П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 09.11.2015 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 09.11.2015 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД     308   по описа за          2015  год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  9,30  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Д.Д. от ШАК, редовно упълномощен от него.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото. Представили сме споразумение, което моля да одобрите.

Адв. Д.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото. Доколкото днес се представя споразумение и със самото споразумение на основание чл. 381, ал. 6 от НПК е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

В.П.П. – роден на *** ***, обл. Ш., ул. „”***” № ***, с ЕГН **********.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението, ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 09.11.2015 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Д.Д. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият В.П.П. – роден на *** ***, обл. Ш., ул. „”***” № ***, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в с. Д., обл. Ш., в качеството си на длъжностно лице /кмет на с. Д., обл. Ш./ в кръга на службата си, съставил официален документ /пълномощно с рег. № ***/*** г./, в който удостоверил неверни обстоятелства, че А.Д.А., с ЕГН **********, от гр. Н., е упълномощила Р.П.Р., с ЕГН ********** от гр. Н. да продава, преупълномощава, дарява и заменя на когото намери за добре, при цени и условия, каквито намери за добре, собствения й недвижим имот – поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на гр. Н., с адрес *** с площ *** кв.м., с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства - престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 311, ал. 1 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ******” № *** за срок от 12 /дванадесет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца;

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 157,30 лв. /сто петдесет и седем лева и тридесет стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

        

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Д.Д. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият В.П.П. – роден на *** ***, обл. Ш., ул. „”***” № ***, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в с. Д., обл. Ш., в качеството си на длъжностно лице /кмет на с. Д., обл. Ш./ в кръга на службата си, съставил официален документ /пълномощно с рег. № ***/*** г./, в който удостоверил неверни обстоятелства, че А.Д.А., с ЕГН **********, от гр. Н., е упълномощила Р.П.Р., с ЕГН ********** от гр. Н. да продава, преупълномощава, дарява и заменя на когото намери за добре, при цени и условия, каквито намери за добре, собствения й недвижим имот – поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на гр. Н., с адрес *** с площ *** кв.м., с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства - престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 311, ал. 1 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ******” № *** за срок от 12 /дванадесет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца;

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 157,30 лв. /сто петдесет и седем лева и тридесет стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

        

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 308/2015 г. по описа на НПРС.  

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

         Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в          9,45  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :