П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 08.10.2015 г.

 

Районен съд Нови пазар  в публичното си съдебно заседание на

                        08.10.2015 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Светла Радева

                                                                                             

При участието на секретар Д.С. и прокурора Милен Глушков,

сложи за разглеждане НОХД № 332 по описа за 2015 год., докладвано от съдия Радева.

На поименно повикване в  14,30    часа се явиха:

 

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Т.М.,              редовно упълномощена от него.

РП ред. призована, явява се прокурор Милен Глушков.

Свидетелите са ред. призовани, не се явяват.

Вещото лице е ред. призовано, не се явява.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото. Постигнали сме споразумение, намирам, че останалите участниците в процеса, няма значение. Моля да стартирате процедура по одобряване на споразумението.

Адв. Т.М.: Да се даде ход на делото. Моля да одобрите споразумението.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия, както следва:

Подсъдим: Г.Н.Л. с ЕГН **********,.                 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Прокурор – Относно веществените доказателства, те са на съхранение в РУ К., които са два броя регистрационни табели. Очевидно, че не могат да се използват, следва да бъдат унищожени.

Адв. Т.М. – Не възразявам. Да бъдат унищожени. Както и моля да бъдат вписани направените по делото разноски в размер на 45,50 лева, които подсъдимият ще заплати по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият: Г.Н.Л. с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.05.2015г. в гр. К., обл. Ш., Г.Н.Л. е управлявал МПС – лек автомобил марка ***, модел ***, като си служил с контролни значи – 2 броя регистрационни табели № ***, издадени за друго моторно превозно средство, а именно лек автомобил марка „***”        -престъпление по чл.345 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 345 от НК ще изтърпи наказание  „ГЛОБА” в размер на 250 / двеста и петдесет/ лева.

            Страните съгласяват веществените доказателства - 2 броя регистрационни табели № *** да се върнат на Република Германия чрез сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Ш..

            Подсъдимия се съгласява направените по делото разноски в размер на 45,50 лева да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Ш..         

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /Адв. Т.М./                             / Милен Глушков/

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

            /Г.Н.Л./                      

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

/Г.Н.Л./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Милен Глушков и защитника на подсъдимия адв. Т.М. ***, по силата на  което подсъдимият Г.Н.Л. с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.05.2015г. в гр. К., обл. Ш., Г.Н.Л. е управлявал МПС – лек автомобил марка ***, модел ***, като си служил с контролни значи – 2 броя регистрационни табели № ***, издадени за друго моторно превозно средство, а именно лек автомобил марка „***”   -престъпление по чл.345 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 345 от НК ще изтърпи наказание  „ГЛОБА” в размер на 250 / двеста и петдесет/ лева.

            Страните съгласяват веществените доказателства - 2 броя регистрационни табели № *** да се върнат на Република Германия чрез сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Ш..

            Подсъдимия се съгласява направените по делото разноски в размер на 45,50 лева да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 332/2015г. по описа на  НпРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

Заседанието завърши в 14,40 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :