Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

гр. Н.,  13.01.2015г.

 

            Районен съд  Н., в закритото си заседание, като разгледа внесеното в  разпоредително заседание от докладчика съдия Галина Николова  АНХД № 7 по описа на НПРС за 2015 г.

 

У С Т А Н О В И :

 

Съдията докладчик установи, че жалбата по повод на която е образувано настоящето дело е подадена от Р.Д.М., в качеството му на представител на „***” ЕООД гр. Н.. Жалбоподателят е съпруг на работещия в СИС при РС Н. съдебен служител Р.М..

Съдът намира, че с оглед на служебната обвързаност със съпруга на жалбоподателя, това би породило съмнения в безпристрастността му при разглеждане и решаване на делото, поради което следва да се самоотведе на основание чл. 84 от ЗАНН вр.чл. 29, ал.2 от НПК.

 

В качеството си на и.ф.председател на съда, съдията докладчик констатира, че всички съдии в РС Н. са си направили самоотвод от разглеждане на делото, поради което в районен съд Н. е невъзможно формирането на съдебен състав, който да го разгледа.

 

Поради това, че съгл. чл. 84 от ЗАНН, относно производството пред съда се прилагат субсидиарно правилата на НПК, то на основание чл.43, т.3 от НПК делото следва да се изпрати на ВКС за определяне на друг компетентен съд, който да разгледа делото.

 

Предвид на горното и на основание чл. 84 от ЗАНН вр.29, ал.2 и чл.32,ал.2 вр. чл.43, т.3 от НПК, съдът

 

Р А З П О Р Е Д И  :

 

САМООТВЕЖДА се от разглеждането на АНХД № 7/ 2015г. по описа на НПРС.

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по АНХД  № 7/2015 г. на НПРС.

 

ИЗПРАЩА на основание чл.43, т.3 от НПК делото на ВКС за определяне на друг компетентен съд, който да разгледа делото.

 

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                       Районен съдия :.....................................

                                                                                    Галина Николова