П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 27.02.2015 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 27.02.2015 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА сложи за разглеждане НОХД  № 73 по описа за 2015 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА.

На поименно повикване в  11.00 часа се явиха:

 

Подсъдимият И.Ф.М., редовно призован, се явява лично и с адв. Ю.Р. от ШАК, упълномощен редовно от бързото производство.  

РП Н., редовно призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. Р. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът сне самоличността на подсъдимия:

И.Ф.М. – ЕГН **********,***,.    

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.382 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите. Искам да направя една корекция  в пробационната мярка безвъзмезден труд в полза на обществото от 150 часа, а именно  за срок от една година.

Подсъдим – Моля да одобрите споразумението.

Адв. Р. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала. Съгласен съм с направената корекция от прокурора в споразумението.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът

                       О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА изменение във внесеното споразумение относно пробационната мярка Безвъзмезден труд в полза на обществото от 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ ЧАСА в рамките на две години, която да бъде  Безвъзмезден труд в полза на обществото от 150 /СТО и петдесет/ ЧАСА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 27.02.2015 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Ю.Р. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.Ф.М., с ЕГН **********,***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.02.2015 г., около 13.55 часа в с. К. по ул. „***” управлявал автомобил „***”, рег. № ***, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за друго такова деяние, с Наказателно постановление № 2690/20.12.2013 г. на Началника сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Ш., влязло в законна сила на 07.03.2014 г. – престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с чл.343в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343в, ал.2 във вр. с чл.343в, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б” от НК, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки, както следва:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ЗА СРОК ОТ 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ;

- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 150 /СТО и петдесет/ ЧАСА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.

           

           

ЗАЩИТНИК:                                                    ПРОКУРОР:

                                   /адв. Ю.Р./                             /Красимира Жекова/

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                          

                        /И.М./ 

 

 

            Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

 

ПОДСЪДИМ:

                        .И./

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Ю.Р., действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Днес, 27.02.2015 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Ю.Р. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.Ф.М., с ЕГН **********,***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.02.2015 г., около 13.55 часа в с. К. по ул. „***” управлявал автомобил „***”, рег. № ***, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за друго такова деяние, с Наказателно постановление № 2690/20.12.2013 г. на Началника сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Ш., влязло в законна сила на 07.03.2014 г. – престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с чл.343в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343в, ал.2 във вр. с чл.343в, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б” от НК, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки, както следва:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ЗА СРОК ОТ 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ;

- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 150 /СТО и петдесет/ ЧАСА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство № 62/2015г. по описа на РУ на МВР гр. Н., въз основа на което е образувано НОХД №73/2015г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

            Съдът на основание чл.309 ал.1 от НПК съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.Ф.М., с ЕГН ********** мярка за неотклонение “Подписка”.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

            Заседанието завърши в 11.15 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :