П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 15.10.2015 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

   на 15.10.2015 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ сложи за разглеждане НОХД № 372 по описа за 2015 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в 10.00 часа се явиха:

РП гр. Н., ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Подсъдимият, редовно призован се явява лично и с адв. Д.М., назначен за служебен защитник от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимият по лична карта, както следва:

А.К.А. –с ЕГН **********,***,.

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. М. -  Нямаме възражения и отводи.

Подсъдим – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите. Представям и моля да приемете разписка за възстановена сума.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. М.  - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала. Да се приеме разписката.

Съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА днес представената разписка.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимият: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съглА.ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим А.А. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен в това, че извърших кражби. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съглА.съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият А.К.А. –с ЕГН **********,***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.11.2014 г. в с. М., обл. Ш., при условията на опА.рецидив в съучастие като съизвършител с лицата Б.Х.Й., с ЕГН ********** *** и Н.А.А., с ЕГН ********** ***, чрез използване на техническо средство /конска каруца/ отнел чужди движими вещи, както следва: 500 кг. жито, реколта 2014 г., 100 кг. жито, реколта 2014 г., 30 кг. царевица, 8 бр. чували от найлон, нови, 1 бр. капроново въже с дължина 15 метра, ново, 1 бр. раница, брезентова, закупена преди 10 години, без дефекти, 1 бр. цифров тунер, марка “***DTVX4 RF c USB, заедно с 1 бр. дистанционно за цифров тунер, 1 чифт обувки, тип боти, от изкуствена кожа, черни, марка “ ***”, номер 41, 2 бр. вълнени одеяла, стари на обща стойност 303.20 лв. от владението на Е.Г.Д., с ЕГН ********** ***, собственост на същия, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл.2-ро, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.29, ал.1, б “а” и “б” от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл.2-ро, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.29, ал.1, б “а” и “б” от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, което наказание ще бъде изтърпяно в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан до 72 часа с Прокурорско Постановление, считано от 15.07.2015 г. и с Определение на Районен съд Н. от 17.07.2015 г., с което му е взета мярка за неотклонение “Домашен арест”.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 21.67 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. Д.М./

 

           

           

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /А.А./ 

 

 

            Подсъдим А.А. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                        / А.А./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов при РП гр. Н. и адв. Д.М. от ШАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че  подсъдимият А.К.А. –с ЕГН **********,***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.11.2014 г. в с. М., обл. Ш., при условията на опасен рецидив в съучастие като съизвършител с лицата Б.Х.Й., с ЕГН ********** *** и Н.А.А., с ЕГН ********** ***, чрез използване на техническо средство /конска каруца/ отнел чужди движими вещи, както следва: 500 кг. жито, реколта 2014 г., 100 кг. жито, реколта 2014 г., 30 кг. царевица, 8 бр. чували от найлон, нови, 1 бр. капроново въже с дължина 15 метра, ново, 1 бр. раница, брезентова, закупена преди 10 години, без дефекти, 1 бр. цифров тунер, марка “***DTVX4 RF c USB, заедно с 1 бр. дистанционно за цифров тунер, 1 чифт обувки, тип боти, от изкуствена кожа, черни, марка “ ***”, номер 41, 2 бр. вълнени одеяла, стари на обща стойност 303.20 лв. от владението на Е.Г.Д., с ЕГН ********** ***, собственост на същия, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл.2-ро, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.29, ал.1, б “а” и “б” от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл.2-ро, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.29, ал.1, б “а” и “б” от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, което наказание ще бъде изтърпяно в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан до 72 часа с Прокурорско Постановление, считано от 15.07.2015 г. и с Определение на Районен съд Н. от 17.07.2015 г., с което му е взета мярка за неотклонение “Домашен арест”.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 21.67 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП №332/2014 г. по описа на РУП гр. Н..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                          

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

            На основание чл.382, ал.10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице Е.Г.Д.,*** правото му да предяви граждански иск за причинените му неимуществени вреди пред гражданския съд.

                                              

Заседанието завърши в 10.15  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :