П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 20.04.2015 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 20.04.2015 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД   130  по описа за 2015 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в  11,40   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Т.М., назначена за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Миленов

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

Р.И.Х. – ЕГН **********, ,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си за това, че управлявах МПС след като бях употребил алкохол. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 20.04.2015 г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Т.М., се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Р.И.Х. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.04.2015 г., около 16,50 часа, в с. Б., обл. Ш., по ул. „***” е управлявал МПС – лек автомобил марка „***” ***, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда /конкретно 2,24 промила на хиляда/, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510”, с фабричен № ARDN-0039, проба № 1101/07.04.2015 г. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1 т. 2 б. Б от НК във вр. с чл. 42а ал. 2, т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.

 

На основание чл. 343г от НК във вр. с чл. 37, т. 7 от НК страните се съгласяват, че подсъдимият ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от 07.04.2015 г.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Т.М., с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Р.И.Х., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.04.2015 г., около 16,50 часа, в с. Б., обл. Ш., по ул. „***” е управлявал МПС – лек автомобил марка „***” ***, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда /конкретно 2,24 промила на хиляда/, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510”, с фабричен № ARDN-0039, проба № 1101/07.04.2015 г. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1 т. 2 б. Б от НК във вр. с чл. 42а ал. 2, т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.

 

На основание чл. 343г от НК във вр. с чл. 37, т. 7 от НК страните се съгласяват, че подсъдимият ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от 07.04.2015 г.        

 

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 77/2015 г. по описа на РУП гр. К..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

 

 

         На основание чл. 59 ал. 4 от НК съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

         От така наложеното на подсъдимия Р.И.Х., с ЕГН **********, наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от четири месеца, приспада времето, през което той е бил лишен от това право по административен ред със ЗППАМ № 15-0280-00014/08.04.2015 г. на Началника на РУП К., считано от 07.04.2015 г.

         Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в           11,55  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :