О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 429

гр. Нови пазар, 12.11.2015 г.

 

                        Районен съдНови пазар в закрито заседание на дванадесети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

като разгледа докладваното частно наказателно дело №403 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

                        Постъпила е жалба на основание чл.243, ал.3 от НПК.

                        Жалбоподателят В.С.Т., в качеството си на Председател и представляващ Народно читалище „***“ – с. К., обл. Ш. твърди, че е недоволен от постановление от 12.10.2015 г. на Новопазарската районна прокуратура за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №187/2014 г. по описа на РУ на МВР - гр. Н.. В жалбата е посочено, че от страна на прокуратурата е взета предвид и се обсъжда само една сума, представляваща разходи във връзка с реализация на проект, а не се обсъжда констатирана с ревизионен доклад липса в размер на 8 982, 67 лв. Жалбоподателят също така заявява, че не е доволен от начина на водене на разследването. Предвид тези изявления, жалбоподателят очевидно смята, че разследването е непълно. Той моли, съдът да отмени обжалваното постановление и да даде задължителни указания по разследването.

                        След като се запозна с всички събрани по делото доказателства и предвид твърденията на жалбоподателя, съдът счете за установено следното: Жалбата е подадена в законоустановения срок и същата се явява процесуално допустима.

С обжалваното постановление на Новопазарската районна прокуратура прокурорът е счел, че в случая няма данни за извършено престъпление, поради което на основание чл.243, ал.1, т.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК, е прекратил наказателното производство.

                        Видно е от материалите по досъдебното производство, че наказателното производство е било образувано с постановление на Новопазарската районна прокуратура от 25.11.2014 г. срещу неизвестен извършител за това, че през периода от 01.01.2010 г. до 30.09.2013 г. противозаконно е присвоил чужди движими вещи – пари в размер на 7 830, 50 лв., които владеел и пазил – престъпление по чл.206, ал.1 от НК.

                        В хода на образуваното производство са били събрани гласни доказателства - били са разпитани свидетели, били са събрани писмени доказателства, назначени са съдебно-счетоводни експертизи. Няма привлечено лице /лица/ в качеството на обвиняем /обвиняеми/.

                        От събраните доказателства се установяват следните факти: Народно читалище „***“ – с. К., обл. Ш. е юридическо лице с нестопанска цел, самоуправляващо се културно-просветно сдружение, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Окръжен съд – Шумен. От 2008 г. до 30.09.2013 г. негов председател е бил свидетелят О.М.Ш., а в периода от 1991 г. до 30.09.2013 г. секретар на читалището е била свидетелката С.С.А.. В края на месец септември 2013 г. се провело събрание, на което бил избран нов председател – свидетеля В.С.Т.. Няколко дни по-късно А. подала молба за напускане и трудовото й правоотношение с читалището било прекратено. Новото ръководство възложило извършване на финансова ревизия на читалището за периода 01.01.2010 г. – 30.09.2013 г., която била и извършена от “*** ***“ – ЕООД – гр. Ш.. Ревизията установила несъответствия и пропуски при воденето на счетоводството, установила извършени разходи, без да са изготвени за това документи, както и липса на сумата от 8 982, 67 лв. По този повод била сезирана и РП – Нови пазар.

                        От назначената и изготвена в хода на досъдебното производство съдебно-счетоводна експертиза е видно, че вещото лице е проследил движението по банковата сметка на читалището за периода на ревизията, както и движението на парични средства по касата на читалището. Не е установена липса на парични средства при експертизата. Този факт е дал основание на прокурора да приеме, че няма данни за осъществен състав на престъпление по чл.206, ал.1 от НК, а и въобще състав на престъпление от общ характер.

Съдът, обаче счита, че от така събраните по делото доказателства не могат да се установят с категоричност фактите, които са съществени за казуса, които да дадат възможност да се направи извод за наличие, или липса на осъществен състав на престъпление. Това е така, защото не са събрани доказателства за тези факти, а прибързано прокурорът е постановил прекратяване на наказателното производство. Единствено от факта, че не е установена липса на парични средства /от документалното проследяване движението на банковата сметка и касовата наличност/ не може да се направи извод, че не се касае за извършено престъпление. Съдебно-счетоводната експертиза е установила съответствие между средствата по банковата сметка и касата на читалището с наличните разходнооправдателни документи, но липсват данни за това как и на какво основание са били извършени някои от разходите и дали в действителност са били извършени. Например за отразените разходи за гориво са приложени документи, но не са събрани доказателства дали има основание за тези разходи /заповед, командироване/ и др., нито в разпитите на свидетелите има някакви обяснения в тази насока. Относно представените фактури и други документи за разходи, въобще за направените разходи извън тези за заплати, осигуровки, ел. енергия и вода, следва да има някакво обяснение за какво са направени – напр. фактура №010/29.12.2011 г. за закупено дамско облекло. Трябва да е ясно какво е било закупено. Напр. фактура №278/17.12.2012 г. – трябва да се изясни с каква цел е покупката. Сред документите на читалището се намират няколко фактури за транспортни разходи – следва да има обяснение за какъв транспорт са изразходвани средства. Обстоятелствата следва да се изяснят като се поставят въпроси на секретаря и бившия председател на читалището, както и като се направят насрещни проверки относно документите. Също така има данни за заплащани суми от касата на читалището на различни лица. Трябва да се установи дали в действителност такива суми са били заплатени. Относно средствата, отпуснати на читалището по проект „***“, то са налице документи установяващи извършените плащания, но дали в тази връзка има данни за осъществен състав на престъпление може да се каже след разследване на фактите и установяване дали в действителност дейности са извършени и плащания са направени на посочените в документите лица.

Наред с горните обстоятелства, които е необходимо да бъдат установени, за да бъде извършена преценка относно това дали е налице или не осъществен състав на престъпление, то следва да бъде съобразено и дали съответното лице /лица/ наредило или извършило плащане има длъжностно качество и съобразно това да се проследи налице ли е осъществен състав на престъпление длъжностно присвояване или друго престъпление от общ характер.

След гореизложеното, съдът счита, че постановлението на Новопазарската районна прокуратура за прекратяване на наказателното производство следва да се отмени, а делото да се върне на прокуратурата, за да се извършат необходимите следствени действия, посочени по-горе, за изясняване на обстоятелствата по случая.

Ето защо, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ постановление на Новопазарската районна прокуратура от 12.10.2015 г. за прекратяване на досъдебно наказателното производство №187/2014 г. по описа на РУ на МВР– гр. Н., водено срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.206, ал.1 от НК и ВРЪЩА делото на Новопазарската районна прокуратура за изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на това определение.

Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред Шуменския окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

      

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: