П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 29.04.2015 г.

Районен съд Нови пазар  в публичното си съдебно заседание

На 29.04.2015 година , в състав :

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

                При участието на секретар  Д.П. сложи за разглеждане НЧХД №62 по описа за 2015 год., докладвано от съдия  МАРКОВА.

 

            На именно повикване в 10.00 часа се явиха :

            Тъжителят Д.С.А. е редовно призован, явява се лично и с адв.Ц.К. от ШАК, упълномощена редовно от преди.   

            Подсъдимият Н.А.Х., се явява лично, призован редовно.

            Подсъдимият М.Р.М., не се явява.

Съдът констатира, че същият по данни от връчителя,  се намира в чужбина, като съдът за него е изискал колегията да посочи служебен защитник, посочен е адв К. и съдът го е назначил по това дело за сл.защитник в предходното заседание.

            Подсъдимият Д.Н.С. е редовно призован, явява се.

            Подсъдимият С.Р.С. е редовно призован, явява се.

Съдът в предходното съдебно заседание, доколкото подсъдимите не се явиха и не посочиха никаква причина за неявяването си, поиска от ШАК да посочат адвокат който да им бъде назначен за служебен защитник, в случай, че делото се гледа в тяхно отсъствиие. Но, тъй като те днес се явяват, защитата им към момента не е задължителна, освен на друго основание. Поради тази причина съдът запитва тримата подсъдими, ще ползват ли адвокатска защита, упълномощили ли са защитник.

Подсъдим Д.С. – Ще ползваме адвокат, при условие, че другите двама ги няма, ние искаме да се разберем. Ю. не е починал, той е жив и е в с. М.. Объркано е името на този човек, на Ю.. Той си е с българските имена, те го писали с турските имена.

Съдът констатира, че по отношение на първоначално посоченият подсъдим Ю.М. от Полицията са налице данни, че имената му са Ю.С.М., роден 1950 г. и именно за това лице със същия ЕГН, който е даден и от полицейската служба е съставен акт за смърт. Но в случай, че това не е лицето посочено от тъжителя, то съдът указва на тъжителя да даде данни за лицето, което е заявил като подсъдим, за да може съда да изиска от страна на Полицията да се установи самоличността му.

Тъжител – Ю. ***. Не знам имената на родителите му. Не знам точно къде живее.

Подсъдим Д.С. – Не знам имената на Ю.. Само Ю. го знам, има и български имена, но не ги знам.

Съдът запитва тъжителя желае ли срок за уточняване на имената.

Тъжител – Не мога да ви кажа как да бъде открит.

Подсъдим Н.Х. ***, баща му се казва А., а той Ю.А..

Адв. К. – Тъжителят желае без да бъде издирван третия подсъдим, по отношение на него оттегля тъжбата си. Да се даде ход на делото. Оттегляме тъжбата спрямо лицето Ю..

Тъжител – Съгласен съм.

Подсъдим Д.С. – Искаме да ползваме адвокат, нямаме пари и искаме служебен защитник. При нас в това село няма работа, никой от нас не работи, нямаме семейства и не сме женени, но нямаме средства, не работим и доходи нямаме.

Подсъдим Н.Х. – Аз също съм безработен, нямам никакви доходи и искам служебен защитник.

Подсъдим С.С. – Аз работя към кметството за 40лв., женен съм, но друг доход семейството ми няма и желая също да имам служебен защитник.

Съдът, доколкото  е изискал от адвокатската колегия да посочи защитник, който да бъде назначен на подсъдимите при разглеждане на делото в тяхно отсъствие, и такъв е посочен, смята, че следва да обсъди исканията на подсъдимите за назначаване на служебна защита на друго основание. Подсъдимите действително не разполагат със средства, желаят да ползват защита, а и с оглед на обвинението спрямо тях, смята, че интересите на правосъдието изискват защита, поради което посоченият от колегията адв. К. следва да им бъде назначен за служебен защитник на основание чл. 94, ал.1, т.9 от НПК, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв. Г.Р.К. от ШАК за служебен защитник на подсъдимите Н.А.Х. с ЕГН **********, Д.Н.С. с ЕГН ********** и С.Р.С. с ЕГН **********. 

 

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно разглеждане на делото, като преди да се произнесе по даване ход на делото приканва страните към помирение.

Адв. К. – Моля, уважаемия съд да ми даде малко време да поговоря с моите доверители и да обсъдим.

Адв. К.  - Също ще искаме възможност да поговорим.

Съдът дава възможност на страните да обсъдят евентуална възможност за помирение.

Обявява почивка от пет минути.

След почивката делото продължава в 10.15 часа.

Адв. К. - Успяхме да постигнем спогодба с подсъдимите, като се уговорихме те да заплатят на доверителят ми обезщетение за неумеществени вреди от по 250лв. всеки от тях и при тези условия оттегляме тъжбата си. Относно подсъдимия Ю., заявихме, че оттегляме тъжбата си, а относно отсъстващия подсъдим М.М. също оттегляме тъжбата, за да приключи делото днес. Останалите подсъдими днес които се явяват, ще изплатят на доверителят ми обезщетението вече както посочих..

Тъжител – Съгласен съм.

Адв. К. – Да, при тези условия се споразумяхме, подсъдимите да заплатят на тъжителя по 250лв. всеки за неимуществени вреди.

Подсъдим Н.Х. – Съгласен съм.

Подсъдим Д.С. – Съгласен съм.

Подсъдим – С.С. – Съгласен съм.

Адв. К. – Аз при това положение, моля спрямо моя подзащитен производството да бъде прекратено. 

            Съдът, на първо място като съобрази, че спрямо двама от подсъдимите тъжителят оттегля молбата си, а именно спрямо подсъдимия Ю.М. и спрямо подсъдимия М.Р.М., смята, че в тази част настоящото производство следва да бъде прекратено частично, а именно само спрямо тези лица. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРЕКРАТЯВА частично настоящото НЧХД №62/2015 г., а именно само спрямо подсъдимите Ю.М. *** и М.Р.М.,***, на основание чл.24 ал.4 т.4 от НК.

 

Съдът като констатира, че страните са постигнали помирение и са договорили условия на помирението, както следва:

 

Н.А.Х. с ЕГН **********,***, Д.Н.С., с ЕГН **********,*** и С.Р.С., с ЕГН **********,*** се съгласяват ДА ЗАПЛАТЯТ на Д.С.А., с ЕГН **********,***, СУМАТА от по 250лв. /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА/ ВСЕКИ ОТ ТЯХ, в едномесечен срок, считано от  29.04.2015 г.

 

                                   С П О Г О Д И Л И   С Е:

 

 

ПОДСЪДИМИ:                                                                   ТЪЖИТЕЛ:

 

Н.Х.:                                                   Д. М.

 

Д.С.:

 

С.С.:

 

 

Съдът като констатира, че страните са сключили спогодба приема същата и смята, че тя следва да бъде одобрена. Счита, че са налице условията за прекратяване на наказателното производство по чл.24, ал.4, т.3 от НПК. Ето защо съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА сключената между страните спогодба, при която подсъдимите се съгласяват да заплатят всеки от тях на тъжителя сумата от по 250 лв., в едномесечен срок, считано от днес – 29.04.2015 г.

На основание чл.24, ал.4, т.3 от НПК, съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД №62/2015 г. по описа на НпРС.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

            Заседанието завърши в 10.50  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

           

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :