П Р О Т О К О Л

 

гр. Н.,  22.06.2015 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 22.06.2015 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ

сложи за разглеждане НОХД   223  по описа за    2015 год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  9,15  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Г.К., назначен за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, подсъдимият се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Л.С.В. –с ЕГН **********,

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 22.06.2015 г. между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Г.К., служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Л.С.В. –с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 03.12.2011 г. в гр. Н., обл. Ш., чрез използване на техническо средство /метална щанга/, отнел от владението на Е.К.Г., без негово съгласие и с намерението противозаконно да го присвои 1 бр. телефонен апарат „***” на стойност 609,29 лв. /шестстотин и девет лева и двадесет и девет стотинки/, собственост на „***” ЕООД гр. В., като до приключване на досъдебното производство, откраднатата вещ е върната - престъпление по чл. 197, т. 3 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2-ро, във  вр. с чл. 194, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 197, т. 3 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2-ро, във  вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

        

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Г.К., служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Л.С.В. –с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 03.12.2011 г. в гр. Н., обл. Ш., чрез използване на техническо средство /метална щанга/ отнел от владението на Е.К.Г., без негово съгласие и с намерението противозаконно да го присвои 1 бр. телефонен апарат „***” на стойност 609,29 лв. /шестстотин и девет лева и двадесет и девет стотинки/, собственост на „***” ЕООД гр. В., като до приключване на досъдебното производство, откраднатата вещ е върната - престъпление по чл. 197, т. 3 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2-ро, във  вр. с чл. 194, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 197, т. 3 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2-ро, във  вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

        

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 619/2011 г. по описа на РУП Н..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

        

 

На основание чл.309 от НПК, тъй като споразумението влиза в сила днес, то съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка” спрямо Л.С.В., с ЕГН **********.

 

         Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в            9,30  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :