П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 05.08.2015 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 05.08.2015 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД   299 по описа за   2015   год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в  14,10    часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Р.Т., назначена за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. Т.: Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

С.М.Х. – ЕГН **********,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 05.08.2015 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Р.Т. от ШАК се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.М.Х. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2015 г., около 18,50 часа, по път ІІІ-70 км.52+001 в посока от гр. Н. към с. С., обл. Ш., е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***” модел „***”, с рег. № ***, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, което деяние е извършил в рамките на едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с наказателно постановление № 15-0307-000082/06.04.2015 г. на Началника на РУ на МВР гр. Н., влязло в законна сила на 17.06.2015 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ година, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1/една/ година.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Р.Т. от ШАК с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.М.Х. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2015 г., около 18,50 часа, по път ІІІ-70 км.52+001 в посока от гр. Н. към с. С., обл. Ш., е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***” модел „***”, с рег. № ***, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, което деяние е извършил в рамките на едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с наказателно постановление № 15-0307-000082/06.04.2015 г. на Началника на РУ на МВР гр. Н., влязло в законна сила на 17.06.2015 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ година, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1/една/ година.

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по незабавно производство №  272/2015 г.       по описа на РУ на МВР Н..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

         На основание чл.309 от НПК, тъй като споразумението влиза в сила днес, съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка” спрямо подсъдимия С.М.Х., с ЕГН **********.

         Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

 

 

Заседанието завърши в           14,25  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :