Р Е Ш Е Н И Е   № 78

 

гр. Нови пазар, 18.11.2015 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Районен съд - Нови пазар в съд в публичното си заседание на пети ноември две хиляди и петнадесета година, в състав :

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря В.В., като разгледа докладваното от съдия Николова НАХД № 258 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Постъпила е жалба по чл. 59 от ЗАНН от „***” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Н., представляван от Управителя Й.К.К., срещу Наказателно постановление № 27-2704278 от 22.05.2015 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ш., с което на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ на дружеството-жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. Жалбоподателят твърди незаконосъобразност на наказателното постановление, тъй като приетите с него фактически констатации не отговарят на обективната истина.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. И.Й. от ШАК, който в хода по същество твърди, че поддържа жалбата, защото я намира за основателна. Твърдяното от административно-наказващият орган нарушение не било доказано с необходимата степен на категоричност. Обръща внимание, че нито актосъставителят, нито свидетелите по АУАН могат да кажат каква работа е извършвала конкретно Н.Г.В. –за който се твърди, че е била приета на работа на 01.04.2015 г. без сключен трудов договор. С тези и други подробно изложени в жалбата и в писмени бележки доводи жалбоподателят моли наказателното постановление да бъде отменено.

Въззиваемата страна Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Ш. се представлява от Директора С.М.. В съдебно заседание същата заявява, че в административно-наказателното производство не са допуснати нарушения. Работодателят приел на работа служителя В. без сключване на трудов договор. Счита, че извършеното нарушение се доказва с необходимата категоричност. Моли съдът да не кредитира показанията на св. К., пълномощника на работодателя, като заинтересована от изхода на процеса.  Намира извършеното нарушение за напълно доказано, а издаденото НП, като законосъобразно и правилно моли да бъде потвърдено.

Съдът, като се запозна с приложените по делото доказателства и ги прецени в тяхната съвкупност и по отделно, установи следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.1  от ЗАНН от легитимирано лице, имащо правен интерес за обжалва горепосоченото наказателно постановление. Същата е процесуално допустима.

В акт за установяване на административно нарушение №27-2704278 от 24.04.2015 г. и  в НП № 27-2704278 от 22.05.2015 е посочено извършеното от жалбоподателя нарушение, а именно, че на 01.04.2015 г.  в гр. Н., в магазин за хранителни стоки Супермаркет „***“, намиращ се на ул. „***“ № *** в гр. Н., работодателят „***” ООД с ЕИК *** гр. Н., представляван от Управителя Й.К.К., в качеството му на работодател, при осъществяване на дейността му приел на работа в посочения обект, като работник Н.Г.В., без да е сключил с нея трудов договор в писмена форма. Посочено е, че нарушението е на чл. 1, ал. 2 и на чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда. Актът е връчен и подписан от жалбоподателя на 24.04.2015 г. В акта изрично е записано изявление на жалбоподателя, че не е съгласен с  фактите в акта.

Съдът намира, че при съставянето на акт за установяване на административно нарушение не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до отмяна на издаденото НП.

Намира също, че при съставянето на НП № 27-2704278 от 22.05.2015 г.на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Ш. не са допуснати съществени процесуални нарушения, налагащи отмяната на НП на процесуално основание.

Предвид това съдът разгледа жалбата по същество.

На 01.04.2015 г. около 11.30 часа св. М.М.М., св. В.Д. и св. В.Ж.И. посетили хранителен магазин в гр. Н.,  супермаркет „***“, намиращ се на ул. „***“ № ***, собственост на жалбоподателя „***” ООД. Проверката били инициирана по сигнал, получен по електронната поща в Дирекция „Инспекция на труда“ от 25.03.2015г., че в посочения магазин работят хора без сключени трудови договори.

Същият търговски обект няколко седмици по-рано се стопанисвал от друг работодател и представлявал хранителен магазин, с търговско наименование „***“. Преди закриване на обекта работниците в „***“ били уведомени, че могат да подадат молба за назначаването им при новия собственик на обекта. От тази възможност се възползвали доста работници от магазин „***“, като подали молби за евентуално назначаване.

 На 01.04.2015 г. около 11.30 часа представителите на контролния орган влезли в хранителния магазин. Констатирали, че търговският обект все още не работи с клиенти, тъй като входната му врата била затворена и се наложило една от работничките вътре да я отвори. Свидетелите М., И. и Д. заварили в търговската зала около 10 жени, облечени с работни дрехи с логото на магазин „***“, които подреждали рафтовете и хладилните витрини в магазина. Свидетелите записали имената и ЕГН на работещите, сред които била и Н.Г.В.. Работниците отказали да попълнят предоставените им декларации по чл. 402, ал. 1, т. 3 от КТ.

Около 20 минути по-късно в обекта пристигнала Р.К. – пълномощник на работодателя. Станало ясно ,че е уведомена за проверката на контролните органи.

Така описаната фактическата обстановка безспорно се установява от показанията на разпитаните свидетели М.М.М.,  В.Д. и В.И., както и от писмените доказателства по делото. Относно времето и мястото на извършената проверка в тази насока са и показанията на св. Р.К.. Съдът не кредитира показанията на св. Р.К., св. С.А. и св. Н.В. в частта им относно това дали е полаган труд от работничките и конкретно от работничката Н.В. в момента на проверката. Св. К. е пълномощник на жалбоподателя и майка на управителя на дружеството и е пряко заинтересована от хода на делото, а св. С.А. се намира в трудови правоотношения с жалбоподателя и е в служебна зависимост от него. Освен това, видно от показанията й единствено тя е била повишена в длъжност управител от новия работодател, а останалите работници са останали на същите позиции. Наред с тези аргументи показанията на двете свидетелки са вътрешно противоречиви и не съответстват на установените по делото безспорни факти. Примерно св. К. твърди, че работниците се намирали в основната си част извън магазина, защото тя ги била поканила, за да им каже кои ще бъдат назначени в новия търговски обект. Поканата била за 11.00 часа. По делото обаче безспорно се установи,че в 11.30 часа когато започнала проверката на служителите на Д“ИТ“, К. още не била пристигнала в магазина. Канцеларията /офисът/ на дружеството, където е логично да се провеждат интервюта, да се носят трудови книжки и да се сключват трудови договори, пак по показания на свидетелката, се намира в същия град, на  ул. “***“. Показанията на св. С.А. са в  противоречие с останалите установени по делото факти. На съда не става ясно от тях защо свидетелката е пристигнала до задния вход на магазина в 10.30 часа,  тръгнала си е около 13.00 часа, като за това време само е била уведомена, че е повишена от длъжност „Отговорник каса“ на длъжност „Управител“ и не е влизала в търговската зала на обекта или ако е влизала така така не е видяла инспекторите от ИТ. Съдът не кредитира с доверие и показанията на св. Н.Г.В.. Нелогични са твърденията й, че всички работници, без да се уговарят предварително, са носили работните си дрехи на „***“ в този ден с намерение да ги върнат на предишния работодател, но са облекли елеците, защото било студено в търговската зала. Освен това служителите на Д “ИТ“ са категорични, че работниците са били облечени с работни престилки с логото на предходния работодател, стопанисвал този обект, а това не е подходящо облекло, за да отидеш на интервю за работа с нов работодател. Същевременно показанията на служителите на Д“ИТ“ са вътрешно непротиворечиви, логични и пълни. Самите те нямат интерес от установяването или не на нарушението на работодателя. Наистина те нямат конкретен спомен за извършваната от Н.В. работа – дали е зареждала витрините или подреждала рафтовете в магазина, но с оглед натовареността на контролните органи това е нормално и освен това в търговската зала са заварили не един, а поне 10 работника. Те са категорични, че след като са записали имената и ЕГН-то  на Н.В., тя е била в магазина и е полагала труд и това е достатъчно.  По горните причини съдът изцяло кредитира показанията на свидетели М.М.М.,  В.Д. и В.И..

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбоподателят е осъществил нарушение на разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от КТ, като е приел на работа лице без да е сключил трудов договор в писмена форма. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от КТ отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения.

За това нарушение чл. 414, ал. 3 от КТ предвижда изрична санкция, а именно:  имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв. Съгласно изричната разпоредба на чл. 415в, ал. 2 от КТ нарушението на чл. 62, ал. 1 не е маловажно.

Относно наложената на нарушителя санкция, съдът намира, че законосъобразно е приложена нормата на чл. 414, ал. 3 от КТ, като на работодателя „***” ООД, гр. Н., представляван от управителя Й.К.К. е наложена минимална имуществена санкция размер ориентиран около минималния, а именно 2000 лв. Предвид множеството констатирани в същия ден нарушения на трудовото законодателство по чл. 414, ал. 3 от КТ санкцията в никакъв случай не е прекомерна.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1, предл. първо от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление НП № 27-2704278 от 22.05.2015 на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-гр.Ш., с което „***” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар, представляван от Управителя Й.К.К., за нарушение на чл. 62, ал. 1 от КТ, във вр. чл. 1, ал. 2 от КТ, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляда/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно ЗВАС пред Административен съд Шумен в 14 (четиринадесет) - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                  

                                               Районен съдия: …………………..….......…

                                                                                  Петина Николова