П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 06.02.2015 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 06.02.2015 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД    28 по описа за  2015   год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  11,30  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован.

Съдът изиска колегията са посочи адвокат, който да бъде назначен за служебен защитник на подсъдимия, като такъв е посочен адв. Н. К., който се явява.

РП ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА адв. Н. К. от ШАК за служебен защитник на подсъдимия Б.Е.М., с ЕГН **********.

 

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. К. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, констатира, че подсъдимият на основание чл. 381 ал. 4 от НПК е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Подсъдимият е със снета по делото самоличност.

 

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

Прокурор – Поддържам споразумението.

Адв. К. – Поддържам споразумението.

Подсъдим – Съгласен съм със споразумението.

 

Съдът на основание чл.382 ал.5 от НПК констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

         Днес, 06.02.2015 г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Н. К. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Б.Е.М., с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че за времето на неустановена с точност дата на месец ноември 2014 г. до *** г. включително, в с. Ж., обл. Ш., на ул. „***” № ***, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 234в ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК във вр. с чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца.

 

На основание чл. 55 ал. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание ГЛОБА, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70 лв. /седемдесет лева/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

         На основание чл. 53 ал. 1 от НК страните се съгласяват иззетите като веществени доказателства 1 бр. кабел, с обща дължина 39 /тридесет и девет/ метра, намиращ се в РУ на МВР К., да се унищожат.

        

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство      между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Н. К. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Б.Е.М., , с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че за времето на неустановена с точност дата на месец ноември 2014 г. до *** г. включително, в с. Ж., обл. Ш., на ул. „***” № ***, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 234в ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК във вр. с чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца.

 

На основание чл. 55 ал. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание ГЛОБА, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70 лв. /седемдесет лева/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

         На основание чл. 53 ал. 1 от НК страните се съгласяват иззетите като веществени доказателства 1 бр. кабел, с обща дължина 39 /тридесет и девет/ метра, намиращ се в РУ на МВР К., да се унищожат.

        

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по Бързо производство № 23/2015 г. по описа на РУ на МВР гр. Н., въз основа, на което е образувано НОХД № 28/2015 г. по описа на НПРС.

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

         На основание чл. 309 от НПК съдът

                                      О ПР Е Д Е Л И :

         ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение “Подписка” спрямо подсъдимия Б.Е.М., с ЕГН **********.

Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в седмодневен срок от днес.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в           11,45 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :