П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 07.08.2015 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 07.08.2015 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора Красимира Жекова

сложи за разглеждане НОХД    301  по описа за  2015 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в  16.05    часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Г.К., назначен за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. К. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

М. Г Х. – ЕГН **********,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен, че управлявах МПС след като бях употребил алкохол. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

 

Днес, 07.08.2015 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Г.К. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М. Г Х. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2015 г. около 00,30 часа, в с. С, общ. К., обл. Ш., на ул. „***”, до кръстовището с ул. „***”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***” *, с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – конкретно 1,43 на хиляда, установено по надлежния ред с проба № 46/02.08.2015 г., с алкотест-дрегер 7410 с фабричен № ARSM 0120 - престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343Б, ал. 1 от НК вр. с чл. 54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

 

                  

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Г.К. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М. Г Х. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2015 г. около 00,30 часа, в с. С, общ. К., обл. Ш., на ул. „***”, до кръстовището с ул. „***”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***” *, с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – конкретно 1,43 на хиляда, установено по надлежния ред с проба № 46/02.08.2015 г., с алкотест-дрегер 7410 с фабричен № ARSM 0120 - престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343Б, ал. 1 от НК вр. с чл. 54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство № 145/2015 г. по описа на РУ на МВР гр. К..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в          16.15 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :