П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 18.06.2015 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание на осемнадесети юни през две и петнадесета година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.С.,  и прокурора Милен Глушков, сложи за разглеждане НОХД № 192 по описа за 2015 год., докладвано от съдия Радева.

На поименно повикване в 10,00  часа се явиха:

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Т.М. от ВАК,             редовно упълномощена от него.

РП ред. призована, явява се прокурор Милен Глушков.

Свидетелите редовно призовани, не се явяват.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото. Независимо, че не се явяват свидетелите, ние сме постигнали споразумение.

Адв. М.: Да се даде ход на делото. Съгласно казаното от прокуратурата, сме постигнали споразумение и моля същото да бъде одобрено.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на явилите подсъдимия, както следва:

Подсъдим: Р.Р.А. с ЕГН **********,.      

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение.

Прокурор – моля да се допълни по отношение на адреса, че влязъл в чуждо жилище, находящо се в с. П., обл. Ш., ул.”***” №* обитавано от Р. Х. М., както и да се допълни чл. 55 , ал. 1 т. 1 от НПК.

Подсъдим – Не възразявам, да се допълни.

Адв. Т.М. – Да се допълни, моля да бъде одобрено така както сме го направили

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

 

            Подсъдимият: Р.Р.А. с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.05.2014г. около 02,30 ч. в с. П., обл. Ш. влязъл в чуждо жилище, находящо се в с. П., обл. Ш., ул.”***” №* обитавано от Р. Х. М. на  употребявайки за това ловкост, като деянието е извършено нощем - престъпление по чл.170, ал.2 във вр. с чл.170, ал. 1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание  чл.170, ал.2 във вр. с чл.170, ал. 1 от НК, във връзка с чл.55, ал. 1 т. 1 от НПК ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/ три/ месеца.

 На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

  

                       

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /Адв. Т.М./                                         /Милен Глушков/

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        / Р.Р.А./

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

/ Р.Р.А./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Милен Глушков и защитника на подсъдимия адв. Т.М., по силата на което подсъдимият : Р.Р.А. с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.05.2014г. около 02,30 ч. в с. П., обл. Ш. влязъл в чуждо жилище, находящо се в с. П., обл. Ш., ул.”***” №* обитавано от Р. Х. М. на  употребявайки за това ловкост, като деянието е извършено нощем - престъпление по чл.170, ал.2 във вр. с чл.170, ал. 1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание  чл.170, ал.2 във вр. с чл.170, ал. 1 от НК, във връзка с чл.55, ал. 1 т. 1 от НПК ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/ три/ месеца.

 На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  

 

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД  № 192/2015 г.по описа на НпРС.

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

             На основание чл. 382 ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице, че има право да предяви граждански иск пред граждански съд.

Заседанието завърши в 10,30 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :