Р     Е     Ш    Е    Н    И    Е

                                                                   № 67

                                             Гр.Нови  пазар,23.10.2015г.

                                             В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

   Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на двадесет и четвърти септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                              Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                      Секретар:В.  В.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №260 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН,по жалба,предявена от „***”ООД,със седалище и адрес на управление:гр.Нови пазар,представлявано от Й. К. К. против Наказателно постановление  №27-2704301/22.05.2015г.,издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда”гр.Ш..

     Жалбоподателят твърди,че не е съгласен с посоченото наказателно постановление,намирайки същото за незаконосъобразно.Сочи,че НП е съставено въз основа на АУАН №27-2704301/24.04.2015г.Според извършените констатации в акта,залегнали и в обжалваното наказателно постановление,наказващият орган приел,че на ***г.,””***” ОД,в качеството си на работодател,приел на работа лицето Г.Д.Г./в съдебно заседание уточнява ,че е допусната техническа грешка и правилното име на лицето е  Н.А.Е./,без да е сключен с нея трудов договор в писмена форма и въз основа на тази констатация е започнал административно наказателно производство против дружеството.Тази констатация не отговаряла на истината.Посочения в обжалваното НП търговски обект –Супермаркет „***”в гр.Н. започнал работа на ***г.,видно от представените с жалбата копия от отчети на фискалната памет на касовите устройства.По време на проверката-на ***г.,в обекта се намирали различни лица,повечето от които бивши работници на магазина от предишните му собственици.тези лица били там за провеждане на интервю с оглед евентуалното им назначаване на работа в търговския обект.В този смисъл констатацията на наказващия орган се явявала неправилна и извода,че лицата са приети на работа към момента на извършване на проверката –неоснователен.

     Предвид гореизложеното,жалбоподателят моли да бъдат призовани на съд с въззиваемата страна и след доказване основателността на твърденията,изложени в жалбата,съдът постанови решение,с което отмени изцяло обжалваното наказателно постановление.

       В съдебно заседание ,жалбопадателят ,представляван от повереника си адв.И. Й. от ШАК ,поддържа изцяло жалбата си,като доразвива доводи в подкпрепа на същата.

       Административно-наказващият орган –Директорът на Дирекция „Инспекция по труда”гр.Ш.-С.М. се явява лично.Оспорва изцяло жалбата и моли съдът да я остави без уважение,като потвърди атакуваното наказателно постановлевие. Излага подробно аргументи в подкрепа на становището си.

       Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      АУАН №27-2704301/28.04.2015г. е съставен на 24.04.2015г.от В.Ж.И. –главен инспектор при Д”ИТ”-Ш.,в присъствието на свидетелите М.М.М. и В.С.Д. срещу „***”ООД гр.Н.,представлявано от управителите Й.К.К. и К.К.К. /работодател/ за следното: На ***г.в 11.50ч./в обекта/ и на ***г./в Д”ИТ” Шумен/ при извършване на проверка по спазване на трудовото законодателство в обект на „***”ООД гр.Н. –магазин на ул.”***” №***,било установено,че работодателят „***”ООД при осъществяване на неговата дейност е приел на работа в цитирания обект лицето Н. А. Е. ,без да е сключил с него трудов договор в писмена форма.В момента на проверкаталицето Н.Е. подреждала стока по витрините и рафтовете на магазина.Нарушението било извършено на ***г.в гр.Н. и е квалифицирано като такова по чл.1 ,ал.2 и чл.62 ал.1 от КТ.

      АУАН е предхождан от Протокол за извършена проверка от ***г.е съставен  от В.Ж.И. –главен инспектор при Д”ИТ”-Ш.,в присъствието на свидетелите М.М.М. и В.С.Д. и подписан от „***”ООД чрез пълномощника му умяна К..В т.6 от цитирания протокол е обективирано посоченото по-горе нарушение.

      Във връзка със съставения АУАН ,с Наказателно постановление №27-2704301/22.05.2015г.,издадено от С.С.М. –Директор на Дирекция „Инспекция по труда”гр.Ш.,административно-наказващият орган е обсъдил от обективна страна констатираното нарушение и след като е приел,че същото не е маловажно,не следва да се подвежда под хипотезата на  чл.415в от КТ,поради и което ,на основание чл.416 ал.5 от КТ във вр.чл.414 ал.3 от КТ е наложил на „***”ООД административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 2 000лв.

     НП е връчено на визирания в него нарушител чрез пълномощника му Р.К. ,на ***г.,като в законоустановения 7-дневен срок,той го е обжалвал чрез административно-наказващия орган пред съда.

      Жалбата се явява процесуално допустима,а разгледана по същество-основателна,поради следните съображения:

      От показанията на разпитаните по делото свидетели  В.Ж.И. ,М.М.М. и В.С.Д. ***/ ,които съдът цени с нужното доверие,се установява,че след анонимен сигнал затова,че в супермаркет в гр.Н.,на ул.”***”№*** от около две седмици работят лица,които в същото време са регистрирани към Бюрото по труда и са без сключени трудови договори, на ***г.,около 11.50часа,тримата са извършили проверка в горепосочения обект.Магазинът не работел с клиенти,но влизайки в него, свидетелите видяли разпръснати около 10 човека между рафтовете,които ги зареждали със стоки от кошнички,пълни с продукти.Част от тях били зад щанда с колбаси и други хранителни стоки.При влизането си ,инспекторите се представили и помолили лицата да попълнят декларации по чл.402 от КТ,но след приключване на проверката им били предадени празни и непопълнени бланки.Инспекторите поискали да се яви някой от управителите ,за да прегледат наличната при тях документация,конкретно ,дали визираните лица има сключени трудови договори ,записали имената им и ЕГН и поискали да им бъдат представени необходимите документи .На ***г.в „ИТ” гр.Ш. се явил пълномощника на управителя –Р.К.,представяйки изискуемите документи,сред които и трудов договор,сключен с лицето Н.А.Е. на ***г.,т.е.,след проверката.

    Имената и ЕГН на лицето Н.Е. са записани от проверяващите,като те твърдят,че тя е била едно от лицата,намиращи с в магазина и подреждащи рафтове със стоки.Освен,че подреждали между рафтовете,имало работници,които били зад витрината и подреждали колбаси,слагали етикети,тъй като на другия ден магазинът трябвало да бъде отворен. Никой от тримата не успя да уточни кой е разговарял с Е.- дали актосъставителя или някой от свидетелите,на кой щанд е била и каква точно дейност е извършвала.Тези 10 лица/сред които и Е./ били облечени спортно,като някои от тях били с елеци с надпис „***”,вероятно от предния собственик на магазина.

      Преди влизането на проверяващите в магазина,в по-ранен час на същия ден,те минали оттам към 10.30часа и видяли всички работници вън,с работно облекло на друга фирма.На въпрос защо са там,някакъв човек/впоследствие се установява,че това е сина на св.Р.К./ им отговорил,че охранителна фирма изпитва система в обекта и затова работниците са напуснали.

      Като свидетели бяха разпитани и пълномощника на управителя на дружеството –Р. К. и Н.Е..

      Свидетелката К. твърди,че на ***г.в обекта,освен членовете на тяхното семейство,никой друг не бил извършвал трудова дейност.Магазинът го взели от предния собственик на 7-8.03.2015г.и на 01.04.2015г.били напълно готови,като решили да обявят откриването му за следващия ден.За тази цел се обадили на всички,които са подали молби за работа/бивши работници в този магазин,работили при предишния му собственик/,да се явят около 11 часа за интервю и си носят трудовите книжки.Отзовали се около 20-23 човека,като някои от тях били отхвърлени,а на други били взети трудовите книжки ,с идеята да бъдат назначени и това обстоятелство да бъде вписано по надлежния ред.Св.К. твърди,че не всеки можел да подрежда стоки по рафтовете,а всичката стока,която е заредена трябвало да мине през терминал/четец на баркодове /,с което боравели само снахите й,синът й и внукът й.Твърди,че докато я чакат,синът й поканил явилите се за интервю работници ,вътре в магазина и те започнали да разглеждат щандовете,заредени преди това от членовете на фамилията на управителите на дружеството.Една част от кандидатите влезли в магазина,друга част били вън на стълбището.

     От своя страна ,свидетелката Н.Е. твърди,че се е намирала в процесния обект на посочената в АУАН и НП дата,като отрича да е нареждала стока,респ.някой да й е давал указания в тази насока.На проверяващите казали,че оглеждат наредбата в магазина от любопитство,преди това било наредено по друг начин.Влезли в магазина,за да си представят трудовите книжки,тъй като по-рано си били подали молбите за назначаване на работа.

    Жалбоподателят е представил и отчети фискална памет за намиращите се в обекта каси,от които отчети се установява,че касовите апарати са въведени в експлоатация на 11.03.2015г,а  реално отчитане на касови бонове във връзка с продадени стоки е започнало след 02.04.2015г.

    При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

    Като евентуално пристрастни с оглед крайния изход на делото съдът намира показанията на свидетелите Р.К. и Н.Е. /първата пълномощник на управителите на дружеството ,втората работник при жалбоподателя и съответно се намира в отношение на предполагаема зависимост в тази насока/.Поради тази причина съдът не кредитира с пълно доверие техните показания,най-вече в частта им,в която се твърди,че намиращите се в обекта лица,в това число и Н.Е. са стояли в магазина и са разглеждали стоки от любопитство,докато чакат пълномощника на управителя да дойде и приеме трудовите им книжки,след което сключи съответните трудови договори с избраните лица.Съдът ,отчитайки като безпристрастни  показанията на свидетелите В.Ж.И. ,М.М.М. и В.С.Д.,които кореспондират помежду си ,счита,че в момента на извършване на проверката наистина Н.Е. се е намирала там и е извършвала някаква дейност./следва да се отбележи,че се касае за обект,който все още не е започнал да извършва търговска дейност,аргумент за което са отчетите фискална памет /.

       Съгласно чл.1 ал.1 от КТ отношенията при предоставяне на работна сила се уреждат само трудови правоотношения ,а съгласно чл.62 ал.1 от КТ трудовият договор се сключва в писмена форма.

       В тежест на административно-наказващия орган беше да установи ,че в деня на извършване на проверката -01.04.2014г. ,между жалбоподателя „***”ООД и Н. А.Е. е било налице трудово правоотношение /с установени елементи :престиране на работна сила за извършване на еднородна дейност през определен период от време срещу уговорено възнаграждение,работно място,работно време,съответно почивка /,което не е било облечено в писмена форма./трудов договор/.Не беше установено по категоричен начин на каква длъжност /съгласно щатното разписание/ при работодателя е работела Н.Е.,кое  е било нейното работно място,имало ли е уговорено трудово възнаграждение и в какъв размер.

      С оглед на гореизложеното,съдът намира,че  от доказателствата по делото не се установи,че процесното наказателно постановление е издадено при наличие на реално възникнало трудово правоотношение /Н.Е. да е изпълнявала трудови функции и то на каква длъжност,с определено работно място,определено работно време и уговорено трудово възнаграждение/,без да е сключен трудов договор в писмена форма между нея и работодателя й ,което да обуславя обективните елементи от състава на нарушението по чл.62 ал.1 от КТ.Ето защо намира,че обжалваното наказателно постановление се явява незаконосъобразно и като такова същото следва да бъде изцяло отменено.

     Водим от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН,съдът

 

                                             Р        Е       Ш      И    :

 

    ОТМЕНЯ  изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление №27-2704301/22.05.2015г.,издадено от С.С.М. –Директор на Дирекция „Инспекция по труда”гр.Ш. /въз основа на АУАН  №27-2704301/24.04.2014г./,с което на основание чл.416 ал.5 от КТ във вр.чл.414 ал.3 от КТ е наложил на „***”ООД с ЕИК:***,със седалище и адрес на управление:гр.Н.,ул.”***”№***,община Н.,обл.Ш.,в качеството му на работодател,представлявано от Й.К.К. с ЕГН:********** е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 2 000лв./две хиляди лева/.

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Шумен в 14-дневен срок от съобщаването му  на страните.

 

                                                                                   РАЙОНЕН   СЪДИЯ: