П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 29.01.2015 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 29.01.2015 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА сложи за разглеждане НОХД  № 4 по описа за   2015 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА.

На поименно повикване в  10.30 часа се явиха:

 

Подсъдимият М.А.И., редовно призован, се явява лично и с адв. Г.К., назначен за служебен защитник от досъдебното производство.  

РП Нови пазар, редовно призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. К. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът сне самоличността на подсъдимия:

М.А.И. – ЕГН **********,.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите. Но искам да допълня нещо, откъдето следва, че ще правя изменение в споразумението, а именно: На неустановена с точност дата в края на месец декември 2013 г. в с. П., обл. Ш., след като се сговорил предварително за това с А.М.Ю. с ЕГН ********** ***, чрез използване на техническо средство – каруца e отнел чужди движими вещи – 1 бр. автоматична перална машина, марка „***” модел „***”, на стойност 255,00 лв., собственост на Н.И.Д., с ЕГН ********** от гр. В., от владението на последния, без неговото съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е немаловажен случай и като до приключване на съдебното следствие откраднатата вещ е върната на нейния собственик Н.И.Д. от гр. В. – престъпление по чл.197, т.3 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл. 2-ро и т.5 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК.

Подсъдим – Моля да одобрите споразумението.

Адв. К. - Моля да одобрите споразумението с направеното изменение от страна на прокурора. Същото не противоречи на закона и морала.

Съдът констатира, че по делото е постъпило писмо от РП-Нови пазар от което е видно, че изтърпяването на наложеното на подсъдимия наказание по НОХД№***/***г. на НПРС не е приведено в изпълнение.

Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРОЧИТА и приобщава по делото постъпилото по делото писмо с № П-48/14 от 16.01.2015г. на РП-Н..

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение с изменението направено в днешното съдебно заседание, както следва:

Днес, 29.01.2015 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Г.К., действащ като служебен защитник на подсъдимия М.А.И., се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.А.И., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата в края на месец декември *** г. в с. П., обл. Ш., след като се сговорил предварително за това с А.М.Ю., с ЕГН ********** ***, чрез използване на техническо средство – каруца e отнел чужди движими вещи – 1 бр. автоматична перална машина, марка „***” модел „***”, на стойност 255,00 лв., собственост на Н.И.Д., с ЕГН ********** от гр. В., от владението на последния, без неговото съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е немаловажен случай и като до приключване на съдебното следствие откраднатата вещ е върната на нейния собственик Н.И.Д.от гр. В. – престъпление по чл.197, т.3 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл. 2-ро и т.5 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.197, т.3 от НК във вр. с чл.195, ал.1 т.4 пр. 2-ро и т. 5 от НК във вр с чл. 194 ал. 1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки, както следва:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА;

- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 /СТО/ ЧАСА ГОДИШНО ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.

            Подсъдимият се съгласява от направените по делото разноски в общ размер на 40.00 лв., да заплати сумата от 20 лв. /двадесет лева/ по сметка на ОД на МВР гр.Ш..

           

 

СЛ.ЗАЩИТНИК:                                                         ПРОКУРОР:

                                   /адв. Г.К./                               /Красимира Жекова/

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                          

                        /М.И./ 

 

            Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                        /М.И./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

           

Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Г.К., действащ като служебен защитник на подсъдимия М.А.И., с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.А.И., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата в края на месец декември *** г. в с. П., обл. Ш., след като се сговорил предварително за това с А. М. Ю., с ЕГН ********** ***, чрез използване на техническо средство – каруца e отнел чужди движими вещи – 1 бр. автоматична перална машина, марка „***” модел „***”, на стойност 255,00 лв., собственост на Н.И.Д., с ЕГН ********** от гр. В., от владението на последния, без неговото съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е немаловажен случай и като до приключване на съдебното следствие откраднатата вещ е върната на нейния собственик Н.И.Д. от гр. В. – престъпление по чл.197, т.3 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл. 2-ро и т.5 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.197, т.3 от НК във вр. с чл.195, ал.1 т.4 пр. 2-ро и т. 5 от НК във вр с чл. 194 ал. 1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки, както следва:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА;

- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 /СТО/ ЧАСА ГОДИШНО ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.

            Подсъдимият се съгласява от направените по делото разноски в общ размер на 40.00 лв., да заплати сумата от 20 лв. /двадесет лева/ по сметка на ОД на МВР гр.Ш..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

            Съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

           

            ПРЕКРАТЯВА ЧАСТИЧНО наказателното производство по досъдебно производство № 30/2014г. по описа на РУП гр. К., само досежно М.А.И., с ЕГН **********. В останалата му част, досежно А.М.Ю., ДП № 30/2014 г. продължава и е приложено по НОХД № ***/*** г. по описа на НПРС.

            Определението за прекратяване подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ШОС.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в 10.45 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :