния срок на апарата, са направени общо пет рекламации и според посоченото са извършени общо 4 пълни ремонта - от 18.06.2014 г.до 17.06.2014г. SW; от 12.11.14 до 21.11.14 г.(смяна РВА); от 01.12.14 до 02.12.14 г.(смяна РВА); от 29.12.14 до 07.01.15 г.(смяна батерия).

Всичко гореизложено дава основание на съда да приеме, че жалбоподателят не е изпълнил задължението си по чл. 114, ал.3 от ЗЗП, съгласно което е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Удовлетворените рекламации са общо 4 и съгласно цитираната разпоредба, жалбоподателят е бил длъжен да приеме развалянето на договора, като възстанови заплатената от потребителя Е.Б. сума.

Съдът намира, че неизпълнението на задължението по чл. 114, ал.3 от ЗЗП е безспорно установено и доказано.

За извършеното от жалбоподателя нарушение на чл. 114, ал. 3 от ЗЗП, законът предвижда административно наказание, съгласно чл. 222а от ЗЗП на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лв. за всеки отделен случай.

Видно от НП № 032824/05.05.2015г. на Директор на регионална дирекция за областите В., Д., Ш., Р., Т. и С. със седалище В. към главна дирекция "Контрол на пазара" към КЗП, наложеното на жалбоподателя наказание е в минимален размер, в съответствие със закона и поради това се явява законосъобразно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобразно събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира че случаят не е маловажен. Допуснатото нарушение не се отличава от останалите от своя вид, за да се приеме че обществената му опасност е явно незначителна, а и за неговата съставомерност не се изисква настъпване на вредни последици. В този смисъл не са налице основания за прилагането на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът намира, обжалваното НП за правилно и законосъобразно и следва да се потвърди изцяло.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 , предл.3-то от ЗАНН, съдът

 

Р  Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 032824/05.05.2015г. на Директор на регионална дирекция за областите В., Д., Ш., Р., Т. и С. със седалище В. към главна дирекция "Контрол на пазара" към КЗП, с което на ЕАД "***", със седалище и адрес на управление: град С. *, бул. "***" № *, с ЕИК: ***, представлявано от А.И.Д., в качеството на Изпълнителен директор, за извършено нарушение на разпоредбите на чл. 114, ал.3 от Закона за защита на потребителите, и на основание на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 222а от чл. 222а от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.(петстотин лева).

 

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно ЗВАС пред Административен съд Ш. в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                                                  Районен съдия:....................................

                                                                                                Г.а Николова