МОТИВИ към решение по АНХД №76/2015г.по описа на НПРС

 

       С постановление от 27.02.2015г. Новопазарската районна прокуратура е направила предложение до НПРС за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на С.Н.Р. ***,обвиняем по ДНП №17/2015г.по описа на РУ на МВР гр.К. за това, че на 06.12.2014г., около 22.00-22.30 часа в гр.К., обл.Ш., е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „***”, с държавен регистрационен № *** без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние – престъпление по чл. 343в ал. 2 вр. с ал. 1 от НК.

      В съдебно заседание за НПРП се явява прокурор Миленов.Поддържа изцяло внесеното постановление.Счита,че деянието на обвиняемия е доказано, поради което моли той да бъде признат за виновен в извършването на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание в минималния, предвиден в закона размер.

    Обвиняемият не се явява на насроченото съдебно заседание. Съдът е разгледал делото в отсъствието на обвиняемия, с участието на упълномощения от нещо защитник – адв. Т.М. от ШАК. Защитникът изразява становище, че от доказателствата по делото, деянието на обвиняемия е установено безспорно, поради което същият следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание глоба. Моли размерът на наказанието да е определен в законовия минимум.

      След като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа страна следното: Обвиняемият С.Р. ***.Не е правоспособен водач на МПС.Затова,че на 13.04.2014г.в гр.К. Р. е управлявал МПС ,без да притежава СУМПС,с Наказателно постановление №14-0280-000111/30.04.2014г.,издадено от Я.И.Р.- Началник РУП към ОДМВР Ш.,РУ К., на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДВп, на Р. е наложено административно наказание „глоба”в размер на 100.00лв.НП е влязло в законна сила на 30.07.2014г.

      Въпреки,че е бил наказан по административен ред за идентично деяние,на 06.12.2014г. в гр.К., обл. Ш.,обвиняемият отново предприе управление на МПС - лек автомобил „***” с държавен регистрационен № ***, без да притежава необходимото свидетелство за управление. Тогава, около 22.00-22.30 ч. той бил спрян за проверка от служители на РУ на МВР гр. К. – свидетелите Н.А.И. и Л.И.А.. При извършената проверка, полицейските служители установили, че обвиняемият не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Бил му съставен акт за установяване на административно нарушение №5/12.01.2015г. Органите на полицията установили също така впоследствие, чрез съответната проверка в масивите на МВР, че преди по-малко от година обвиняемият е наказван по административен ред отново за това, че е управлявал лек автомобил без да притежава свидетелство за управление на МПС,при което е образувано ДП.

       Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от всички събрани по  делото доказателства – показанията на свидетелите Н.А.И., Л.И.А., К.Ф.Р. и Н.З.Х., от приложените по делото писмени доказателства: акт за установяване на административно нарушение №5/12.01.2015г., наказателно постановление №14-0280-000111/30.04.2014г. на Началника на РУП към ОДМВР Ш., РУ К., влязло в законна сила на 30.07.2014г. /заверено копие/, справка за нарушител от региона от ОДП гр. Ш., сектор КАТ от 09.02.2015г. и от докладна записка рег. №21930/29.12.20124г. Всички тези доказателства категорично сочат, че с деянието си обвиняемият от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 343в ал.2 във вр. с ал.1 от НК. Той е управлявал МПС без да притежава свидетелство за управление и то в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние. От субективна страна е налице пряк умисъл, защото обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

         Предвид гореизложеното и считайки обвинението за доказано безспорно, съдът призна обвиняемият за виновен в извършване на престъпление по чл. 343в ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

         Наказанието, което се предвижда за извършеното от обвиняемия деяние е до две  години лишаване от свобода. Видно от приложената по делото справка за съдимост на обвиняемия, той не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от общата част на НК. Затова по отношение на С.Н.Р. са налице условията на чл.78а от НК, поради което и съдът, след като го призна за виновен, го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание,съвпадащо с минималния размер,предвиден в закона,а именно глоба в размер на 1000 лв./хиляда лева/.

       При определяне на наказанието съдът прецени от една страна отегчаващите вината обстоятелства- степента на обществена опасност на самото престъпление,както и смекчаващите –социално положение на обвиняемия/безработен/,оказаното от него в рамките на ДНП съдействие за изясняване на фактическата обстановка и правилното решаване на делото,считайки,че при така наложеното наказание биха били постигнати целите на генералната и индивидуална превенция на наказанието,залегнали като основни начала в чл.36 от НК.

       В този смисъл съдът постанови решението си.

       Мотивите са изготвени на 18.03.2015г.

 

                                                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: