Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                                                            № 82

                                                       гр.Нови  пазар,23.11.2015 г.

                                                       В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание, проведено на трети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                               Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                               Секретар:Д.П.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №249 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

   Производството е с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН ,по жалба,предявена от ЕТ “***”, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. “***” №***, представлявано от собственика си В.Й.Н., с пълномощник по делото – адв. С. Д. от ВАК против Наказателно постановление №3/12.06.2015 г. на гл.инсп. В.К.Р. - Началник РУ Н..

      Жалбоподателят твърди, че горепосоченото наказателно постановление, с което му е наложена имуществена санкция “глоба” в размер на 3000 лв. на основание чл. 53 от ЗАНН, чл.215 ал.2 от ЗОБВВПИ, Заповед №8121з-595/26.05.2015 г. на Министъра на вътрешните работи и чл.212 във вр. с чл. 75 от ЗОБВВПИ е съставено от некомпетентен орган, отделно от това е несъставомерно, незаконосъобразно, постановено при неизяснена фактическа обстановка, неправилно прилагане на материалния закон и нарушение на процедурата и моли съдът да го отмени. В представеното в срок възражение, жалбоподателя е обсъдил подробно фактическата обстановка, посочил е неправилното тълкуване на правната норма, представил е доказателства за това какви по вид и количество пиротехнически изделия са били ползвани, както и липсващата административно наказателна санкция. Възражението на жалбоподателя не било прието като обективно дадено. В НП се извеждали нови факти и обстоятелства, които не били изследвани в АУАН. В НП имало тълкуване на правни норми, за което няма делегирани правомощия. Основанието, че обжалваното НП е издадено от некомпетентен орган е, че нарушенията на чл.13б от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, се налагат на служители на Министерството на труда и социалната политика, които съгл. Чл.54 ал.1 от ЗЗБУ, упражняват цялостен контрол по спазването на този закон. В обстоятелствената част на НП административно наказващия орган сочи действия, които е извършил, в това си качество, а именно изискал е информация от Д “ИТ” гр. Ш. има ли постъпило заявление от ЕТ “***” за издаване на Разрешение по смисъла на чл.13б от ЗЗБУ за извършване на специални взривни работи на 03.03.2015 г. на покрива на читалище “***” в гр. Н.. Отговорът на дирекцията с изх. №923643 е от 12.03.2015 г., което означава, че компетентният орган е бил уведомен. В срока по чл.34, ал.1, втори абзац от ЗАНН, при известен извършител /ако това е административно нарушение/ не е бил съставен АУАН на жалбоподателя, в качеството на ЕТ, от което следва извода, че компетентния за това нарушение орган е пропуснал възможността да упражни правото си и да санкционира нарушителя. Това поведение на компетентния орган се обсъжда, за да удостовери компетентността на административно наказващия орган в НП №3 от 12.06.2015 г. и настъпилата давност за прилагане на административната отговорност от служители на МТСП. На това основание жалбоподателя счита, че обжалваното НП следва да бъде отменено като издадено от некомпетентен орган. Жалбоподателят сочи, че издаденото НП е незаконосъобразно на следните основания:  НП неправилно е обсъдил фактическата обстановка, като е извел нови факти, които не съществуват в АУАН и по този начин е лишил жалбоподателя от възможността за адекватна защита. Сочи, че административно наказващия орган е изискал информация от Дирекция “ИТ” гр. Ш. и е получил отговор на 16.03.2015 г. АУАН е съставен на 28.04.2015 г., от което се налагал извода, че този факт е бил известен, но не е бил обсъден в акта. Непосочването на всички, известни към момента на съставяне на акта факти е сериозно процесуално нарушение, видно от нормата на чл.42, т.4 от ЗАНН. На това основание жалбоподателя счита, че НП следва да бъде отменено, тъй като в един последващ процес то не може да бъде санирано. В НП не бил посочен свидетеля, в чието присъствие са били извършени пиротехническите фойерверки. Видно от представения от страна на жалбоподателя протокол за изразходвани пиротехнически материали, на мероприятието на 03.03.2015 г. в гр. Нови пазар е присъствал представител на РУП – П.К.П., който е положил подписа си върху този документ. Това обстоятелство не било обсъждано в обстоятелствената част на НП, а то доказвало, че полицията е била известена за мероприятието. Това обстоятелство не било обсъдено в НП, кого е го прави порочно – постановено при непълнота на доказателствата и като порочно, жалбоподателя счита, че следва да бъде отменено. Жалбоподателя счита също така, че в НП е посочена неправилно правната норма, относима към случая. Посочено било, че жалбоподателя, в качеството си на търговец с пиротехнически изделия е нарушил изискването на чл.75 от ЗОБВВПИ, но тази норма касаела използване на пиротехнически изделия, надвишаващи количествата по чл.53 от същия закон. В чл.53 от ЗОБВВПИ законодателят изрично е посочил и действието “употреба”, с което е разграничил обхвата на действията, изискващи разрешение при използване на пиротехнически изделия. Това разграничение не било отчетено от административно наказващия орган, напротив, същият тълкувал превратно законовата норма, за което законът не му е дал права. Дали законодателят е включил нормата на чл.53 в ЗОБВВПИ, за да се заобикаля закона, може да отговори само той, но е и началника на районното управление. Жалбоподателя счита, че с това тълкуване административно наказващия орган е превишил правата си, отделно от което тълкуването му било неправилно. Жалбоподателят сочи, че като неправилно тълкува правната норма, административно наказващия орган е издал незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен. Сочи, че присъстващия на мероприятието полицейски служител П.К.П. не е дал обяснения в АНП, което е следвало да направи, като инициативата за това е на административно наказващия орган. В АУАН не е посочен също присъствалия служител, който е бил пряк свидетел на мероприятието. Това изключване на единствения пряк свидетел води до неправилно изясняване на фактическата обстановка, което е задължително условие по чл.42, т.4 и чл.57, ал.1 т.5 от ЗАНН. Свидетели по акта били лица, които не са присъствали и нямали преки впечатления.  Административно наказващия орган не е посочил защо е приложил чл.212 от ЗОБВВПИ, което нарушавало правата на жалбоподателя за защита, същият превратно тълкувал нормата на същия член, поради което и създава порочен акт. Порочният акт не може да произведе правно действие, поради което следва да бъде отменен.  Жалбоподателят сочи също така, че АУАН е без номер – имал само номер на бланката, а в НП се обсъждал акт с номер. На жалбоподателя не му е известно кога е бил поставен номер.  Сочи също така, че в НП са изведени и обстоятелства, за които няма доказателства.  Накрая жалбоподателя сочи, че неправилното посочване на правната норма, която е ползвана, за да се санкционира същия в качеството на едноличен търговец опорочава акта и го прави незаконосъобразен, поради което НП като незаконосъобразно следва да бъде отменено.

     В съдебно заседание се явява представляващия фирмата лично и с адв. С.Д. от ВАК. Изразяват становище, в което поддържат жалбата.

     Въззиваемата страна ОД МВР гр.Ш. редовно призована не изпраща представител по делото.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      На 28.04.2015г.е съставен АУАН №3/2015г.от мл.експерт В.К.П. ***/ в присъствието на свидетелите П.К.п. и Г.Е.Г.,който акт е съставен срещу ЕТ”***”гр.В. затова,че на 03.03.2015г.около 18.30часа ,в гр.Н.,на покрива на читалище „***”,от ЕТ”***”гр.В.,с издадено разрешение за употреба на пиротехнически изделия №184/07.08.2012г.,са извършени пиротехнически ефекти,без да е представено Разрешение за извършване на пиротехнически ефекти,издадено от Дирекция „Инспекция по труда „гр.Ш..Актът е съставен по реда на чл.40 ал.2 от ЗАНН.Посочената нарушена разпоредба е тази по чл.75 от ЗОБВВПИ.

     АУАН е връчен на представляващият търговеца –В.Й.Н.,която го е подписала със следните възражения:”Не съм съгласна с написания акт ,поради това,че аз присъствах на мероприятието,на което присъстваха г-н П. и г-н П. и нямаше никакви проблеми.Представила съм всички документи,както и уведомително писмо до Началника на РУП Н..

  Възраженията не са уважени и с Наказателно постановление №3/12.06.2015 г.,издадено от Гл.инспектор В.Р. –Началник РУ Н., на ЕТ “***” – гр. В., е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3 000 лв., за това, че на 03.03.2015 г., около 18.30 часа в гр. Н., на покрива на читалище “***”, от ЕТ “***” – гр. В., с ЕИК: ***, с издадено разрешение за употреба на пиротехнически изделия на територията на цялата страна с №184/07.08.2012 г., валидно до 07.08.2017 г., издадено от ГД “НП” – С. са извършени пиротехнически ефекти без да е представено разрешение за извършване на пиротехнически ефекти, издадено от Дирекция “ИТ” – Ш., в нарушение на чл.75 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

  НП е връчено на 22.06.2015 г., като в законоустановения 7-дневен срок е обжалвано пред съда.

     Жалбата се явява процесуално допустима,а разгледана по същество-основателна,поради следните съображения:

      Началникът на РУ към ОУМВР –Н. е компетентно длъжностно лице да издава наказателни постановление по ЗОБВВПИ,съгласно Заповед № 8121з-595 /26.05.2015г.,издадена от Министъра на вътрешните работи и същият е  разполагал с териториална и материална компетентност да издаде атакуваното наказателно постановление.АУАН е съставен от полицейски орган на МВР,съгласно разпоредбата на чл.215 от ЗОБВВПИ.

      По делото бяха разпитани свидетелите П.Г.Т.,В.К.П.,П.К.П. и Г.Е.Г..Свидетелите,предупредени за наказателна отговорност по чл.290 от НК,твърдят,че на националния празник Трети март,при провеждане на пиротехнически ефекти, управителя на дружеството-жалбоподател не представила на контролните органи /св.В.П./ разрешение от ИТ за провеждане на тази заря,на този ден,този час и това място ,за извършване на пиротехнически ефекти.Св.В.П. твърди,че е разяснил на В.Й. на място,че е необходимо такова разрешение,снел й сведение ,а тя твърдяла,че до 10 единични бройки от категория 3 ,не се изисквало разрешение,като направила паралел,че при извършването на такава дейност в гр.В. не й било искано такова разрешение.На въпрос на повереника на жалбоподателя към свидетелите П. и К. дали  е станало въпрос да бъде спряно мероприятието,първият от тях отговори,че няма правомощия в тази насока.На въпрос към св.П.Г./осъществил технически пироефектите/дали е присъстувал при провеждане на разговор между органите на полицията на жалбоподателят,той заяви,че не е чул и възприел разговор между тях за спиране на мероприятието ,поради липса на документи,но отбелязва,че не е присъствувл по време на целия разговор.

     Изготвена е докладна записка от В.П. *** /18.03.2015г.,в която е заявителят е посочил,че изпълнител на пиротехническите ефекти е П.Г.Т. „пиротехник ръководител”,притежаващ Свидетелство на персонал за взривни работи серия ГИТ №00-3063.На място присъствал управителя на ЕТ”***”гр.В.- В.Й.Н. –„пиротехник пъководител”,притежаваща Свидетелство на персонал за взривни работи серия ГИТ №00-3133.Преди започване на снарядаването на описаните пиротехнически изделия,в присъствието на Пл.П.,В.П. попитал В.Й. дали имат издадено Разрешение от Дирекция „Инспекция по труза „-Ш. за провеждане на пиротехническите ефекти,при което тя му отговорила,че „такова разрешение не им е необходимо” и,че „притежават разрешение за извършване на пиротехническите ефекти на територията на цялата страна и досега не им искали такова разрешение”,както и ,че за количества под 10 единични бройки от категория 3 не се изисква разрешение от Дирекция „Инспекция по труда.”Посочено е,че при пиротехническите ефекти били употребени общо 6 броя „пиробатерии” от категория 3 и 2 броя „вулкани”от категория 2.

     Не се спори по делото,че ЕТ”*** „гр.В.,с ЕИК:*** притежава Разрешение за употреба на пиротехнически изделия на територията на цялата страна с №184/07.08.2012г.,валидно до 07.08.2017г.,издадено от ГД „НП” –С..

      Представено е уведомление от ЕТ”***” до Началника на РУП гр.Н. с изх.№01/27.02.2015г.и вх.№30700-632/04.03.2015г.,с което се уведомява,че ще се проведе фойрверк шоу по повод Освобождението на България от османско робство на 03.03.2015г.между 18.00ч.и 18.30ч.,като същото щяло да се извърши от ЕТ”***„,притежаваща разрешение за употреба на пиротехнически изделия на територията на цялата страна №184/07.08.2012г.,като щели да бъдат използвани следните пиротехнически изделия – Категория 3 -8 бр.За отговорно лице е посочен П. Г. Т..На уведомлението е поставена резолюция :г-н В.П.,04.03.2015г.,т.е. след извършване на пироефектите предния ден –на 03.03.3015г и от доказателствата по делото не може да се установи кога въпросното уведомление е стигнало до своя адресат ,но доколкото надлежното уведомяване не е елемент от фактическия състав на  констатираното административно нарушение,следва да се приеме,че уведомлението на Началника на съответното РУ на МВР е било извършено своевременно.

       В административно-наказателната преписка е приложено писмо-отговор от Дирекция”Инспекция по труда”гр.Ш. с изх.№023643/12.03.2015г.,във връзка с УРИ 307000-706 от 09.03.2015г.,като в отговор на направеното запитване от Началника на  РУ”МВР”гр.Н. е отговорено следното: 1/В Дирекци „Инспекция по труда „гр.Ш. не е постъпвало заявление от ЕТ”***”гр.В. за издаване на Разрешително по чл.13б от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за извършване на специални взривни работи на 03.03.2015г.на 03.03.2015г.на покрива на читалище „***”гр.Н.. 2/ Съгласно чл.13а от ЗЗБУТ „Юридическите или физически лица ,регистрирани като търговци ,могат да извършват специални и технологични /повтарящи се /взривни работи ,само след получаване на разрешение от директора на съответната дирекция „Инспекция по труда”,на чиято територия ще се извършват ,или от упълномощено от него длъжностно лице.Д”ИТ”гр.Ш. сочи в писмото си още,че в разрешителното по чл.13б от ЗЗБУ за извършване на специалните взривни работи се посочват датата,часа и мястото на извършване на специалните взривни работи,но не и количеството и категорията на пиротехническите изделия.

       По искане на жалбоподателя,от Д”ИТ”гр.Ш. беше поискано писмено становище  относно това :”По кои норми от ЗОБВВПИ се изисква даване на разрешение от Областна Дирекция „Инспекция по труда”гр.Ш. за употреба на фойрверки от категория 2/две/ и категория 3/три/ ,по делото е получен писмен отговор ,в който се сочи,че разпоредбата на чл.19 от ЗОБВВПИ е посочено,че е учредена комисия,която се състои от експерти-представители на МВР,Министерство на икономиката,Министерство на околната среда и водите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.Същият експерт е упълномощен от Изп.директор на ИА”ГИТ”/не е представител на Д”ИТ”Ш..В правомощията му е да извършва преглед на представените документи и да дава становище.

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     За да се ангажира административно-наказателната отговорност за нарушение по чл.75 от ЗОБВВПИ  ,следва да се установи по безспорен начин  формална проява на  следните кумулативно свързани предпоставки: „Лицата ,получили разрешение за употреба ,когато извършват специални или технологични взривни работи или пиротехнически ефекти,писмено уведомяват началника на РУ на МВР ,на чиято територия ще се извършват съответните дейности и представят разрешение за извършване на взривни работи и/или пиротехнически ефекти,издадено от съответната дирекция „Инспекция по труда”.

     Тоест,за да бъде наложена за извършено административно нарушение по чл.75 от ЗОБВВПИ следва административно-наказващият орган да докаже,че визирания нарушител е осъществил от обективна страна състава на упоменатото двуактно нарушение / неуведомяване /писмено / на началника на РУ на МВР и непредставяне на съответното разрешение от Инспекция по труда/. Ирелевентен е въпроса ,че актосъставителят присъствувал на мястото на извършване на въпросните специални /технологични/взривни работи,че тогава бил разяснил на жалбопадателката,че следвало да представи разрешение от ИТ, а неизяснен остана въпроса защо е било отправено искане до Д”Инспекция по труда „гр.Ш. по въпрос касаещ приложението на  чл.13б от Закона за здравословни и безопасни условия на труд,след като в нарушената материална норма и санкционната такава,не съществуват препратки към друг закон /конкретно ЗЗБУТ/.

      Съдът намира,че остана неизяснена фактическата обстановка ,при която е издаден АУАН и  издаденото въз основа на него наказателно постановление,поради което същото се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено,без да се обсъжда въпроса дали при определяне на наказанието,административно –наказващият орган е съобразил разпоредбите на чл.27 и чл.28 от ЗАНН.

      Водим от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН,съдът

 

                                              Р         Е       Ш       И      :

 

     ОТМЕНЯ Наказателно постановление №3/12.06.2015 г.,издадено от главен инспектор  В.К.Р. - Началник РУ Н., с което на ЕТ “***” – гр. В., с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. В., район “***” бул. “***” №***, управлявано и представлявано от В.Й.Н., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: *** ,на основание чл. 53 от ЗАНН, чл.215 ал.2 от ЗОБВВПИ, Заповед №8121з-595/26.05.2015 г. на Министъра на вътрешните работи и чл.212 във вр. с чл. 75 от ЗОБВВПИ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3 000 лв./три хиляди лева/.

 

       Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Шумен в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                РАЙОНЕН   СЪДИЯ: