П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 16.12.2015 г.

 

Районен съд Нови пазар  в публичното си съдебно заседание

на 16.12.2015 година , в състав :

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

             При участието на секретар Д.П. и в присъствието на прокурора Милен Глушков сложи за разглеждане НОХД № 452 по описа за 2015 год., докладвано от съдия  МАРКОВА.

 

            На поименно повикване в 10.30 часа се явиха :

            РП гр. Нови пазар, редовно призована, явява се прокурор Глушков.

Подсъдимият Х.Р.И. е редовно призован, явява се лично и с назначеният му в досъдебното производство служебен защитник мл. адв. Д.М. от ШАК, който е редовно призован.        

Съдът констатира, че не се явяват свидетели, доколкото с разпореждането си за насрочване на това съдебно заседание съдът е счел, че следва да проведе предварително изслушване на страните с цел, дали са налице предпоставките за разглеждане на производството по делото по реда на съкратеното съдебно следствие.

 

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно разглеждане на делото в настоящето съдебно заседание.

Прокурор – Няма пречки, да се даде ход на делото.

Мл.адв. М. –  Също считам, че няма пречки да се даде ход на делото.

Подсъдим – Съгласен съм да се даде ход на делото.

 

Съдът, след като изслуша страните намира, че не са налице пречки за разглеждане на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

                                         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът снема самоличността на подсъдимия , както следва:

            Х.Р.И. – ЕГН **********,  

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор – Действително настоящото наказателно дело е образувано по общия ред, насрочено е за предварително изслушване. Изготвили сме междувременно със защитника на подсъдимия споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите. Моля да стартирате производство по одобряване на сключеното споразумение и прекратяване на производство на това основание.

Мл.адв. М. – Поддържаме споразумението. Моля да одобрите споразумението, като непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението. Моля да бъде одобрено, като непротиворечащо на закона и морала.

 

Съдът предвид изявлението на страните и като констатира, че страните са сключили споразумение, което е представено в писмен вид намира, че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТКРИВА производство по произнасяне по така сключеното споразумение между страните.

            На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен, че съм управлявал лек автомобил без да притежавам свидетелство за управление на МПС и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 16.12.2015 г. между  прокурор Милен Глушков при НПРП и мл.адв. Д.М., действащ като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Х.Р.И., с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН В ТОВА, че на *** г. около *** часа в  с. В., обл. Ш., е управлявал моторно превозно средство, лек автомобил „***” с рег. № ***, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, което деяние е извършил в рамките на едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 14-0851-001362/17.09.2014 г. на Началник сектор „ПП” към ОДМВР – Д., влязло в законна сила на 13.02.2015 г. за същото такова деяние – престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият за това деяние на основание чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание  лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НКОТЛАГА така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен  СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК – НЕ СЕ НАЛАГА по лекото наказание глоба, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

 

 

 

СЛ.ЗАЩИТНИК:                                                     ПРОКУРОР:

                         /мл.адв. Д.М./                                              /Милен Глушков/                 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /Х.И./

           

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и мл. адв. Д.М. от ШАК, действащ като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият  Х.Р.И., с ЕГН **********,  Е ВИНОВЕН В ТОВА, че на *** г. около *** часа в  с. В., обл. Ш., е управлявал моторно превозно средство, лек автомобил „***” с рег. № ***, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, което деяние е извършил в рамките на едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 14-0851-001362/17.09.2014 г. на Началник сектор „ПП” към ОДМВР – Д., влязло в законна сила на 13.02.2015 г. за същото такова деяние – престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият за това деяние на основание чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание  лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НКОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен  СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК – НЕ СЕ НАЛАГА по лекото наказание глоба, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

 

            ПРЕКРАТЯВА настоящото наказателно производство по НОХД № 452/2015 г. по описа на НПРС, образувано въз основа на досъдебно производство № 51/2015 г. по описа на РУ гр. К..     

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

           

            Заседанието завърши в 10.40 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

           

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :