Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                                                     № 72

                                                 Гр.Нови  пазар,06.11.2015г.

                                                 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на осми октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                                   Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                  Секретар:ДАНИЕЛА  С.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №310 по описа за 2015 година ,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Производството е образувано по депозирана жалба от К.С.К. с ЕГН:**********,с адрес:г*** ,действуващ чрез повереника си адв.Г.К. против Наказателно постановление №15-0307-000193/27.07.2015г.на Началника на РУ Полиция гр.Н..

    В жалбата се твърди,че с Наказателно постановление №15-0307-000193/27.07.2015г.на Началника на РУ Полиция гр.Н. ,за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от Закона за движение по пътищата,на жалбоподателя К.К. било наложено на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП административно наказание „глоба” в размер на 800лв. и лишаване от право за управление на МПС  в размер на 8 месеца.

    Той счита издаденото НП за незаконосъобразно,поради следните съображения:

    При издаване на АУАН и последвалите процесуални действия за установяване наличното количество на алкохол в кръвта на нарушителя били допуснати процесуално нарушения.Отделно от това ,при определяне размера на наказанието,административно-наказващият орган не направил точна преценка за смекчаващите и отегчаващите обстоятелства,семейното положение и личността на нарушителя,като в тази насока липсвали и мотиви в самото наказателно постановление.

      С оглед на гореизложеното,жалбоподателят моли да бъдат призовани на съд и след доказване основателността на твърденията,изложени в жалбата,съдът постанови решение,с което отмени изцяло посоченото по-горе наказателно постановление,а при условие на евентуалност,ако не констатира основание за отмяна на същото ,то моли наказанието в оспореното наказателно постановление да се измени до установения законов минимум,а именно „Глоба”в размер на 500.00лв. и „Лишаване от право да управлява МПС”в размер на 6 месеца.

      В съдебно заседание,чрез повереника си адв.Г.К.,жалбоподателят поддържа жалбата си.

     Въззиваемата страна –ОД на МВР Ш.,редовно призована,не се явява,не изпраща представител по делбото.В съпроводително писмо към административно-наказателната преписка изразява становище за неоснователност на жалбата и моли съдът да потвърди изцяло атакуваното наказателно постановление.

      Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

       От показанията на разпитаните по делото свидетели П.П.С.,Е.Т.Т. и Т.И.П. ***/,които съдът кредитира с доверие като добросъвестно дадени и непротиворечащи помежду им,се установява,че на ***г.тримата били нощна смяна и осъществявали контрол по спазване на Закона за движение по пътищата в гр.Н..Получили сигнал от дежурния при РУП,че граждани настоятелно се обаждали в полицията,за да сигнализират,че по улицата се движи водач,който управлява МПС БМВ Х5 в нетрезво състояние.Първоначално сигналът бил за кръстовище между улица „***” и улица”***” и като отишли там ,свидетелите не установили такъв водач.Малко след това отново бил подаден сигнал,че лицето е спряло зад ловно-бирарския магазин, после,че е тръгнал от бензиностанция „***”.Тъй като улиците били разкопани,полицейските служители спряли на ул.”***”,за да изчакат и видяли ,че към тях се приближава автомобил.Спрели го за проверка,установили,че същият се управлява от жалбоподателя К.К..Изпробвали го с техническо средство Алкотест  7510 за наличие на алхокол,уредът отчел такъв -0.85 промила.

     Във връзка с констатираното наличие на алкохол в кръвта на жалбоподателя -0.85 промила е съставен АУАН №204/2015г.от 16.07.2015г.от П.П.С. в присъствието на свидетелите Е.Т.Т. и Т.И.П..,с което на К. е вменено извършване на административно нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП.

     На К. бил издаден и талон за изпращане на медицинско изледване.№ 0377248/16.07.2015г.,като той се е явил в ЦСМП гр.Н.,за да даде кръвна проба.

     От изпратеното писмо от ЦСМП Ш. с изх.№511/29.09.2015г. и приложените копия от Протокол за медицинска експертиза за употреба на алкохол или друго упойващо вещество от 16.07.2015г.,издаден от д-р Д.И. –лекар към ЦСМП Н.,амбулаторен журнал,журнал за алкохолни проби и приемо –предавателен протокол за предадени алкохолни проби на ЦСМП –Ш.,филиал Н. се установява,че кръвната проба на К. е с амб.№3195,взета е от д-р И. и е изпратена до НТЛ при ОД на МВР гр.Ш. за изследване на 16.07.2015г.в 08.40ч.от м.ф.Г.В..

      От изготвения протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество №179/16.07.2015г.,изготвен от М. К.,химик в специализираната лаборатория към НТЛ-ОД на МВР гр.Ш. се установява,че в изпратените за изследване проби кръв,взети от лицето К.С.К. се установило наличие на етилов алкохол /присъствие на летливи редуциращи вещества/в размер на 0.95% ./

     С Наказателно постановление №15-0307-000193/27.07.2015г.,издадено от В.Р.-Началник РУП към ОДМВР ,РУ Н.,на К.С.К. ,на основание чл.53 от ЗАНН и чл.174 ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания :”глоба”в размер на 800лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 8 месеца,затова,че на ***г.,около 01.15часа в гр.Н.,на ул.”***” в посока от ул.”***” към *** като водач на лек автомобил –*** *** с рег.№***,държава България,след употреба на алкохол над 0.5 промила,установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест 7510,който отчел 0.85 промила в издишания въздух.Издаден талон за медицинско изследване №0377248.От направеният анализ за наличие на алкохол в кръвта 0.95 промила на хиляда и отразено в Протокол за химическа експертиза №179/16.07.2015г.на ЕТЛ при ОДМВР Ш..С това си деяние К. извършил :”управлява ППС под въздействието на алкохол с концентрация над 0.5 до 1.2 на хиляда”-нарушение на чл.5 ал3 т.1 от ЗДвП.

     Наказателното постановление е връчено на визирания в него нарушител на 10.08.2015г.,като в законоустановения 7-дневен срок ,чрез административно-наказващия орган,той е обжалвал същото пред съда.

      От анализа на събраните по делото писмени и гласни доказателства,съдът направи следните правни изводи:

     Жалбата е подадена от легитимирано лице/нарушителя,действуващ чрез упълномощеният от него договорен представител-пълномощник по делото/,в законоустановения срок и се явява процесуално допустима,а разгледана по същество-неоснователна поради следните съображения:

      При съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното наказателно постановление не са допуснати съществени нарушения на установената в ЗАНН процедура,издадени са от компетентни органи в кръга на териториалната им и материална компетентност Заповед №8121-748 /24.06.2015г.на Министъра на вътрешните работи/,в кръга на правомощията им,спазена е формата и редът за издаването им,по съдържанието си отговарят на изискванията ,визирани в чл.42 и чл.57 от ЗАНН,спазени са законоустановените срокове по чл.34 от ЗАНН за съставяне на АУАН и издаване на НП.

     Следва да се отбележи,че в АУАН е обективирано,че наличието на алкохол в кръвта на водача над 05.до 1.2 %% е установено с техническо средство и показателят е 0.85%%,а в НП е посочена освен тази констатация,също и констатацията за направено измерване на алкохол в кръвта му и чрез химическо изследване,което от своя страна е отчело 0.95 %%,т.е. показатели,при наличието на които от обективна страна е осъществен състава на адм.нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП ,като разликата в стойностите в акта и НП не следва да се приеме за нарушение,което да ограничи възможността на наказаното рице да разбере фактическите или правните рамки на вмененото му нарушение/по арг.на чл.53 ал.2 от ЗАНН/.

     При установяване употребата на алкохол в кръвта на водача чрез извършеното му химическо изследване са спазени изискванията на Наредба №30/27.06.2001г.,в това число и транспортирането и предаването на пробата в съответната химическа лаборатория. 

      С оглед на горното,съдът намери,че се установи по един категоричен начин,че жалбоподателят К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП,според която правно норма „се забранява на водача на пътно превозно средство за управлява ППС под въздействие на алкохол,наркотици или други упойващи вещества”.,като установеното нарушение е подведено под правилната материално-правна норма и при определяне на дължимото наказание е издирана правилната санкционна норма.

     За визираното нарушение,санкционната норма на чл.174 ал.1 от Закона за движение по пътищата предвижда наказания „глоба от 500 до 1000лв.” и „лишаване от право да управлява МПС”за срок от 6 до 12 месеца.

     Действително при издаване на атакуваното НП,административно-наказващият орган не е обсъдил смекчаващи и обтегчаващи обстоятелства,но няма пречка това да бъде сторено от съда и този пропуск не рефлектира съществено върху законосъобразността на издаденото НП.При липса на доказателства за наличие на смекчаващи обстоятелства,отчитайки единствено представения в тази насока писмен документ Справка за нарушител /на л.17-18/,съдът намира,че са налице по-скоро отегчаващи вината на нарушителя обстоятелства,навеждащи на извода,че същият е с трайно установени навици на нарушаващ правилата за движение по пътищата./7 наказателни постановления ,влезли в законна сила ,10 фиша/.

     Ето защо намира,че изданеното наказателно постановление се явява законосъобразно и правилно  и като такова следва да бъде потвърдено изцяло,а жалбата против него оставена без уважение.

       Водим от гореизложеното, на основание чл.63 ал.1 предл.първо от ЗАНН,съдът

 

 

 

                                                          Р      Е      Ш      И     :

 

  ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление №15-0307-000193/27.07.2015г.,издадено от В.К.Р. - Началник РУП към ОДМВР ,РУ Н.,с което за извършено на ***г.,около 01.15часа в гр.Н., нарушение на чл.5 ал3 т.1 от ЗДвП, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.174 ал.1 от ЗДвП на К.С.К. с ЕГН:**********,с адрес:г***  са наложени административни наказания :”глоба”в размер на 800лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 8 месеца.

     Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Шумен в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                     РАЙОНЕН   СЪДИЯ: