Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 76

 

Гр. Нови пазар, 16.11.2015г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Районен съд- Нови пазар, 4 състав, в публично съдебно заседание от петнадесети октомври две хиляди и петнадесета година, в състав: районен съдия Петина Николова, при секретар Б.А., като  разгледа докладваното от съдия Петина Николова НАХД №272 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Делото е образувано по жалба, подадена от Т.Г.А. с ЕГН ********** *** срещу Наказателно постановление № 15-0280-000123 от 19.06.2015г. на Началник РУП при ОД МВР-Ш., РУ К., с което на основание чл. 175, ал. 1,т. 1, предл. 1 во от ЗДвП му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец. В жалбата се твърди нА.чие на нарушения на материалния закон, непълнота и субективна преценка на доказателствата. В хода  на съдебните прения адв. А.А. от АК-Ш., редовно упълномощена от жалбоподателя развива изложените в жалбата твърдения. Заявява, че при съставянето на акта  не било установено по категоричен начин от актосъставителя точното съдържание, с надлежен превод на чужд език, на документа за регистрация на МПС. Освен това твърди наличие на грешка при изписването на идентификационния номер на МПС, като вместо „J“ било изписано „Y“ и счита това за съществено процесуално нарушение.   

            Въззиваемата страна ОД на МВР гр. Ш., редовно призована за съдебно заседание, не изпраща представител. В съпровождащо жалбата писмо, административно-наказващия орган моли тя да бъде оставена без уважение, а наказателното постановление за бъде потвърдено. 

Съдът, като се запозна с приложените по делото доказателства и ги прецени в тяхната съвкупност и по отделно, установи следното от фактическа страна:

На 18.05.2015г. около 21.25 часа между селата Л. и С., двете в Община К., обл. Ш. възниква ПТП между два автомобила и ППС с конска тяга. По  този повод служителите на РУ-К. В.С.К. и С.  И.Е. посетили произшествието. Установили, че сред участниците е и управлявания от жалбоподателя автомобил *** с рег.№***, с номер на рама/идентификационен №/ ***. Този автомобил бил с транзитни холандски регистрационни табели. При направен превод на съдържанието на представения от жалбоподателят документ за регистрация на МПС се установило, че срокът на разрешението за пътуване по шосе на автомобила с поставените на него табели е 04.05.2015 г,. т.е. изтекъл към 18.05.2015 г. За констатираното на 20.05.2015 г. е издаден и АУАН №117 по регистъра на РУ К..

На първо място следва да се констатира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на този акт наказателно постановление № 15-0280-000123 от 19.06.2015г. на Началник РУП при ОД МВРП, РУ К. съдържат всички необходими реквизити, включително и описание на нарушението , както и  обстоятелства , при които е извършено.

На жалбоподателя е съставен АУАН №117 от 20.05.2015г. за това, че на 18.05.2015 г.,  около 21.25 часа по общински път и движещ се в посока от с.С. към с.Л. управлява собствения си л.а *** рег.№***, , холандска транзитна регистрация, с номер на рама/идентификационен №/ *** с изтекли – невалидни регистрационни табели, със срок на валидност 04.05.2015 г. посочено е, че с това виновно е нарушен чл. 140, ал.1 от ЗДВП.

Изложената фактическа обстановка съдът прие въз основа на показанията на свидетелите и приетите писмени доказателства, които по съществото си са непротиворечиви, точни и ясни. Изводът на съда за датата, когато изтича регистрацията на временните табели на управлявания от жалбоподателят автомобил съдът направи въз основа на направения в съдебна фаза превод на документ от холандски език.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

Жалбата е допустима. Подадена е в законовия срок до компетентния съд и от лице, което има право да я атакува.

Разгледана по същество жалбата се явява изцяло неоснователна.

Съдът намира, че жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл. 140, ал.1 от ЗДвП. Не могат да бъдат споделени аргументите на процесуалния представител на жалбоподателя, относно липсата на познания за чуждия език на актосъставителя, довели до необоснованост на издадения АУАН. В показанията си като свидетел актосъставителя В.К. сочи, че е направил превод на текста на представения от жалбоподателя документ, включително и на изречението относно валидността на регистрационните табели. Затова сочи и факта, че актът е съставен не в деня на констатиране на нарушението, а на 20.05.2015 г., т.е два дни по-късно. Освен това изготвеният превод на завереното копие на временно свидетелство за регистрация, издадено от Кралство Холандия за №***на името на жалбоподателя за автомобил *** с рег.№ *** потвърждава вече установеното от актосъставителя разрешение за пътуване по шосе до 04.05.2015 г. Начинът, използван от актосъставителят, за да установи съдържанието на документ на чужд език, наистина не е предвиден в закона, но като последица от това не е незаконосъобразността на АУАН и издаденото въз основа на него НП, а опасността от евентуално несъответствие на изводът по АУАН и НП с обективната истина. По делото обаче този извод бе потвърден от извършения превод в съдебна фаза.

Възражението относно грешното възпроизвеждане на една буква от идентификационния номер на рамата на автомобила според съда не води до невъзможност за неговата идентификация и не е съществено процесуално нарушение. Автомобилът е достатъчно добре индивидуализиран чрез посочване на неговите модел марка и регистрационен номер.

Водим от всичко изложено по-горе съдът намира, че АУАН и атакуваното НП са издадени от компетентни органи и в съответствие с материалния и процесуалния закон. С оглед на гореизложеното съдът намира, че атакуваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно. Безспорно констатираното нарушение не представлява маловажен случай, доколкото по пътищата за обществено ползване трябва да се движат само надлежно регистрирани автомобили.

Наказанието за констатираното нарушение включва както глоба в размер от 50 до 200 лв., така и кумулативно лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца. По отношение на лишаването от правоуправление е наложено минималното наказание – за срок от 1 месец и съдът не може да го намали. Глобата  е определена в средния размер и съдът счита, че така определеното наказание е справедливо.

Предвид изводите на съда, настоящият съдебен състав намира, че следва да осъди жалбоподателят да заплати по сметка на РС Н. направените в рамките на производството разноски за превод на документ в размер на 7,75 лв.

Водим от гореизложеното съдът намира, че НП следва да бъде потвърдено изцяло, поради което

 

                                               Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 15-0280-000123 от 19.06.2015г. на Началник РУП към ОД МВР Ш., РУ К..

ОСЪЖДА Т.Г.А. с ЕГН ********** *** да заплати направените по делото разноски в размер на 7,75 лв (седем лева и седемдесет и пет стотинки) по сметка на РС Н..

            Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН  СЪДИЯ:

 

                                                                                                ПЕТИНА НИКОЛОВА