П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 06.02.2015 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 06.02.2015 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД   31 по описа за  2015   год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  10,30  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Д.М., назначен за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, констатира, че подсъдимият на основание чл. 381 ал. 4 от НПК е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Ю.С.А. – роден на *** ***,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът на основание чл.382 ал.5 от НПК констатира, че следва да предложи на страните промяна в така сключеното споразумение. Те са определили наказание лишаване от свобода при условията на чл. 54 от НК, а са приели, че подсъдимият няма да търпи кумулативно предвиденото наказание глоба на основание чл. 55 ал. 3 от НК. В случая наказанието следва да се определи или при условията на чл. 54 или на чл. 55 от НК, а не като комбинация между двата законови текста, ето защо предлага на страните да обсъдят наказанието.

Прокурор – Моля да ни дадете възможност да обсъдим наказанието.

Съдът обявява почивка.

След почивката заседанието продължава.

Прокурор – Оставяме същия чл. 54 ал. 1 от НК, наказанието лишаване от свобода за срок от 3 месеца, отложено за 3 години,  като подсъдимият ще заплати и наказание глоба в размер на 100 лв. на основание чл. 47 ал. 1 от НК.

Адв. М. – Съгласен съм.

Подсъдим – Съгласен съм.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на подписаното между страните споразумение, както следва:

         Днес, 06.02.2015 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Д.М. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Ю.С.А. – роден на *** ***, Е ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата на месец януари 2015 г. до *** г., в с. П., обл. Ш., ул. „***” № ***, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „***” АД гр. В., с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 234в ал. 1 от НК и чл. 54 ал. 1 от НК и чл. 47 ал. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лв. /СТО ЛЕВА/.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 50 лв. /петдесет лева/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

         На основание чл. 53 ал. 1 от НК страните се съгласяват иззетите като веществени доказателства 1 бр. кабел, с обща дължина 39 /тридесет и девет/ метра, намиращ се в РУ на МВР К., да се унищожи.

        

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Д.М. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Ю.С.А. – роден на *** ***, Е ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата на месец януари 2015 г. до *** г., в с. П., обл. Ш., ул. „***” № ***, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „***” АД гр. В., с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 234в ал. 1 от НК и чл. 54 ал. 1 от НК и чл. 47 ал. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лв. /СТО ЛЕВА/.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 50 лв. /петдесет лева/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

         На основание чл. 53 ал. 1 от НК страните се съгласяват иззетите като веществени доказателства 1 бр. кабел, с обща дължина 39 /тридесет и девет/ метра, намиращ се в РУ на МВР К., да се унищожи.

        

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по Бързо производство № 21/2015 г. по описа на РУ на МВР гр. К..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в           10,55 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :