П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 09.07.2015 г.

 

Районен съд  Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на девети юли две хиляди и петнадесета година, в състав :

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

                                  

При участието на секретар Д.П. и в присъствието на прокурора Анри Миленов сложи за разглеждане НОХД № 265  по описа за 2015 год., докладвано от съдия  РАДЕВА.

            На поименно повикване в 11.15 часа се явиха :

РП редовно призована, явява се прокурор Анри Миленов 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с упълномощения от него в бързото производство защитник адвокат М.П. от ШАК.

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно разглеждане на делото в настоящето съдебно заседание.

Прокурор - Да се даде ход на делото. Няма процесуални пречки за разглеждането му.

Адв. П. -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим - Да се гледа делото.

            Съдът като съобрази становищата на страните намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

            Д.Е.М. – ЕГН **********,.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.381 и сл.  от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Адв. П. - Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение, относно срока на наказанието което следва да изтърпи подсъдимият.

Прокурор – Предлагам, наказанието пробация  с посочените пробационни мерки да бъде за срок от една година и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от една година.

 Адв. П. – Не възразявам.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен в това, че съм управлявал МПС след като съм употребил алкохол и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 09.07.2015 г. между  прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. М.П. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Д.Е.М., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2015г., около 00.15 часа в с.П., обл.Ш., движейки се по ул.„***” в посока главен път І-7, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***”, модел „***” с държавни контролни номера ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда /конкретно 2,25 на хиляда/, установено по надлежен ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с фабр.ARDN 0039, проба №1142 от 00.23 часа - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 и ал.3, т.1 и т.3, вр. с чл.42”Б” от НК ще изтърпи наказание „Пробация” със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

            - Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА;

            - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /СТО/ ЧАСА ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                                   /адв. М.П./                                      /Анри Миленов/

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /Д.М./

 

 

            Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                        /Д.М./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо, отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. М.П. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Д.Е.М., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2015г., около 00.15 часа в с.П., обл.Ш., движейки се по ул.„***” в посока главен път І-7, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***”, модел „***” с държавни контролни номера ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда /конкретно 2,25 на хиляда/, установено по надлежен ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с фабр.ARDN 0039, проба №1142 от 00.23 часа - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 и ал.3, т.1 и т.3, вр. с чл.42”Б” от НК ще изтърпи наказание „Пробация” със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

            - Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА;

            - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /СТО/ ЧАСА ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по БП № 135/2015г. по описа на РУП гр. К., въз основа на което е образувано НОХД № 265/2015г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

Заседанието завърши в  11.30 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :