Р     Е     Ш    Е    Н    И    Е

                                                                     79

                                             Гр.Нови  пазар,20.11.2015г.

                                             В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

   Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на двадесет и девети октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                              Председател:С.  РАДЕВА

                                                                              Секретар:Б.А.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №350 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН,по жалба,предявена от „***” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. В., обл. В., представлявано от управителя Д.М.Х. против Наказателно постановление №КХ-35/12.09.2015 г. на ОДБХ към МЗХ.

     Жалбоподателят твърди, че не е съгласен с посоченото наказателно постановление,намирайки същото за незаконосъобразно, немотивирано, необосновано и постановено в грубо нарушение на материалния закон. Сочи, че с Наказателното постановление му е наложено административно наказание в размер на 1000 лв., поради това, че при извършена проверка в смесен магазин на *** г. в с. Т., стопанисвано от “***” ЕООД било установено кисел продукт произведен от “***” ЕООД с партида ***, като има уведомление от 07.11.2014 г., че временно преустановява производството, констатирано на 17.08.2015 г.

Счита, че съставения акт и издаденото наказателно постановление не отговарят на действителността. Оспорва изцяло твърденията, както и законосъобразността на акта. Административният орган не бил спазил изискванията при съставянето на акта. Липсата на тези реквизити опорочава акта, тъй като е пречка да се установи по безспорен начин извършеното нарушение.

     Предвид гореизложеното,жалбоподателят моли да бъдат призовани на съд с въззиваемата страна и след доказване основателността на твърденията,изложени в жалбата,съдът постанови решение,с което отмени изцяло обжалваното наказателно постановление.

       В съдебно заседание, жалбоподателят, представляван от повереника си адв. В.С. от ВАК, поддържа изцяло жалбата си, като доразвива доводи в подкрепа на същата.

       Административно-наказващият орган – Областна дирекция по безопасност на храните гр.Ш., се представлява по делото от юрисконсулт В.Й.. Оспорва изцяло жалбата и моли съдът да я остави без уважение, като потвърди атакуваното наказателно постановление. Излага подробно аргументи в подкрепа на становището си.

       Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна следното:

      АУАН №0000000196 е съставен на 26.08.2015 г. от д-р С.Г.М. –главен инспектор отдел “Контрол на храните” при ОДБХ – Ш., в присъствието на свидетеля д-р И.К.Г. за следното: при проверка на смесен магазин на *** г. в с. Т., ул. “***” №*** стопанисван от фирма “***” ЕООД се установило кисел продукт произведен от “***” ЕООД с. С. с партида 000015 – най-добър до 30.04.2016 г. 11 бр. х 0,700 мл.-срок на годност 12 месеца и партида 000015 – най-добър до 12.2015 г. – 9 бр. х 0,700 мл. – срок на годност 12 месеца. Управителят на “***” ЕООД е направил уведомление с уведомително писмо с вх. №6660/07.11.2014 г., че временно преустановява производствената си дейност от 01.11.2014 г. до 30.04.2015 г. Не е уведомил писмено ОДБХ Ш. за възобновяване на дейността на обекта. Гореописаните констатации са отразени в доклад от проверката на 17.08.2015 г. С това е нарушил разпоредбите на чл.15, ал.1 от Закона за храните.

      Във връзка със съставения АУАН, с Наказателно постановление №КХ-35 от 12.09.2015 г., издадено от д-р К.Д.Р. - директор на ОДБХ гр. Ш., административно-наказващият орган е обсъдил от обективна страна констатираното нарушение и като е съобразил тежестта на нарушението, причините за извършването му и факта, че нарушението е извършено за първи път на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните и чл.53 във вр. с чл.83 от Закона за административните нарушения и наказания е наложил на “***” ЕООД административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 1 000лв.

     НП е връчено на визирания в него нарушител чрез обратна разписка получена на 17.09.2015 г., като в законоустановения 7-дневен срок, той го е обжалвал чрез административно-наказващия орган пред съда.

      Жалбата се явява процесуално допустима, а разгледана по същество-основателна, поради следните съображения:

      От показанията на разпитаните по делото свидетели /актосъставителят и свидетелят по АУАН/ С.М. и И.Г. ,които съдът кредитира с нужното доверие като добросъвестно и безпристрастно дадени,се установява,че по жалба от физическо лице,че в търговската мрежа се предлага оцет на „***”,на ***г.,контролните органи извършили проверка в съответния търговски обект,находящ се на смесен магазин в с. Т., ул. “***” №*** стопанисван от фирма “***” ЕООД.Обектът се стопанисвал от лицето,подало жалбата.Ня масто били приложени касови бонове от мгазини,в които се закупува такъв оцет.Органите на  ОДБХ Ш. посетили магазините и установили продажбата на такъв оцет,а по партидните номера на оцета се установило,че производството му е по време,когато собственика на фирмата с уведомително писмо е уведомил контрола по храните,че няма да извършва производствена дейност.Установило се,че в същото време е имало производство в цеха,но проверяващите не са посетили на място този цех,защото цеха бил затворен и нямало как да влязат.а са направили изводите си въз основа на представените им етикети със съответните на тях данни.Сочат,че проверката по магазините не била в присъствието на жалбоподателя,не им били представени стокови разписки за доставка на оцета в съответните магазини,не е правен снимков материал,не са събрани доказателства на коя дата този продукт е предоставен в съответния магазин.За да констатират твърдяното нарушение,проверяващите съпоставили партидите на етикетите,налице били две партиди,с една и съща ЕЛ 00015,но с различен срок на годност ,съответно до 30.04 и от 01.05.до 30.09.15г.Само в един обект намерили оцет със стокова разписка,по време,когато е работил обекта/в с.В./,а останалите в с.Д. и с.Т. –очевидно не.Лицето,което е подало жалбата ,стопанисвало обекта,който преди това е стопанисвал жалбоподателя /т.е.въпросния цех за бутилиране на оцет/.Продуктът бил унищожен/предполага се въпросния оцет/,за който били съставени съответните документи,като контролните органи не били изземвали етикети,тъй като същите били залепени на бутилките.

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

      Вмененото на жалбопадателя административно нарушение е обективирано в разпоредбата на чл.15 от Закона за храните ,според която правна норма „Производителите и търговците на храни са длъжни писмено да уведомяват ОДБХ,съответно РЗИ ,при промяна на обстоятелствата,които подлежат на вписване по чл.14 ,ал.1 т.2 ,3,5,6 и 7,както и при спиране или възобновяване на дейността на обекта в деня на настъпването на промяната.Промените се вписват в регистъра и в издаденото удостоверение в 14-дневен срок от заявяването им.

     В тежест на административно-наказващият орган беше да установи по един категоричен начин,че „***”ЕООД,представлявано от Д.М.Х. е осъществил състава на твърдяното административно нарушение,а именно,че е уведомил ОДБХ,че временно преустановява производствена дейност от 01.11.2014г.до 30.04.2015г.,че е възобновил дейността на обекта през този период и не е уведомил контролните органи за промяната.

      Дори и да се приеме,че е било налице уведомяване за временно спиране на дейността,с писмо с вх.№6660/07.11.2014г.,както се твърди в АУАН и НП ,то контролните органи не са установили лично,че производствената дейност в обекта е възобновена именно в посочения период от 01.11.2014г.до 30.04.2015г.За да направят свои изводи в тази насока,те са се позовали единствено на представени им две партиди с оцет в един стопански обект,с поставени етикети от името на фирмата-жалбоподател ,като налице били две партиди,с една и съща ЕЛ 00015,но с различен срок на годност ,съответно до 30.04 и от 01.05.до 30.09.15г.и то в обект,чийто собственик се занимавал с производствена дейност именно във въпросния цех и по чиято жалба била извършена проверката ./ не е за пренебрегване и евентуалната версия за „конфликт на интереси”между двамата търговци.В никой от обектите в магазинната  мрежа не са открити първични счетоводни документи за доставка на този продукт в процесния период от време ,когато цеха е бил затворен- 01.11.2014г.до 30.04.2015г.,която доставка да е била извършена именно от жалбоподателя.Проверката в съответния търговски обект ,находящ се в с.Т.,също е била извършена в отсъствие на визирания нарушител,като по този начин той е бил лишен от възможността да изрази становище по направените от контролните органи констатации.

     С оглед на гореизложеното,съдът намира,че АУАН и съставеното въз основа на него НП са издадени при неизяснена фактическа обстановка,направени са неправилни правни изводи,поради което издаденото наказателно постановление се явява изцяло незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

     Водим от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН,съдът

 

                                                      Р     Е     Ш    И    :

 

     ОТМЕНЯ   изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление №КХ-35 от 12.09.2015 г., издадено от д-р К.Д.Р. - Директор на ОДБХ гр. Ш., /въз основа на АУАН  №0000000196/26.08.2015 г./, с което на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните и чл.53 във вр. с чл.83 от Закона за административните нарушения и наказания ,на „***” ЕООД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: с. В., обл. В., ул. “***” №***, представлявано от управителя Д.М.Х., с ЕГН ********** е наложено  административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/.

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Шумен в 14-дневен срок от съобщаването му  на страните.

 

                                                                                   РАЙОНЕН   СЪДИЯ: