Р Е Ш Е Н И Е   № 71

 

гр. Нови пазар, 05.11.2015 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Районен съд - Нови пазар в съд в публичното си заседание на осми октомври две хиляди и петнадесета година, в състав :

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПЕТИНА НИКОЛОВА

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Николова НАХД № 257 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид:

Постъпила е жалба по чл. 59 от ЗАНН от „***” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Н., представляван от Управителя Й.К.К., срещу Наказателно постановление № 27-2704277 от 22.05.2015 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ш., с което на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ на дружеството-жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. Жалбоподателят твърди, че издаденото НП е незаконосъобразно, тъй като приетите с него фактически констатации не отговарят на обективната истина.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. И.Й. от ШАК, който в хода по същество твърди, че твърдяното от административно-наказващият орган нарушение не било доказано с необходимата категоричност. Обръща внимание, че нито актосъставителят, нито свидетелите по АУАН могат да кажат каква работа е извършвала конкретно Г.Д. – работникът, за който се твърди, че е бил приет на работа без трудов договор. С тези и други подробно изложени в жалбата доводи жалбоподателят моли наказателното постановление да бъда отменено.

Въззиваемата страна Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Ш. се представлява от Директора С.М.. В съдебно заседание същата заявява, че в административно-наказателното производство не са допуснати нарушения. Работодателят бил приел на работа служителя без сключване на трудов договор. Счита, че извършеното нарушение се доказва с необходимата доза на категоричност. Моли съдът да не кредитира показанията на пълномощника на работодателя и на самият работник, обръщайки внимание, че последният и към момента се намира в трудови правоотношения с жалбоподателя. Намира извършеното нарушение за напълно доказано, а издаденото НП, като законосъобразно и правилно моли да бъде потвърдено.

Съдът, като се запозна с приложените по делото доказателства и ги прецени в тяхната съвкупност и по отделно, установи следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.1  от ЗАНН от легитимирано лице, имащо правен интерес за обжалва горепосоченото наказателно постановление и се явява процесуално допустима.

В акта и в НП е посочено извършеното от жалбоподателя нарушение, а именно, че на 01.04.2015 г.  в гр. Н., в магазин за хранителни стоки Супермаркет „***“, намиращ се на ул. „***“ № *** в гр. Н., работодателят „***” ООД с ЕИК *** гр. Н., представляван от Управителя Й.К.К., в качеството му на работодател при осъществяване на дейността му приел на работа в посочения обект, като работник в Г.Д.Г., без да е сключил с нея трудов договор в писмена форма. Посочено е, че нарушението е на чл. 1, ал. 2 и на чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда. Актът е връчен и подписан от жалбоподателя на 24.04.2015 г. В акта изрично е записано изявление на жалбоподателя, че не е съгласен с изнесените в акта факти.

Съдът намира, че при съставянето на акт за установяване на административно нарушение № 27-2704277 от 24.04.2015 г. не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до отмяна на издаденото НП.

Намира също, че при съставянето на НП № 27-2704277 от 22.05.2015 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-гр.Ш. не са допуснати съществени процесуални нарушения, налагащи отмяната на НП.

Предвид това съдът разгледа жалбата по същество.

На 01.04.2015 г. около 11.30 часа св. М.М.М., св. В.Д. и св. В.И. посетили хранителен магазин Супермаркет „***“, намиращ се на ул. „***“ № *** в гр. Н., собственост на жалбоподателя „***” ООД. Проверката били инициирана по сигнал, получен по електронната поща на Дирекция „Инспекция на труда“ от 25.03.2015г., че в посочения магазин от три седмици работят хора без сключени трудови договори.

Същият търговски обект няколко седмици по-рано се стопанисвал от друг работодател и представлявал хранителен магазин „***“. Преди закриване на обекта, работниците били уведомени, че ако желаят могат да подадат документи за назначаване в новия търговски обект на „***“ ООД, който щял да бъде открит на мястото на магазин „***“. Почти всички работници от магазин „***“ подали документи за назначаване в новия магазин на жалбоподателя.

Представителите на контролния орган влезли в хранителния магазин, намиращ се на ул. „***“ № *** в гр. Н.. Самият търговски обект, не бил отворил за работа с клиенти, а предстояло откриването му. По тази причина към момента на проверката входът за клиенти бил заключен и се наложило работник да им отвори вратите. Свидетелите М., И. и Д. заварили няколко жени, облечени с работни престилки с логото на магазин „***“, които подреждали рафтовете и хладилните витрини в магазина. Свидетелите записали имената и ЕГН на всички работещи служители, сред които била и Г.Д.Г.. Работниците отказали да попълнят декларация по чл. 402, ал. 1, т. 3 от КТ.

Около 20 минути по-късно около 11.50 часа в обекта пристигнала Р.К. – пълномощник на работодателя – едва след като й се обадили по телефона да я уведомят за проверката на контролните органи.

Така описаната фактическата обстановка безспорно се установява от показанията на разпитаните свидетели М.М.М., св. В.Д. и св. В.И., както и от писмените доказателства по делото. Относно времето и мястото на извършената проверка в тази насока са и показанията на св. Р.К. и св. Г.Д.Г.. Съдът не кредитира показанията на св. Р.К. и Г.Г. частта им относно обстоятелството дали последната е полагала труд в момента на проверката. Св. К. е пълномощник на жалбоподателя и майка на управителя на дружеството и е заинтересована от хода на делото, а Г.Д.К.  и към момента се намира в трудови правоотношения с жалбоподателя, т.е. се намира в служебна зависимост от него. Разбира се, самото наличие на предпоставки за заинтересованост от хода на делото не е абсолютна предпоставка съдът да не приеме тези показания за достоверни. Но освен това тези показания са и вътрешно противоречиви и не съответстват на установените по делото безспорни факти.св. К. твърди, че работниците се намирали в основната си част извън магазина, защото тя ги била поканила, за да им каже кои ще бъдат назначени в новия търговски обект. Поканата била за 11.00 часа. По делото обаче безспорно се установи,ч е в 11.30 часа когато започнала проверката на служителите на Д“ИТ“ К. още не била пристигнала в магазина, а дошла след като й се обадили за започнала проверка. Същевременно св. Г.Г. твърди, че тя пристигнала в магазина около 10.00 часа, за да го разгледа. Тогава пристигнали и другите работници. Твърди, че част от тях влезли да разгледат магазина и а други чакали навън да дойде Р.К.. Неясен тогава обаче остава въпросът кой е пуснал тези работници да разглеждат магазина, който не работел още с клиенти. Освен това служителите на Д“ИТ“ са категорични, че работниците са били облечени с работни престилки с логото на предходния работодател, стопанисвал този обект, а това не е подходящо облекло, за да отидеш на интервю за работа с новия работодател. Нелогично звучат обясненията на св. К., че поканила на 01.04.2015г. по обяд работниците, за да им каже кои ще назначи и да им покаже трудовите им задължения и отговорности, при положение, че отварянето на търговския обект е било планирано за сутринта на 02.04.2015г. Това означава, че работодателят е планирал да започне работа с работници, които дотогава не са стъпвали на работното си място, не са били обучени и не са запознати с разположението в магазина, предлагания асортимент, нито с работата на съоръженията (за теглене, за етикиране и на касата). Същевременно показанията на служителите на Д“ИТ“ са вътрешно непротиворечиви, логични и пълни. Самите те нямат интерес от установяването или не на нарушението на работодателя. Наистина те нямат конкретен спомен за извършваната от Г.Д.Г. работа – дали е зареждала витрините или подреждала рафтовете в магазина, но с оглед натовареността на контролните органи това е нормално. Те са категорични, че след като са записали имената и ЕГН-то ѝ, тя е била в магазина и е полагала труд и това е достатъчно. Това са причините съдът изцяло да кредитира показанията им.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбоподателят е осъществил нарушение на разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от КТ, като е приел на работа лице без да е сключил трудов договор в писмена форма. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от КТ отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения.

За това нарушение чл. 414, ал. 3 от КТ предвижда изрична санкция, а именно:  имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв. Съгласно изричната разпоредба на чл. 415в, ал. 2 от КТ нарушението на чл. 62, ал. 1 не е маловажно.

Относно наложената на нарушителя санкция, съдът намира, че законосъобразно е приложена нормата на чл. 414, ал. 3 от КТ, като на работодателя „***” ООД, гр. Н., представляван от управителя Й.К.К. е наложена минимална имуществена санкция размер ориентиран около минималния, а именно 2000 лв. Предвид множеството констатирани в същия ден нарушения на трудовото законодателство по чл. 414, ал. 3 от КТ санкцията в никакъв случай не е прекомерна.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1, предл. първо от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление НП № 27-2704277 от 22.05.2015 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-гр.Ш., с което „***” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар, представляван от Управителя Й.К.К, за нарушение на чл. 62, ал. 1 от КТ, във вр. чл. 1, ал. 2 от КТ, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляда/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно ЗВАС пред Административен съд Шумен в 14 (четиринадесет) - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                  

                                               Районен съдия: …………………..….......…

                                                                                  Петина Николова