П Р О Т О К О Л

 

гр. Н.,  25.05.2015г.

 

Районен съд  Н. в публичното си съдебно заседание

на 25.05.2015 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора Анри Миленов сложи за разглеждане НОХД № 176 по описа за 2015 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА.

На поименно повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. И.Т. от ШАК, редовно упълномощен от него в досъдебното производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Анри Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия, както следва:

Я.И.В. –ЕГН **********,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.382, ал.1 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 25.05.2015 г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. И.Т., действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Я.И.В., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2014г., около 04.00-04.20 часа в гр. Н., обл. Ш., на ул. „***” при кръстовището на ул. „***” в съучастие, като извършител със И.М.Т., ЕГН ********** от гр. Н. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи неуважение към обществото /блъскал по тялото полицейския служител Д.И. и блъскал по коляното полицейския служител П.З./, като деянието е съпроводено със съпротива срещу органи на властта /горепосочените полицейски служители/, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред и по своето съдържание то се отличава с изключителна дързост – престъпление по чл.325, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.                

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.325, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2/два/ пъти седмично;

- Задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 7 /седем/ месеца.

 

Подсъдимият Я.И.В., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН  и в това, че на 16.03.2014г., около 04.00-04.20 часа в гр. Н., обл. Ш., на ул. „***” при кръстовището на ул. „***” е причинил лека телесна повреда, а именно разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, изразяващи се в причиняване на болка и страдание, без разстройство на здравето на П.И.З. с ЕГн **********, полицейски служител при РУ гр. Н., обл. Ш. – престъпление по чл.131, ал.2, т.4, във вр. с чл.130, ал.2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.131, ал.2, т.4, във вр. с чл.130, ал.2 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2/два/ пъти седмично;

- Задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6 /шест/ месеца.

На основание чл.23, ал.1 от НК - НАЛАГА на подсъдимия Я.И.В. ЕДНО ОБЩО наказание, най-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2/два/ пъти седмично;

- Задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 7 /седем/ месеца.

 

Подсъдимият се съгласява да заплати от направените по делото разноски в общ размер 235.00лв. сумата в размер на 117.50лв. /сто и седемнадесет лева и петдесет стотинки/ по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

           

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                                                                                  

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                       

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. И.Т. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Я.И.В., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2014г., около 04.00-04.20 часа в гр. Н., обл. Ш., на ул. „***” при кръстовището на ул. „***” в съучастие, като извършител със И.М.Т., ЕГН ********** от гр. Н. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи неуважение към обществото /блъскал по тялото полицейския служител Д.И. и блъскал по коляното полицейския служител П.З./, като деянието е съпроводено със съпротива срещу органи на властта /горепосочените полицейски служители/, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред и по своето съдържание то се отличава с изключителна дързост – престъпление по чл.325, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.           

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.325, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2/два/ пъти седмично;

- Задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 7 /седем/ месеца.

 

Подсъдимият Я.И.В., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН  и в това, че на 16.03.2014г., около 04.00-04.20 часа в гр. Н., обл. Ш., на ул. „***” при кръстовището на ул. „***” е причинил лека телесна повреда, а именно разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, изразяващи се в причиняване на болка и страдание, без разстройство на здравето на П.И.З. с ЕГн **********, полицейски служител при РУ гр. Н., обл. Ш. – престъпление по чл.131, ал.2, т.4, във вр. с чл.130, ал.2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.131, ал.2, т.4, във вр. с чл.130, ал.2 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2/два/ пъти седмично;

- Задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6 /шест/ месеца.

На основание чл.23, ал.1 от НК - НАЛАГА на подсъдимия Я.И.В. ЕДНО ОБЩО наказание, най-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2/два/ пъти седмично;

- Задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 7 /седем/ месеца.

Подсъдимият се съгласява да заплати от направените по делото разноски в общ размер 235.00лв. сумата в размер на 117.50лв. /сто и седемнадесет лева и петдесет стотинки/ по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

           

            ПРЕКРАТЯВА частично наказателното производство по досъдебно производство №93/2014 г. по описа на РУ на МВР гр. Н., в частта му по отношение на подсъдимия Я.И.В., по повод на което е образувано НОХД №176/2015 г. по описа на НПРС.

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

Заседанието завърши в 10.45 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :