Р     Е     Ш    Е    Н    И    Е

                                                                     № 80

                                                 Гр.Нови пазар,20.11.2015г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

   Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание, проведено на десети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                                 Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                 Секретар:Д.П.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №388 по описа за 2015 година            , за да се произнесе, взе предвид:

 

Образувано е административно-наказателно производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН - по жалба, предявена от  Й.Б.В.,*** срещу Наказателно постановление №15-0280-000201/28.08.2015г., издадено от З.С.П. – полицейски инспектор към ОДМВР Ш., РУ К..

Жалбоподателят оспорва изцяло посоченото наказателно постановление, като излага следните съображения: Твърди, че акта за установяване на административно нарушение е издаден в нарушение на чл.42, т.5 от ЗАНН, тъй като актосъставителят не е посочил законовите разпоредби, които е нарушил. Непосочването от актосъставителя кое точно предложение на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е нарушил, нарушавало правото му на защита. Твърди, че наказателното постановление е издадено в противоречие на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН, тъй като административно наказващият орган не е посочил законовите разпоредби, които той е нарушил виновно. Текстът на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ съдържал две хипотези. Непосочването от административно наказващият орган кое точно предложение на този член от кодекса на застраховането е нарушил виновно, нарушавало правото му на защита, тъй като за него не ставало ясно срещу какво трябва да се защитава. В хода на административно наказателното производство не било установено, че е извършил виновно по смисъла на чл.7 от ЗАНН процесното административно нарушение. От административно наказващият орган не била посочена формата на вината му при извършване на процесното административно нарушение – умишлено или непредпазливо, което нарушавало правото му на защита.

Поради изложеното намира наложеното му наказание за незаконосъобразно и моли същото да отпадне./да бъде отменено/.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява. Не изпраща представител. По делото от негова страна е постъпила молба, с която уведомява съда, че поддържа изложеното от негова страна становище във  въззивната му жалба срещу издаденото наказателно постановление и моли съдът да постанови решение, с което да  отмени наказателното постановление..

Административно-наказващият орган не се явява, не изпраща представител. В съпроводително към преписката писмо се изразява становище за допустимост, но неоснователност на предявената жалба. Моли съдът да постанови решение, с което да остави предявената жалба без уважение и потвърди изцяло атакуваното наказателно постановление.

Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и се явява процесуално допустима, а разгледана по същество - неоснователна поради следните съображения:

Акт за установяване на административно нарушение №209/17.08.2015г./с бланков номер 897229/е съставен от М.А.Х.- Мл.автоконтрольор при РУ К., в присъствието на свидетеля К.Х.М. ***/, срещу Й.Б.В. затова, че на 17.08.2015г.около 13.10ч. в гр.К. на изхода за с.П., посока от с. П. към гр.К., като водач на товарен автомобил Ш. ***, с рег.№ ***, собственост на „***” ООД *** с.К., извършил следното нарушение:1/ лице, което управлява МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. С това му е вменено извършване на административно нарушение по чл.315/1/ предл.посл., т.1 във вр. с чл.249, т.1 от КЗ. Водачът е посочил, че няма възражения срещу съставения му акт.

Във връзка със съставения АУАН, с Наказателно постановление №15-0280-000201/28.08.2015г., издадено от З.С.П. – Полицейски инспектор към ОДМВР Ш., РУ К., упълномощен със Заповед № 372з-1541/30.06.2015г.на Директора на ОДМВР-Ш., за горецитираните адм.нарушения, на Й.Б.В. е наложено следното административно наказание – 1/на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ - глоба в размер на 400.00лв. 

Наказателното постановление е издадено от надлежно легитимирано длъжностно лице, в рамките на неговата материална и териториална компетентност /съгласно Заповед №372з-1522 /30.06.2015г.и Заповед № 372з-1541/30.06.2015г.на Директора на ОДМВР-Ш./, като съдът намира, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалния закон.

От показанията на разпитаните по делото свидетели М.А.Х. и К.Х.М., които съдът кредитира с пълно доверие като добросъвестно и безпристрастно дадени и непротиворечащи помежду им и с останалия доказателствен материал по делото се установява, че на 17.08.2015г. посочените свидетели –полицейски служители при РУ К., са изпълнявали служебните си задължения  по безопасност на движението в гр. К. на изхода за с.П., където спрели за проверка нарушителят Й.Б.В., който е управлявал посоченият в акта и НП товарен автомобил. След направената справка с работна станция с отдалечен достъп се установило, че нямал сключена застраховка „Гражданска отговорност”, за което бил съставен АУАН.

Представена е полица от застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите №BG/22/115002126227,сключена в гр.В. от 18.08.2015г,за срок от 12 месеца/от 11.00часа на 18.08.20915г.до 123.59ч.на 17.08.2016г./,т.е.към момента на извършване на проверката от контролните органи /17.08.2015г.около 13.10часа,водачът не е имал валидно сключена застраховка гражданска отговорност,задължителна за автомобилистите за МПС,което е управлявал.

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Безспорно се установява от доказателствата по делото, че нарушителят В. е управлявал на посочената дата и място товарния автомобил и то без да носи със себе си документ, удостоверяващ сключен действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за автомобилистите за МПС което управлява, валидна към датата на проверката. По категоричен начин от свидетелските показания, се опровергава лансираната в жалбата му теза, че не е извършил нарушение на посочените законови разпоредби от Кодекса по застраховането, като е управлявал МПС без да има сключен действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за автомобилистите за МПС, той е осъществил състава на нарушение по чл.315, ал.1, т.1 от КЗ. 

        За въпросното нарушение съответната санкционна норма на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, предвижда наказание „глоба” в размер на 400.00лв., каквото е определил и административно-наказващият орган. Посоченото по вид и размер адм.наказание е без алтернатива, поради което, при доказано по несъмнен начин адм.нарушение, съдът намира, че адм.наказващият орган е квалифицирал правилно същото и го е подвел по съответната материално правна норма, налагайки едно законосъобразно наказание.

От доказателствата по делото съдът намери за установено по категоричен начин, че жалбоподателят е представил ксерокопие от застрахователна полица с № BG/***/***, от ЗК „***” за МПС с рег.№ ***, сключена на 18.08.2015г., със застрахователно покритие от 11.00ч. на 18.08.2015г. до 23.59ч. на 17.08.2016г., т.е. полицата е невалидна към часът и датата на проверката – 17.08.2015г. в 13.10ч. Деянието не е маловажен случай, тъй като засяга обществени отношения в областта на задължителното имуществено застраховане по Кодекса на застраховането, където нарушаването на императивните изисквания винаги е с висока степен на обществена опасност, с което е осъществил от обективна страна състава на адм.нарушение по чл.315 ал.1 предл. посл., т.1 във вр. с чл.249, т.1 от КЗ. За същото, новелата на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, предвижда наказание ”глоба” в размер на 400.00лв., което също е без алтернатива и липса на възможност за преценка за това дали са налице основания за редуциране на същото по размер. И в този случай съдът намира, че административно-наказващият орган е приложил правилно материалния закон.

С оглед на гореизложените съображения, съдът намира, че жалбата се явява неоснователна и недоказана, а наказателното постановление – правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

 С оглед изхода на делото и на основание чл.189 ал.1 от НПК,субсидиарно приложим в административно-наказателното производство, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати по сметка на НПРС направените по делото разноски в размер на 49.86лв./транспортни разноски,заплатени от бюджетните суми на съда на явилите се свидетели/.

        Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                Р        Е        Ш       И    :

 

        ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление №15-0280-000201/28.08.2015г.,издадено от З.С.П. – Полицейски инспектор към ОДМВР Ш., РУ К., упълномощен със Заповед № 372з-1541/30.06.2015г.на Директора на ОДМВР-Ш. /издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение с бланков номер 897229/17.08.2015г., съставен от М.А.Х. – Мл.автоконтрольор при РУ К./, с което на Й.Б.В. с ЕГН:**********, с адрес: *** за извършено на 17.08.2015г.адм.нарушение по чл.315 ал.1 т.1 от КЗ,на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00лв.

       ОСЪЖДА Й.Б.В. с ЕГН:**********, с адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд Нови пазар направените по делото разноски в размер на 49.86лв./четиридесет и девет лева осемдесет и шест стотинки/.

        Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд гр.Шумен в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                         РАЙОНЕН   СЪДИЯ: