П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 14.12.2015 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

   на 14.12.2015 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА сложи за разглеждане НОХД № 499 по описа за 2015 год., докладвано от съдия РАДЕВА

 

На поименно повикване в 10.00 часа се явиха:

РП гр. Н., ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Явява се подсъдимият, редовно призован и с адв. В.Я., назначена за служебен защитник от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. Я.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимият, както следва:

Я.И.А. – роден на *** ***,.

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. Я. -  Нямаме възражения и отводи.

Подсъдим – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.384 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. Я.  - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимият: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим Я.А. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен в това, че извърших кражба. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият Я.И.А. – роден на *** ***, с ЕГН **********,***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г. в гр. Н., обл. Ш., при условията на опасен рецидив и в съучастие като съизвършител с Е.Р.С., с ЕГН **********, отнел чужди движими вещи: 3 бр. пластмасови бидони с капаци и метални обръчи с вместимост всеки по 120 литра на стойност 72 лв., собственост на “***” ЕООД гр. Н., представлявано от Н.И.И. от гр. Н., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.29, ал.1, б “а” и б “б” от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.29, ал.1, б “а” и б “б” от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА, което наказание ще бъде изтърпяно в затвор или в затворническо общежитие от ЗАКРИТ ТИП, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

            Страните се съгласяват на основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието “лишаване от свобода” да се приспадне времето, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 24.11.2015 г.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 26,22 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

Веществените доказателства по делото – 3 бр. пластмасови бидони с капаци и метални обръчи с вместимост всеки по 120 литра, предадени с протокол за доброволно предаване са възстановени на собственика “***” ЕООД гр. Н., представлявано от Н.И.И. от гр. Н., чрез приемо-предавателен протокол.

 

           

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. В.Я./

 

           

           

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /Я.А./ 

 

 

            Подсъдим Я.А. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                        / Я.А./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова при РП гр. Н. и адв. В.Я. от ШАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че  подсъдимият Я.И.А. – роден на *** ***, с ЕГН **********,***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г. в гр. Н., обл. Ш., при условията на опасен рецидив и в съучастие като съизвършител с Е.Р.С., с ЕГН **********, отнел чужди движими вещи: 3 бр. пластмасови бидони с капаци и метални обръчи с вместимост всеки по 120 литра на стойност 72 лв., собственост на “***” ЕООД гр. Н., представлявано от Н.И.И. от гр. Н., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.29, ал.1, б “а” и б “б” от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.29, ал.1, б “а” и б “б” от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА, което наказание ще бъде изтърпяно в затвор или в затворническо общежитие от ЗАКРИТ ТИП, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

            Страните се съгласяват на основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието “лишаване от свобода” да се приспадне времето, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 24.11.2015 г.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 26,22 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

Веществените доказателства по делото – 3 бр. пластмасови бидони с капаци и метални обръчи с вместимост всеки по 120 литра, предадени с протокол за доброволно предаване са възстановени на собственика “***” ЕООД гр. Н., представлявано от Н.И.И. от гр. Н., чрез приемо-предавателен протокол.

 

           

ПРЕКРАТЯВА частично наказателното производство по ДП №408/2015 г. по описа на РУ на МВР гр. Н. спрямо подсъдимия Я.И.А..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

           

МатериА.те по ДП №408/2015 г. по описа на РУ на МВР гр. Н. да се приложат по НОХД №500/2015 г. по описа на НПРС.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

На основание чл.309 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д ЕЛ И:

            ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо подсъдимия Я.И.А. – роден на *** ***, с ЕГН **********.

            Това определение подлежи на обжалване пред ШОС в 7-мо дневен срок от днес.

                                              

Заседанието завърши в 10.15  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :