Р     Е    Ш    Е    Н     И     Е

                                                                     № 81

                                                Гр.Нови  пазар,20.11.2015г.

                                                 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

   Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на дванадесети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                             Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                             Секретар:Д.П.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №349 по описа за 2015 година,за да се произнесе,   взе предвид:

 

   Образувано е административно-наказателно производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН,по жалба,предявена от Д.И.Н., с ЕГН: **********, с адрес: ***, чрез адвокат М.Я. от АК-Д. против Наказателно постановление №46-0000084/03.09.2015 г. на Началника на ОО “АА” гр. Ш..

    Жалбоподателят твърди, че с горецитираното наказателно постановление са му  наложени следните санкции:  „глоба” в размер на 1 500 лв. за извършено нарушение по смисъла на чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008 г. на МТ във вр. с §2, ал.3, т.5 от Пр.и Закл. Разпоредби, “глоба” в размер на 200 лв. за извършено нарушение по смисъла на чл.10, ал.2 от Наредба №Н-3 от 07.04.2009 г. на МТ и “глоба” в размер на 200 лв. за извършено нарушение по смисъла на чл.89, т.7 от Наредба №33 от 03.11.1999 г. на МТ.

Описаните санкции са наложени за това, че при извършена проверка от органите на ОО “АА” – Ш. на 10.08.2015 г. около 14:45 часа по АМ 2 “***” км. ***, извън населено място по посока В., жалбоподателят извършва обществен превоз на товари /пшеница/ с товарен автомобил от кат. *** “***” с рег. № *** в композиция в прикачено ремарке от кат 04 “*** ***” с рег. № *** и двете ППС собственост на “***” ЕООД, като по време на проверката е установено, че: водачът не представя карта за квалификация, водача представя удостоверение за дейности, което не е подписано от същия преди началото на пътуването, водачът представя пътен лист, който не е попълнен съгласно изискванията.

    Не бил съгласен с издаденото НП,като обжалва същото поради следните съображения: на първо място от описателната част на обжалваното НП е видно , че жалбоподателят е бил санкциониран поради това, че извършвал обществен превоз на товари, като при извършването на проверката от компетентните органи не е представил карта за квалификация. Посочената за нарушена разпоредба на чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008 г. на МТ във вр. с §2, ал.3, т.5 от Пр.Закл. Разпоредби, гласи, че “Водачите на моторни превозни средства, управлението на които се изисква свидетелство за управление на МПС категории и подкатегории С1, С1+Е, С, С+E, D1, D1+Е, D или D+Е, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва да притежават карта за квалификация на водача”. Нормата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, съгласно която на жалбоподателят е наложена глоба в размер на 1 500 лв., предвижда да се санкционира водач на МПС, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ, регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, при първо нарушение. Счита, че предвид цитираните в АУАН и НП и приложените правни норми, като е приел, че в случая са нарушени нормите на чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008 г. на МТ във вр. с §2, ал.3, т.5 от Пр.Закл.Разпоредби и чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, административно-наказващият орган е допуснал съществено процесуално нарушение в АУАН и НП, където е изложено, че при извършената проверка водачът не е предоставил карта за квалификация. В нормата на чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008 г. на МТ във вр. с §2, ал.3, т.5 от Пр.Закл.Разпоредби, не се съдържат правилата и изискванията, във връзка с представяне на карта за квалификация на водача. Същите се съдържат в чл.89, т.9 от Наредба №33/03.11.1999 г. на МТ, съгласно която по време на работа водачът задължително представя при поискване на контролните органи следните документи : т.9 карта за квалификация на водача. Цитираните правила и изисквания на чл. 89, т.9 от Наредба №33/03.11.1999 г. на МТ не са посочени като нарушени, както в АУАН, така и в НП, с оглед на което жалбоподателя счита, че е налице явно противоречие между фактическото описание на нарушението и правната му квалификация. Счита, че е нарушено правото му на защита, тъй като е санкциониран за деяние, което не е описано с всичките си индивидуализиращи белези в акта и НП. Допуснатото нарушение не може да бъде санирано и се явява самостоятелно основание за отмяна на НП. На следващо място жалбоподателя счита, че административно наказващия орган е нарушил материалния закон, доколкото е обвързал нарушението на нормата на чл.2, ал. 1 от Наредба №41 от 04.08.2008 г. на МП във вр. с §2, ал.3, т.5 от Пр.Закл. Разпоредби с приложената санкционна норма, а именно – чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП. За последната не е релевантно това дали даден документ се представя, а дали документът съществува. Непредставянето на карта за квалификация на водача на МПС в момента на проверката  реализира друг състав на административното нарушение. При положение, че в издаденото НП е прието за установено само непредставяне на посочения документ, квалифицирано като нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008 г. на МТ във вр. с §2, ал.3, т.5 от Пр.Закл. Разпоредби е следвало да се приложи санкционната норма на чл.93, ал.2 от ЗАвП. Като е санкциониран  по чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, водачът е наказан не за това, че не е представил карта за квалификация, а за това, че няма такава. Предвид квалификацията на извършеното нарушение, а именно чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008 г. на МТ, във вр. с §2, ал.3, т.5 от Пр.Закл. Разпоредби в случая още актосъставителят е следвало да изясни по ясен и категоричен начин дали на водача Н. изобщо е била издавана карта за квалификация, а в случай, че такава карта има издадена към датата на проверката – 10.08.2015 г. дали водачът я носи или не. Към датата на извършената проверка жалбоподателят е преминал обучение за придобиване на професионална компетентност за превоз на пътници или товари, въпреки че към момента на проверката е бил в невъзможност да представи карта за квалификация. С оглед на изложеното, жалбоподателя счита, че релевантните факти касаещи обективната страна на твърдяното нарушение, не са изследвани и не са установени по категоричен и несъмнен начин, както и че е налице противоречие и не става ясно за какво точно е наказан. На следващо място, жалбоподателя счита следното относно наложените му санкции: “глоба” в размер на 200 лв. за извършено нарушение по смисъла на чл.10, ал.2 от Наредба № Н-3 от 07.04.2009 г. на МТ и  “глоба” в размер на 200 лв. за извършено нарушение по смисъла на чл.89, т.7 от Наредба №33 от 03.11.1999 г. на МТ, счита, че се касае за маловажен случай на административното нарушение, поради което са налице предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН.  Счита, че деянията  представляват маловажен случай, но административно наказващият орган не е извършил тази преценка. Нарушенията не били резултатни по характера си, а такива на просто извършване. Те били формални. В случая процесните нарушения били с ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид и като последица от нарушенията не били настъпили вредни последици. Жалбоподателят счита, че се касае за изолиран, инцидентен случай на административно нарушение, при което обективно опасните последици от деянията са ограничени до минимум. В този смисъл с допуснатите нарушения не се засяга съществено установения ред на държавно управление, уреждащ правилата за извършване на автомобилни превози. Жалбоподателят счита, че в настоящия случай компетентният орган не е отчел степента и тежестта на извършените нарушения и неправилно е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН и е постановил незаконосъобразно наказателно постановление.

      Предвид гореизложеното, жалбоподателят моли да бъде призован на съд с административно-наказващия орган и след доказване основателността на твърденията,изложени в жалбата,съдът постанови решение,с което отмени изцяло  Наказателно постановление №46-0000084 от 03.09.2015 г. на Началник на ОО “АА” гр. Ш. при МТИТС, поради съществено нарушение на процесуалните правила и нарушение на материалния закон.

     В съдебно заседание жалбоподателят не се явява. За него се явява адв. И.И. ***, преупълномощен от адв. М.Я. от АК – Д.. Поддържа изцяло предявената жалба.

     Въззиваемата страна - ОО “АА” гр. Ш. при МТИТС не изпраща представител.

      Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     НП е връчено на визирания в него нарушител на 10.09.2015 г., като в законоустановения 7-дневен срок, той го е обжалвал чрез административно-наказващия орган пред съда.

      Жалбата се явява процесуално допустима, а разгледана по същество-частично основателна  поради следните съображения:

      Съдът кредитира с доверие показанията на разпитаните по делото свидетели Ц.Ю.В. и К.Л.К./***/,които твърдят,че на 10.08.2015г.били уведомени от свой колега-И.А.,служител в АПИ-МРРБ,че на Автомагистрала „***” е бил спрян за проверка жалбоподателя Д.Н.,който управлявал товарен автомобил „***”.Водачът не могъл да предостави на проверяващите карта за квалификация на водача,удостоверение за дейности,което не било подписано от него и представлявало задължително условие съгласно Наредба Н-3/07.04.2009г.на МТ,основаващо се на Регламент 3821 относно правилата за ползване на уредите и регистриране на движение.Третото нарушение,което проверяващите констатирали,било,че представения пътен лист не е попълнен съгласно изискванията,липсвали реквизити,нямало записан час,в който водачът е пристигнал в уреченото място,нямало записан обратен маршрут,който да показва,че той наистина е натоварил от мястото,където е бил.преди това.На Н. била предоставена възможност в 3-дневен срок да представи доказателства за наличието на карта за квалификация на водача,но той не представил такива.

     Съставен му е АУАНАУАН №210076/10.08.2015г. е съставен от Ц.Ю.В. /на длъжност главен инспектор към ОО “АА”- Ш. /в присъствието на свидетелите К.Л.К. и И. А. А. /очевидци на нарушението и съставянето на акта/ против Д.И.Н. затова,че на 10.08.2015 г., около 14.45 часа, по АМ 2 “***”, км. ***, извън населено място по посока В., при проверка на управлявания от Н. товарен автомобил от кат. N3 “***” с рег. № *** в композиция в прикачено ремарке от кат. 04 “***” с рег. № *** и двете ППС собственост на “***” ЕООД, се установи, че  водача извършва обществен превоз на товари със заверено копие №1108670001 към Лиценз на Общността №10867 издаден на “***” ЕООД – пшеница, видно от товарителница №100737 от 10.08.2015 г. и пътен лист №0010679 от 10.08.2015 г. При проверката се констатирало, че г-н Н. извършва следните нарушения: 1. В момента на проверката не може да представи карта за квалификация на водача. 2. В момента на проверката, водачът представя удостоверение за дейности, което не е подписано от водача преди началото на пътуването. 3. В момента на проверката,  водачът представя пътен лист, който не е попълнен съгласно изискванията.

      Като писмени доказателства към административно-наказателната преписка са приложени:Приложение /Удостоверение за дейности Регламент /ЕО/ №561/2006г.,удостоверяващо,че Д.И.Н. работи по правоотношение към „***”ЕООД,представлявано от В.К. от 23.04.2013г. и въпросното приложение обхваща периода 07.07.2015г.до 07.08.2015г.,издадено е в гр.Д. на 07.08.2015г.,но не е подписано от водача.В удостоверението е вписано /п.18/,че водачът е извършвал друга работа,а не управление на превозно средство,което противоречи на преките впечатления на свидетелите,че именно Д.Н. е осъществявал управлението на МПС- *** с рег.***,за което пък му е издаден пътен лист №0010679,с отметка,че е извършен ежедневен инструктаж по техническа безопасност /без подпис/ и е проверен за алкохол.Пътният лист е подписан от В.К. и не носи подписа на водача Д.Н..

       Във връзка със съставения АУАН, с Наказателно постановление Наказателно постановление №46-0000084/03.09.2015 г. на Началника на ОО “АА” гр. Ш.,  административно-наказващият орган е обсъдил от обективна страна констатираните адм.нарушения и като е счел,че не е приложима нормата на чл.28 от ЗАНН за предупреждение на нарушителя за маловажен случай, на основание чл.53 от ЗАНН е наложил на Д.И.Н. административни наказания, както следва: на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвПр- „глоба” в размер на 1 500 лв. за извършено нарушение по смисъла на чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008 г. на МТ във вр. с §2, ал.3, т.5 от Пр.и Закл. Разпоредби, на основание чл.105 ал.1 от ЗАвПр -“глоба” в размер на 200 лв. за извършено нарушение по смисъла на чл.10, ал.2 от Наредба №Н-3 от 07.04.2009 г. на МТ и  на основание чл.105 ал.1 от ЗАвПр. -“глоба” в размер на 200 лв. за извършено нарушение по смисъла на чл.89, т.7 от Наредба №33 от 03.11.1999 г. на МТ.

          По първото административно нарушение на жалбоподателя ,описано в АУАН и НП ,а именно:че в момента на проверката не може да представи карта за квалификация на водача,което се явявало адм.нарушение,съставомерно по чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008 г. на МТ във вр. с §2, ал.3, т.5 от Пр.и Закл.разпоредби,съдът намира,че същото не е подведено под правилната санкционна норма.Както с АУАН,така и в обжалваното НП,на жалбоподателя е вменено адм.нарушение затова,че „при проверката не може да представи карта за квалификация на водача”,за което нарушение правилно приложимата санкционна норма е тази по чл.93 ал.2 от ЗАвПр,а не приложената от административно-наказващия орган санкционна норма на чл.93 ал.1 т.1 от този закон.Противоречието върху фактическите констатации и обективираното административно нарушение и наложеното на жалбоподателя наказание е съществено процесуално нарушение ,което нарушава правото на защита на наказаното лице и опорочава издаденото наказателно постановление в тази му част,поради което съдът намира,че в тази му част,атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено.

     По отношение на вменените на жалбоподателя административни нарушения по чл.10, ал.2 от Наредба №Н-3 от 07.04.2009 г. на МТ и чл.89, т.7 от Наредба №33 от 03.11.1999 г. на МТ ,съдът намира същите за безспорно установени и доказани,подведени под правилната санкционна норма на чл.105 ал.1 от ЗАвПр,където наказанието е конкретизирано и не съществува възможност за преценка за евентуална негова редукция,с оглед съответни правно релевантни факти,относими към определяне на съответното наказание .Тези нарушения /неподписано от водача удостоверение  преди началото на пътуването и непопълнен от него пътен лист съгласно изискванията/ са въздигнати от законодателя в административно нарушение с цел преустановяването на адм.нарушения по ЗвтП и гарантиране здравето и живота на участниците в движението и не са маловажни по смисъла на чл.28 от ЗАНН.Ето защо ,съдът намира,че издаденото наказателно постановление в тази му част се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено от съда.

      Водим от гореизложеното,на основание чл.63 от ЗАНН,съдът

 

                                                    Р       Е       Ш      И       :

 

      ОТМЕНЯ   Наказателно постановление №46-0000084/03.09.2015 г. на Началника на ОО “АА” гр. Ш. /издадено въз основа на АУАН №210076/10.08.2015г./,В ЧАСТТА МУ,в която за извършено на 10.08.2015г.адм.нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008 г. на МТ във вр. с §2, ал.3, т.5 от Пр.и Закл.разпоредби,на основание чл.53 от ЗАНН и чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози,на Д.И.Н., с ЕГН: **********, с адрес: *** е наложено административно наказание   „глоба” в размер на 1 500 лв.

        ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №46-0000084/03.09.2015 г. на Началника на ОО “АА” гр. Ш. /издадено въз основа на АУАН №210076/10.08.2015г./,В ЧАСТТА МУ,в която за извършено на 10.08.2015г.адм.нарушение от  Д.И.Н., с ЕГН: **********, с адрес: *** на чл.10, ал.2 от Наредба №Н-3 от 07.04.2009 г. на МТ ,на основание чл.105 ал.1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв./двеста лева/ и за извършено нарушение по смисъла на чл.89, т.7 от Наредба №33 от 03.11.1999 г. на МТ ,на  основание чл.105 ал.1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв./двеста лева/.

       Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Шумен в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                     РАЙОНЕН   СЪДИЯ: