П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 28.12.2015 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 28.12.2015 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В.  и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД      516  по описа за 2015  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в  10    часа се явиха:

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Т.М., редовно упълномощена от него.

РП ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Становище по даване ход на делото:

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и                                            О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

С.К.Д. – *** г., ЕГН **********,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в сключеното споразумение, досежно направените разноски в досъдебното производство, поради което предлага на страните да се включи в споразумението и разноските в размер на 92,40 лв., които да бъдат заплатени от подсъдимия.

Прокурор – Моля в споразумението да се допълни, че подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 92,40 лв.

Адв. М. – Да се впише, че подзащитният ми ще заплати разноски в размер на 92,40 лв.

Подсъдим – Съгласен съм.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен, че се прикачих към електропровода, съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, ведно с направеното изменение, както следва:

Днес, 28.12.2015 г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Т.М. се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.К.Д. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г. в с. В., обл. Ш., ул. „***” № ***, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, собственост на „Енерго-про мрежи” АД гр. В. - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК, във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  10 /десет/ месеца;

 

 

 

Страните се съгласяват на основание чл. 55, ал. 3 от НК да не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба.

Страните се съгласяват вещественото доказателство – 1 бр. многожилен проводник с дължина 64 см. и сечение 4 кв.мм, да се отнеме в полза на държавата и да се унищожи.

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 92,40 лв. /деветдесет и два лева и четиридесет стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..        

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Т.М., с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.К.Д. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г. в с. В., обл. Ш., ул. „***” № ***, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, собственост на „Енерго-про мрежи” АД гр. В. - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК, във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  10 /десет/ месеца;

 

Страните се съгласяват на основание чл. 55, ал. 3 от НК да не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба.

Страните се съгласяват вещественото доказателство – 1 бр. многожилен проводник с дължина 64 см. и сечение 4 кв.мм, да се отнеме в полза на държавата и да се унищожи.

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 92,40 лв. /деветдесет и два лева и четиридесет стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..        

        

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 236/2015 г. по описа на РУ МВР гр. К..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в          10,15 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :