Р Е Ш Е Н И Е

№ 98

гр. Н., 21.12.2015 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Районен съд – гр. Н. в публичното заседание на осми декември през  две хиляди и петнадесета година, в състав :

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря Дияна Р., като разгледа докладваното от съдия Николова НАХД № 434 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид:

Подадена е жалба на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

В нея жалбоподателят “Б.Т.К.” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Р., ул. “***”  № ***, с ЕИК ***, с пълномощник по делото юрк. Л.Б., твърди, че издаденото наказателно постановление № В-032837/25.08.2015 г. на Директора на Регионална дирекция за областите В., Д., Ш., Т., Р. и С. към ГД „Контрол на пазара“ при Комисията за защита на потребителите, с което на дружеството е наложена имуществена санкция от 2500 лв. е незаконосъобразно. Твърди, че не е осъществено описаното в постановлението административно нарушение и от страна на наказващия орган неправилно е приета за нарушена разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от Закона за защита на потребителите. Според жалбоподателя липсват доказателства в тази насока. Твърди се и съществено нарушение на производствени правила при издаване на НП, тъй като липсвало посочване на датата на извършване на нарушението, а имало само дата на проверката. Липсвало описание на нарушението, както и на доказателствата, които го подкрепят. АНО не бил преценил всички възражения, както и събраните доказателства.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител. 

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и се явява процесуално допустима.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че на 01.04.2015г. св. К.К. закупила от дружеството жалбоподател мобилен телефон *** по договор за лизинг и към договор за услуга. На 21.04.2015г. К. предявила рекламация в магазина на „БТК“ ЕАД в гр. Н., от където закупила телефона. Издадена била сервизна карта № *** от 21.04.2015г., в която са описани оплакванията на потребителя.

На 18.05.2015г. потребителката била поканена в магазина, за да получи стоката. При посещението си в магазина обаче св. К. установила, че дефектите не само не са отстранени, но и капакът на телефона бил счупен, а тя не го била предала така. Отказала да получи стоката. Била издадена нова сервизна карта с № *** от 18.05.2015г., в която е описана точно констатацията, че дефектът на стоката не бил отстранен и бил констатиран нов дефект. Стоката била върната за отстраняване на дефектите.

На 10.06.2015г. св. К. уведомила Комисията за защита на потребителите, че в законовия срок дефекта не бил отстранен.

На 18.06.2015г. служители от Комисията за защита на потребителите направили проверка в магазина на „БТК“ ЕАД. Констатирали описаните по-горе факти. Към датата на проверката дефектите все още не били отстранени и вещта не била върнат ана потребителя.

На 10.07.2015г. св. К. била повикана в магазина и ѝ бил предаден телефона с видимо отстранени дефекти. Попълнен бил и Акт за отстраняване на рекламация, в която изрично е записано, че ремонтът е извършен от 21.04.2015г. до 10.07.2015г. Актът бил подписан от К.. Препис от документацията била дадена и на КЗП.

С акт за установяване на административно нарушение № К-0328737 от 17.07.2015г. актосъставителят М.В. е констатирал, че при направената проверка на 18.06.2015 г. дружеството не е изпълнило задължението си по чл. 113, ал. 2 Закона за защита на потребителите, а именно в едномесечен срок да приведе стоката в съответствие с договора, считано от датата на предявяване на рекламация.

Актът е бил връчен на упълномощено лице на дружеството, като писмени възражения са били направени в срока по чл. 44 от ЗАНН. Възражение срещу акта не постъпили.

Въз основа на така съставения АУАН и на материалите съдържащи се в административно-наказателната преписка и съобразявайки направеното писмено възражение, Директорът на РД за областите В. Д., Ш., Р., Т. и С. към ГД „Контрол на пазара“ при КЗП е издал наказателно постановление № В-032837/25.08.2015 г., с което за така установеното административно нарушение, на основание чл. 222а от ЗЗП на “БТК” ЕАД, е наложена имуществена санкция в размер на 2500 лева.

От представените с административно-наказателната преписка наказателни постановления, ведно със съдебните решения се установява, че търговецът не за първи път нарушава тази разпоредба. Нещо повече, настоящото нарушение в едногодишен срок от влизане в сила на няколко други наказателни постановления за нарушения на същата разпоредба от ЗЗП.

Гореописаната фактическа обстановка съдът прие за установена безспорно, тъй като именно такива факти се установяват от събраните по делото писмени и гласни доказателства, и най-вече от показанията на свидетелите М.В., Н.Й. и К.К., чиито показания са безпротиворечиви и съдът ги приема за достоверни и изложени добросъвестно.

Предвид установената фактическа обстановка, съдът приема за безспорно доказано извършеното административно нарушение. При установените по-горе факти, съдът счита, че дружеството - жалбоподател действително е осъществило визираното в АУАН и НП, административно нарушение.

Съдът счита, че актът и наказателното постановление са издадени от компетентните за това органи, отговарят на императивните изисквания на чл. 42 и чл. 57, ал. 1 от ЗАНН, а също и че в хода на административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до ограничаване правото на защита на жалбоподателя и налагащи отмяната на постановлението на това основание. Съдът не споделя твърдението, че е налице нарушение на производствените правила. Нарушението е подробно описано. В деня на проверката жалбоподателят все още е бил в нарушение на чл. 113, ал. 2 от ЗЗП.

От събраните по делото доказателства съдът смята, че безспорно се установява, че описаното в АУАН и НП нарушение е извършено. В документите съставени от служители на „БТК“ ЕАД – сервизна карта  *** от 21.04.2015г. – е видно, че ремонтът е извършен от 21.04.2015г. до 10.07.2015г., т.е. много след изтичането на едномесечния законов срок.

Разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ЗПК изисква привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. Това очевидно не е спазено.

Поради гореизложеното съдът смята, че в случая е налице осъществено административно нарушение, поради което и законосъобразно против дружеството е било издадено наказателното постановление.

Относно наложената с постановлението имуществена санкция, съдът счита, че същата е обосновано определена в размер близък до максималния размер, предвиден в закона, при очевидното отчитане от страна на наказващия орган на фактът, че дружеството жалбоподател не за първи път нарушава този текст на ЗЗП. 

Единственото, което административно наказващият орган не е съобразил е, че в случая извършеното нарушение може да се квалифицира и като повторно при условията на чл. 231 от ЗЗП. Тъй като това е в полза на нарушителя обаче съдът не може да го отчете.

Считайки, че обжалваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно, съдът намира, че то като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № В-032837/25.08.2015 г. на Директора на Регионална дирекция за областите В., Д., Ш., Т., Р. и С. към ГД „Контрол на пазара“ при Комисията за защита на потребителите.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ш.ския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

 

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                              Петина Николова