П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 12.05.2015 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 12.05.2015 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                          

При участието на секретар  В.В. и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД    163  по описа за  2015 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в 13,30  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, доведен от ОЗ “Охрана”, редовно призован и с адв. Г.К., назначен за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. К. : Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Т.Т.А. – ЕГН **********,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен, че откраднах тези вещи от посочените лица. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 12.05.2015 г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Г.К., действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Т.Т.А. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от началото на месец август 2014 г., до 03.03.2015 г., включително, в с. С., обл. Ш., при условията на продължавано престъпление и на повторност, е отнел чужди движими вещи от владението на Ф.А.А., М.С.А.,  С.А.С., А.З.З. и Н.З.Х., всички от с. С., обл. Ш., всичко на обща стойност 776 лв, последните и собственици, без тяхно съгласие, с намерение да ги присвои, като за извършване на деянията по. т. 2 е използвал техническо средство /заваръчно чукче/, а за деянието по т. 5 – техническо средство /парче желязо/ е повредил /по т. 2 / и е разрушил /по т.5/ прегради, здраво направени за защита на имот, като случаят е немаловажен – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, алт. 1 и алт. 2, т. 4, алт. 2 и т. 7 от НК във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК. 

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, алт. 1 и алт. 2, т. 4, алт. 2 и т. 7 от НК във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС се определя първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието, в затворническо заведение от закрит тип. 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 343,86 лв., платими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

        

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Г.К., действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Т.Т.А. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от началото на месец август 2014 г., до 03.03.2015 г., включително, в с. С., обл. Ш., при условията на продължавано престъпление и на повторност, е отнел чужди движими вещи от владението на Ф.А.А., М.С.А.,  С.А.С., А.З.З. и Н.З.Х., всички от с. С., обл. Ш., всичко на обща стойност 776 лв, последните и собственици, без тяхно съгласие, с намерение да ги присвои, като за извършване на деянията по. т. 2 е използвал техническо средство /заваръчно чукче/, а за деянието по т. 5 – техническо средство /парче желязо/ е повредил /по т. 2 / и е разрушил /по т.5/ прегради, здраво направени за защита на имот, като случаят е немаловажен – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, алт. 1 и алт. 2, т. 4, алт. 2 и т. 7 от НК във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК. 

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, алт. 1 и алт. 2, т. 4, алт. 2 и т. 7 от НК във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС се определя първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието, в затворническо заведение от закрит тип. 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 343,86 лв., платими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

        

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство №          52/2015 г. по описа на РУ на МВР К..  

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

         На основание чл.309 от НПК, съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

        

Потвърждава взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража” спрямо Т.Т.А., с ЕГН **********, до привеждане на наказанието в изпълнение.

         Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

                                                       

         Съдът съобрази, че лицето има постановено задържане, с мярка за неотклонение „Задържане под стража” с определение № 133/17.03.2015 г. по ЧНД № 88/2015 г. по описа на НПРС, ВЗС на 23.03.2015 г., считано от 17.03.2015 г., до датата на одобряване на настоящото споразумение, както и с постановление на НПРП от 16.03.2015 г. , което време следва да му се приспадне от определеното наказание.

         Съдът съобрази, че лицето е осъждано с присъда по НОХД № 315/2014 г., по описа на НПРС, ВЗС на 31.07.2014 г., за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, отложено за срок от три години съгл. чл. 66 ал. 1 от НК и по НОХД № 485/2014 г. на НПРС, ВЗС от 18.12.2014 г., за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца, отложено на основание чл. 66 ал. 1 от три години. Двете условни наказания са кумулирани с присъдата по НОХД № 485/2014 г. на НПРС, като му е определено едно общо наказание от четири месеца лишаване от свобода, отложено за срок от три години.

Съдът съобрази че деянието по настоящото дело е извършено в рамките на изпитателния срок по определеното общо наказание, поради което и на основание чл. 68, ал. 1 от НК се налага отложеното наказание от четири месеца лишаване от свобода да бъде приведено в изпълнение. Режимът на изтърпяване на отложеното наказание следва да бъде строг.

         Водим от горното и на основание чл. 306 ал. 3 от НПК, съдът

 

                                      О ПР Е Д Е Л И :

 

         ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1 от НК, от наложеното по настоящето дело НОХД № 163/2015 г. на НпРС на подсъдимия Т.Т.А. наказание лишаване от свобода, времето, през което същият е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража” с определение № 133/17.03.2015 г. по ЧНД № 88/2015 г. по описа на НПРС, ВЗС на 23.03.2015 г., считано от 17.03.2015 г., до датата на одобряване на настоящото споразумение, както и с постановление на НПРП, считано от 16.03.2015 г.

        

ПРИВЕЖДА на основание чл. 68, ал.1 от НК, в изпълнение наложеното на подсъдимия Т.Т.А. с ЕГН ********** и отложено с изпитателен срок общо наказание,  наложено по НОХД №  485/2014 г. по описа на РС Нови пазар, ВЗС на 18.12.2014 г. от 4 /четири/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС се определя първоначален “строг” режим на изтърпяване на отложеното наказание, в затворническо заведение от закрит тип. 

 

 

         Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 /петнадесет/ дневен срок от днес.

                 

                  

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в           14,10  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :