П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 24.06.2015 г.

 

Районен съд  Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 24.06.2015 година , в състав :

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                  

При участието на секретар Д.П. и в присъствието на прокурора Анри Миленов сложи за разглеждане НОХД № 237  по описа за 2015 год., докладвано от съдия  НИКОЛОВА.

            На поименно повикване в 13.30 часа се явиха :

РП редовно призована, явява се прокурор Анри Миленов 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с упълномощения в бързото производство от него защитник адвокат Т.М. от ВАК.

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно разглеждане на делото в настоящето съдебно заседание.

Прокурор - Да се даде ход на делото. Няма процесуални пречки за разглеждането му.

Адв. М. -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим - Да се гледа делото.

            Съдът като съобрази становищата на страните намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

            С.К.М. – ЕГН **********,.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр.Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.382, ал.1  от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен в това, че съм управлявал МПС след като съм употребил алкохол и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 24.06.2015 г. между  прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Т.М. от ВАК, действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.К.М., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на ***г., около *** часа в с.К., общ.К., обл.Ш., движейки се по ул.*** в посока гр.Д. е управлявал МПС – лек автомобил марка „***”, модел „***” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда /конкретно 1,59 промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза №117/16.06.2015г. на специализираната химическа лаборатория към НТЛ при ОД на МВР – Ш. - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343б, ал.1 от НК ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода” ЗА СРОК ОТ 3/ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК - ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание “Лишаване от свобода” ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.343г от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК  - НАЛАГА наказание „лишаване от право на управление на МПС” ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 от НК - ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен от право да управлява МПС със Заповед № 15-0280-000030/15.06.2015г. на Началника на РУП гр. К., считано от 15.06.2015г.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 31 /тридесет и един/ лева вносими по сметка на ОД на МВР гр.Ш..

           

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                                   /адв.Т.М./                                       /Анри Миленов/

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /С.М./

 

 

            Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                        /С.М./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо, отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Т.М. от ВАК, действаща като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.К.М., с ЕГН **********,  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на ***г., около *** часа в с.К., общ.К., обл.Ш., движейки се по ул.*** в посока гр.Д. е управлявал МПС – лек автомобил марка „***”, модел „***” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда /конкретно 1,59 промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза №117/16.06.2015г. на специализираната химическа лаборатория към НТЛ при ОД на МВР – Ш. - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343б, ал.1 от НК ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода” ЗА СРОК ОТ 3/ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК - ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание “Лишаване от свобода” ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.343г от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК  - НАЛАГА наказание „лишаване от право на управление на МПС” ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 от НК - ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен от право да управлява МПС със Заповед № 15-0280-000030/15.06.2015г. на Началника на РУП гр. К., считано от 15.06.2015г.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 31 /тридесет и един/ лева вносими по сметка на ОД на МВР гр.Ш..

           

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по БП № 124/2015г. по описа на РУП гр. К., въз основа на което е образувано НОХД № 237/2015г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

Заседанието завърши в  13.40 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :