Р Е Ш Е Н И Е

 

  347

 

гр. Нови пазар,  12.11.2015г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд Нови пазар в публичното си заседание на девети ноември две  хиляди и петнадесета година , в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ: Б.А.

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 1298 по описа на НПРС за 2010 г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Предявена е искова молба, съдържаща два кумулативно обективно съединени искове с правно основание по чл. 211 вр. 207, ал.1, т.2 от КТ с цена на иска 2 801,43лв. и иск по чл.86 от ЗЗД, за сумата от 100лв., представляваща мораторна лихва за периода от датата 30.04.2010 г. до 11.11.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата.

            Ищецът Община Н., твърди в исковата молба, че ответникът е бил назначен с трудов договор № 67/01.09.2006 г. на длъжността „кметски наместник” на с. В., общ. Н.. В длъжностната характеристика на ответника не е посочено задължение да събира данъци от населението. За удобство на населението, всяка година се възлагало на кметските наместници да събират данъците и своевременно да ги отчитат в касата на общината.

            През 2010 г., съгласно Заповед № РД-57/08.03.2010 г. ответникът бил определен за събирач на местни данъци и такси, като в това си качество е имал задължението да събере от жителите на с. В., дължимите за 2010 г. местни данъци и такси и да ги отчете в касата на общината.

            Ищецът сочи, че ответникът не е отчитал в касата на общината събрани суми от данъци. Със заповед № РД -131/01.07.2010 г. е възложено на комисия да извърши проверка за получените от ответника кочани, събирал ли е суми от данъци, колко и внесени ли са те в касата на община Н.. С протокол, комисията е установила, че са събрани приходи в размер на 2 385,76лв.

            Ищецът сочи, че Министерство на финансите е предвидило 5% намаление за хора, които изплатят местните данъци и такси до края на м.април 2010 г., а поради това, че сумите, които ответникът е събрал не са били отчетени своевременно в касата на общината до 30.04.2010 г. става изискуем целия размер на налозите, който възлизал на 2 801,43лв.

            На 12.07.2010 г. Комисията установила, че ответникът следва да внесе сумата от 2386,76лв., заедно с дължимата отстъпка от 5%, която е 415,58лв. или общо 2 801,43лв. За тези констатации бил уведомен ответника.

            Със заповед № 144 ЛС/30.06.2010 г.трудовото правоотношение с ответника било прекратено, считано от 01.07.2010 г.

            Ищецът сочи, че съгл.чл. 86 от ЗЗД ответникът дължал обезщетение за забава в размер на 100лв.  за периода от 30.04.2010 г. до предявяване на иска - 11.11.2010 г.

            Предвид на горното ищецът моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати сумата от 2801,43лв. представляваща събрани в периода 08.03.2010 г. до 30.04.2010 г. местни данъци и такси, както и обезщетение за забава в размер на 100лв.  за периода от 30.04.2010 г. до предявяване на иска - 11.11.2010 г.

            Ищецът претендира направените по делото разноски.

 

            Ответникът в рамките на дадените му от закона възможности по чл. 131 от ГПК в законовия едномесечен срок не е представил писмен отговор, не е направил възражения и искания.

 

            Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:

            Видно от приложения трудов договор № 67/ 01.09.2006 г. с ответника, същия е бил назначен от Кмета на Община Н. – Ф.М. Н. за кметски наместник  на кметство (не е посочено кое) за срок от 01.09.2006 г. до 01.01.2007 г. Представения трудов договор сочи, че правоотношението възниква на основание чл. 70, ал.1 от КТ вр. чл. 38, ал.3 от ЗМСМА, т.е касае се за трудов договор със срок за изпитване.

            По делото е приложено копие от длъжностната характеристика за заеманата от ответника длъжност, в която се установява, че освен изрично изброените задължения, които не включват отчетнически дейности, с т.5.17 е възлоожено ои изпълнението на други функции, възложени от закон, подзаконов нормативен акт, решение на ОбС, както и от кмета на общината. Длъжностната характеристика е била връчена на ответника на 10.03.2008 г.

            Със Заповед № РД-57/08.03.2010 г. на кмета на община Н. са определени събирачи на местни данъци и такси, считано от 08.03.2010 г.до 30.04.2010 г. посочените в заповедта лица, заемащи различни длъжности, след които е и ответникът Ф.М.И.,***.

            Със заповед № 144 ЛС/30.06.2010 г. е прекратено трудовото правоотношение с ответника на основание чл. 46, ал.1, т.4 вр. чл. 44, ал.1, т.3 и чл. 46а, ал.3, изр.2-ро от ЗМСМА. Съгласно заповедта е посочено, че на лицето следва да се изплатят дължимите обезщетения по чл. 224, ал.1 от КТ за 23 дни отпуск. Заповедта е връчена на ответника на 01.07.2010 г.

            Със заповед № РД-131/01.07.2010 г. е назначена комисия, на която е възложено да извърши приемане / предаване на стопански инвентар по инвентаризационни описи от Ф.М.И., както и да извърши приемане /предаване на кочани с приходни квитанции: серия АА-2010, номер от 0000751 до № 0000800 и серия АА-2010 от № 0001001 до № 0001050.

            Съгласно приложеното копие от протокол №1/ 12.07.2010 г. на назначената от кмета на Община Н. комисия, установила, че по кочани с приходни квитанции: серия АА-2010, номер от 0000751 до № 0000800 има събрани данък сгради и такса смет на обща стойност 1089,02лв. По приходни квитанции серия АА-2010 от № 0001001 до № 0001050 има събрани общо 1296,74лв. Двата кочана са на стойност 2 385,76лв.

            На 30.08.2010 г. е изпратена покана за доброволно изпълнение до ответника от Кмета на община Н., с която първият е поканен да изплати сумата от 2 385,76лв., представляваща главница и сумата от 415,58лв., представляваща 5% отстъпка и лихви до 30.08.2010 г. На ответника е даден 7 дневен срок за изпълнение.

            Приложение са копия на общо 97бр. приходни квитанции.

            По делото е назначена съдебно счетоводна експертиза от която се установява, че събраната с приходни квитанции по кочан серия АА-2010, номер от 0000751 до № 0000800 сума е на обща стойност 1091,02лв.  Събраната с приходни квитанции по кочан серия АА-2010 от № 0001001 до № 0001050 сума е на обща стойност 1296,74лв. събраните суми по двата кочана са на стойност 2 385,76лв. вещото лице е посочило, че сумите по двата кочана са събирани в периода от 16.03.2010 г.до 20.04.2010 г.

            По делото е приложено постановление на Районна прокуратура Нови пазар, съгласно което се установява, че спрямо ответника е образувано ДП № 203/2011 г. за извършено престъпление по чл. 201, вр. чл.26, ал.1 от НК (за длъжностно присвояване), производството по което е спряно.

            Ответникът Ф.М.И.,*** е лице, на което по силата на Заповед № РД-57/08.03.2010 г. на кмета на община Н. са възложени отчетнически функции по смисъла на чл. 207 от КТ, т.к в рамките на трудовото му правоотношение и съгласно длъжностната характеристика за него е предвидено изпълнението и на други възложени от кмета на общината функции. В този смисъл, възложените със Заповед № РД-57/08.03.2010 г. на кмета на община Н. са в рамките на трудовото му правоотношение и те покриват съдържанието на нормата на чл. 207 от КТ, а именно да събира, съхранява и отчита парични ценности.

В този смисъл ответникът е лице, което носи отговорност спрямо работодателя, съгл.чл.207, ал.1, т.2 от КТ при липса - в пълен размер, заедно със законните лихви от деня на причиняването на щетата, а ако това не може да се установи - от деня на откриването на липсата.

            От събраните по делото доказателства се установи по безспорен начин, че липите са в размер на 2 385,76лв. Това е сборът на събраните в периода от 16.03.2010 г.до 20.04.2010 г. по двата кочана суми, съответно по кочан серия АА-2010, номер от 0000751 до № 0000800 в размер на 1091,02лв.и по кочан серия АА-2010 от № 0001001 до № 0001050 - 1296,74лв.

            Съдът намира, че отговорността на ответника за липси е именно в този размер от  2 385,76лв, а не както претендира ищеца в размер увеличен с 5%, общо от 2 801,43лв., т.к както се установи от експертизата намалението, което ответникът е направил само по приходна квитанция № 453/16.03.2010 г. отстъпка в размер на 1,78лв., изчислена като 5% отстъпка от сумата за данък сгради и такса смет – 35,71лв. Други отстъпки на са правени. Независимо, че е направена отстъпка само по една от квитанциите, то  вземането на ищеца за тази сума би било на друго основание – неоснователно обогатяване, но е и от липси по смисъла на чл. 207 от КТ. С исковата молба, а също и с допълнителната ищецът не е заявил подобни претенции. Поради това съдът намира, че ответникът, съгласно заявените спрямо него искове носи отговорност само за действително неотчетените и събрани от него суми в размер на 2 385,76лв.

            Съдът намира, че искът на ищеца за вземането му по чл. 207, ал.1, т.2 от КТ е основателно и доказано само за сумата от 2 385,76лв. и следва да се уважи в този размер, като се отхвърли за разликата от 2801,42лв., т.е за сумата от 415,66 лв.

            Относно иска за мораторна лихва, съдът намира същия за основателен и доказан, доколкото видно от изготвената експертиза мораторната лихва за периода от 30.04.2010 г. до 11.11.2010 г., датата на предявяване на иска е в размер на 130,74лв. Ищецът не е направил искане за увеличение на претенцията си в тази й част, поради което и по – високият размер, установен по делото не следва да му се присъжда, а само това което е поискано в размер на 100лв.

             Ищецът е представил списък на претендираните от него разноски, който е за сумата от 646лв., но този списък не е актуализиран след възобновяване на спряното производство, след което той е направил допълнително разноски в размер на 433,12лв. Общия размер на направените от ищеца разноски е 1079,12лв., които съдът намира че следва да бъдат редуцирани в зависимост от уважената част на исковете, съгласно чл. 78,ал.1 от ГПК. Предявените искове са били в първоначален общ размер от 2901,42лв., а са уважени такива в общ размер на 2 485,76лв. Следователно дължимата от ответника сума за разноски е в общ размер на 924,52лв.

            Водим от гореизложеното и на основание чл.235  от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

            ОСЪЖДА на основание чл. 211, вр. чл. 207, ал.1, т.2 от КТ, Ф.М.И. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Община Н., с ЕИК ***, представлявана от Кмета на общината, СУМАТА от 2 385,76лв.(две хиляди триста осемдесет и пет лева седемдесет и шест стотинки), ведно със законната лихва от предявяване на иска – 11.11.2010 г.

            Отхвърля иска по чл. 211, вр. чл. 207, ал.1, т.2 от КТ на Община Н., с ЕИК ***, представлявана от Кмета на общината Ф.М.И. с ЕГН ********** *** * за сумата от 415,66 лв.(четиристотин и петнадесет лева и шестдесет и шест стотинки).

           

            ОСЪЖДА на основание чл. 86 от ЗЗД, Ф.М.И. с ЕГН ********** *** *, ДА ЗАПЛАТИ на Община Н., с ЕИК ***, представлявана от Кмета на общината, СУМАТА от 100лв.(сто лева), ведно със законната лихва от предявяване на иска – 11.11.2010 г., представляваща мораторната лихва върху главницата за периода от 30.04.2010 г. до 11.11.2010 г.

 

            ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК Ф.М.И. с ЕГН ********** *** *, ДА ЗАПЛАТИ на Община Н., с ЕИК ***, представлявана от Кмета на общината, направените по делото разноски в размер на 924,52лв.(деветстотин двадесет и четири лева петдесет и две стотинки).

 

            Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                       Районен съдия:........../ П /...................                                                                                                           Галина Николова