Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 53

 

гр. Нови Пазар,  26.02.2015г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд Нови пазар в публичното заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря Д.П., като разгледа докладваното от съдия Галина Н.а гражданско дело № 1044 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

С исковата молба е предявен иск по чл. 26, ал.2 от ЗЗД и евентуално по чл. 87, ал.3, вр.ал.2 и по чл. 89 от ЗЗД, с цена на иска 3827,90лв.

В исковата молба ищецът сочи, че с ответното търговско дружество на 11.09.2008 г. са сключили предварителен Договор за строителство, по силата на който ответника „***” ЕООД (Л) със седалище и адрес на управление гр. Ш., ул. „***” № *, представлявано от назначения Ликвидатор В.З.И., поело задължение да построи собствения недвижим имот на ищеца, находящ се в гр. Ш., ул. „***” № * и представляващ Поземлен имот с идентификатор № 83510.672.38 с площ от 460 кв.м. по документ за собственост и 494 кв.м. по скицата застроено и незастроено дворно място, без правото на собственост върху построените в него жилищна сграда и други спомагателни постройки находящ се на ул. „***” № * в гр. Ш. при граници на имота, /имоти с идентификатори 83510.672.37, 83510.672.62, 83510.672.61, 83510.672.39 и 83510.672.14,  жилищна сграда, върху която се споразумели 20% от разгънатата застроена площ да бъде в собственост на собствениците на недвижимия имот (на ищеца), а 80% на ответника.

Договорено било строежът на жилищната сграда да бъде извършен от ответника на негови разноски и за негова сметка.

За обезпечаване на евентуални бъдещи разходи по строителството по искане на ответника и съобразно клаузата на чл.1 Раздел І на чл.4 ал.2 от Раздел V от предварителния Договор за възлагане на строителство, страните сключили покупко – продажба материализирана в Нотариален акт № *** дело № ***г. на Нотариус *** с рег. № *** на Нотариалната камара, с която привидно (фиктивно) е прехвърлена на ответното дружество 1/4ид.ч. от процесния недвижим имот.

С Нотариална покана с рег. № *** том * Акт № ***г. на Нотариус *** с рег. № *** на Нотариалната камара, предварителният Договор за възлагане на строителство от 11.09.2008г. бил развален на основание чл.4 ал.1 от раздел V от предварителния Договор за възлагане на строителство, на основание чл.87 ал.2 от ЗЗД, чл.89 от ЗЗД, т.к 1/ изпълнението на предварителния Договор за възлагане на строителство е станало невъзможно, поради факта, че ответното Търговско дружество било обявено в ликвидация и била преустановена Търговската му дейност, т.е. несъмнено било, че вече обективно не било възможно изпълнението по предварителния Договор за възлагане на строителство; 2/ изпълнението на процесния Договор вече било „безполезно” за ищците, което представлявало абсолютна предпоставка за развалянето му по смисъла на чл.87 ал.2 от ЗЗД; 3/ ищецът бил изпълнил всички свои задължения в договорените срокове, а същевременно ответника не е изпълнил нито едно свое задължение по Договора не само в уговорените срокове, но и до завеждане на исковата молба.

Поради горното ищецът сочи, че предварителният Договор за възлагане на строителство бил развален.

Поради развалянето на главния договор, а именно предварителния Договор за възлагане на строителство съобразно чл.4 ал.2 от Раздел V от него, подлежал на разваляне и Акцесорния договор, с който била извършена привидна покупко – продажба на 1/4ид.ч. от процесния недвижим имот, материализиран в Нотариален акт № *** дело № ***г. на Нотариус *** с рег.№ *** на Нотариалната камара.

Реално ответното Търговско дружество не било извършило нито една от престациите описани в чл.1 от Раздел І от предварителния Договор за възлагане на строителство.

Съгласно чл.1 ал.1 от Раздел І и чл.4 ал.2 от Раздел V на предварителния Договор за възлагане на строителство, процесния привиден Договор за покупко – продажба материализиран в Нотариален акт № *** дело № ***г. на Нотариус *** с рег. № *** на Нотариалната камара бил изготвен и подписан единствено за обслужване на предварителния Договор за възлагане на строителство (Главния договор) и не съществувало нито правно основание, нито съгласие между страните за неговото самостоятелно съществуване.

Само доколкото Акцесорният Договор имал за предмет прехвърляне на идеални части от вещно право върху недвижимия имот съобразно чл.87 ал.3 от ЗЗД развалянето му следвало да бъде извършено по съдебен ред.

Ищецът сочи, че договорът за покупко-продажба материализиран в Нотариален акт № *** дело № ***г. на Нотариус *** с рег. № *** на Нотариалната камара бил нищожен по смисъла на чл.26 ал.2 от ЗЗД, тъй като реално била сключена привидна сделка. В действителност нито мнимите „продавачи”, конкретно ищеца не е имал намерение да продава визираната 1/4ид.ч. от процесния недвижим имот и нито ответникът е имал намерение да купува визираната идеална част от процесния недвижим имот.

Материализираната в Нотариален акт № *** дело № ***г. на Нотариус *** с рег. № *** на Нотариалната камара покупко – продажба била привидна. Тя била сключена единствено за обезпечение на  евентуално вложените от изпълнителя на договора за строителство  парични средства, материали и труд. Реално ответника не е вложил никакви престации (парични средства, труд, материали и т.н.) съобразно чл.1 ал.11 от Раздел І от предварителния Договор за възлагане на строителство и не е изпълнил нито едно от задълженията си произтичащи от предварителния Договор за възлагане на строителство.

Съгласно чл.1, т.3 от Раздел І от предварителния Договор за възлагане на строителство било посочено, че насрещната престация, срещу която се прехвърляло правото на собственост на процесните 1/4ид.ч. от процесния недвижим имот е  обезщетение в размер на 20% от разгърната застроена площ на бъдещата сграда, което изпълнителят се задължавал да предостави на възложителите под формата на право на собственост върху отделни обекти от бъдещата сграда обособена съобразно архитектурния проект на сградата. Описаната престация не била изпълнена от ответника, не само в уговорения в чл.4 от Раздел ІІ от предварителния Договор за възлагане на строителство срок, но до завеждане на делото.

Предвид на гореизложеното ищецът сочи, че цитираната „покупко-продажба” представлява привиден Договор по смисъла на чл.26 ал.2 от ЗЗД.

Ищецът сочи, че за доказване на привидността (респективно нищожността) на сделката законният представител на ответното дружество е издал и подписал изричен контра – летър, в който изрично е вписал, че обективираната като покупко – продажба и материализирана в Нотариален акт № *** дело № ***г. на Нотариус *** с рег. № *** на Нотариалната камара сделка е привидна и подлежи на разваляне при евентуалното разваляне, неизпълнение или прекратяване на предварителния договор за възлагане на строителство.

Този факт представлявал несъмнено основание за прогласяване на нейната изначална нищожност по смисъла на чл.26 ал.2 от ЗЗД, поради липса на основание за сключването на такава сделка, липса на постигнато съгласие (две корелативно свързани съвкупни насрещни воли на съконтрахентите) за сключване на процесната покупко – продажба и за нейните конкретни клаузи.

Поради гореизложеното ищецът моли съда, след като събере всички относими към предмета на делото доказателства да се произнесе с решение, с което на основание чл.26, ал.2 от ЗЗД да прогласи нищожността на договора за покупко – продажба на 1/4 идеални части от процесния недвижим имот материализиран в Нотариален акт № *** дело № ***г. на Нотариус *** с рег. № *** на Нотариалната камара поради това, че договорът е привиден, липсва основани за сключването му, както и поради липса на  съгласие между страните за сключването му, както и поради сключването му в нарушение на закона и при заобикаляне на закона, а също поради това, че са накъренни добрите нрави.

При условията на евентуалност, ако случайно съдът не прогласи нищожността на процесния Акцесорен привиден Договор на нито едно от обективно съществуващите основания обуславящи неговата „нищожност”, то ищецът предявява  искане съдът с Конститутивно съдебно решение да развали процесния Акцесорен привиден Договор за покупко-продажба, в изпълнение на правомощията си по чл.87 ал.3 във връзка с чл.87 ал.2 и чл.89 от ЗЗД, поради наличие на всяко от трите отделни основания задължаващи съда да постанови неговото разваляне, а именно, поради факта, че поради обявяване на ответното Търговско дружество в ликвидация и преустановяване на търговската му дейност, вече изпълнението както на Главния Договор, така и на обслужващия го договор за покупко-продажба е невъзможно, поради факта, че всякакво бъдещо изпълнение се явява безполезно за ищците, както и че изпълнението както на Главния Договор (Предварителен Договор за възлагане на строителство), така и на обслужващия го Акцесорен и Привиден Договор (Нотариален акт за продажба на недвижим имот) ответното Дружество е имало строго фиксирани срокове за изпълнение на конкретни задължения по Договорите, но не е изпълнило нито един от фиксираните в Договора срокове.

Ищецът моли да му бъдат присъдени и направените по делото разноски.

 

            От страна на ищеца е направено искане за произнасяне от съда с неприсъствено решение.

Съдът прие, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 от ГПК, а именно: ответникът не е представил в срок писмен отговор, не се е явил в първото по делото заседание, за което е бил редовно призован, както и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Съдът, като взе предвид, че с връченото на ответника съобщение, ведно с препис от определение на съда, с което на ответника са указани процесуалните права, които има, указани са му последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание, както и че предявените от ищеца искове са вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, поради което следва да бъде поставено неприсъствено решение, като искът по чл. 26, ал.2 от ЗЗД бъде уважен.

Приложените към исковата молба доказателства - предварителен договор за  възлагане на строителство от 11.09.2008 г.,  НА № ***, рег. № *** дело № *** г. на Нотариус с рег. № *** на Нотариалната Камара, декларация от ответника, представляваща „контра – летър”, с която Х.П.У., в качеството му на представител на „***” ЕООд гр. Ш. заявява, че прехвърлителната сделка по НА № ***, рег. № *** дело № *** г. на Нотариус с рег. № *** на Нотариалната Камара, относно прехвърляне на 1/4ид.ч. от описания имот е сключена единствено в изпълнение на т.1 от Раздел 1 от предварителен договор за възлагане на строителство от 11.09.2008 г. и служи като обезпечение за изпълнение на задълженията на възложителите Н.М. и И. Я. по договора. При евентуално разваляне, неизпълнение или прекратяване на договора визираната прехвърлителна сделка подлежи на разваляне, съобразно предвиденото в чл. 4 от раздел V на предварителния договор за възлагане на строителство. Освен това приети по делото са и нотариална покана – Акт № ***, рег.№ ***/*** г. на Нотариус с рег. № *** на нотариалната камара, констативен протокол към нотариалната покана от 24.10.2013 г., както и показанията  на тримата разпитани в съдебно заседание свидетели Х.Н., Г. Н.а и И. К., потвърждават описаните в исковата молба факти и обстоятелства. 

Всички събрани по делото доказателства сочат, че искът по чл. 26, ал.2 от ЗЗД е основателен и доказан и следва да се уважи като се признае за установено в отношенията между ищеца и ответника, че договорът за покупко- продажба, описан в Нотариален акт № *** дело № ***г. на Нотариус *** с рег. № *** на Нотариалната камара, с който е прехвърлена на ответното дружество 1/4ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. Ш., ул. „***” № * и представляващ Поземлен имот с идентификатор № 83510.672.38 с площ от 460 кв.м. по документ за собственост и 494 кв.м. по скицата застроено и незастроено дворно място, без правото на собственост върху построените в него жилищна сграда и други спомагателни постройки находящ се на ул. „***” № * в гр. Ш. при граници на имота: имоти с идентификатори 83510.672.37, 83510.672.62, 83510.672.61, 83510.672.39 и 83510.672.14. Договорът е нищожен на основание чл. 26, ал.2 от ЗЗД поради липса на съгласие, липса на основание, както и поради неговата привидност, съгл.чл. 17, ал.1 от ЗЗД, доколкото приетия по делото „контра летър” – обратно писмо, съдържа изявление на ответника, че сключената с НА сделка е симулативна и че прикрива друго съглашение между страните, а именно обезпечение за разноски по бъдещото изпълнение на договор за строителство.

Поради това, че се уважава претенцията на ищеца по главния иск по чл. 26, ал.2 от ЗЗД, е безпредметно произнасянето на съда по евентуалния иск по чл. 87 от ЗЗД за разваляне на договора за покупко – продажба .

Относно претенцията за направените разноски от ищцата, то съобразно с разпоредбата на чл.78, ал. 1 от ГПК, същата следва да се уважи изцяло. По делото пълномощника на ищцата е представил списък по чл.80 от ГПК, относно направените от него разноски, които съгласно списъкът са в размер на 2091 лв. Съдът установи, че направените от ищцата и удостоверени със съответните платежни документи разноски са в размер на 2082,28лв., която сума включва държавни такси в общ размер 52,78лв., такса за вписване – 10лв., такса за преписи – 2,50лв., две такси за частни жалби от по 15лв. и адвокатски хонорар в размер на 1987лв. други документи не са приложени по делото. Предвид на това, съдът намира, че следва да се присъдят разноски в размер на 2082,28лв.

 

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.238, ал.1 и чл.239 от ГПК, съдът

Р   Е   Ш   И  :

            ПРОГЛАСЯВА на основание чл. 26, ал.2 от ЗЗД, спрямо Н.М.Н. *** и Строителна фирма „***” ЕООД(Л), с БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр. Ш., ул.”***” № *, представлявано от ликвидатора  В.Д.Д., НИЩОЖНОСТТА на договор за покупко - продажба описан в Нотариален акт № *** дело № ***г. на Нотариус *** с рег. № *** на Нотариалната камара, с който Н.М.Н. и И. А.Я., като съсобственици са прехвърлили на Строителна фирма „***” ЕООД 1/4ид.ч.(една четвърт идеална част) от собствения си недвижим имот, находящ се в гр. Ш., ул. „***” № * и представляващ Поземлен имот с идентификатор № 83510.672.38 с площ от 460 кв.м. по документ за собственост и 494 кв.м. по скицата застроено и незастроено дворно място, без правото на собственост върху построените в него жилищна сграда и други спомагателни постройки находящ се на ул. „***” № * в гр. Ш. при граници на имота: имоти с идентификатори 83510.672.37, 83510.672.62, 83510.672.61, 83510.672.39 и 83510.672.14.

            ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Строителна фирма „***” ЕООД(Л), с БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр. Ш., ул.”***” № *, представлявано от ликвидатора  В.Д.Д., ДА ЗАПЛАТИ НА Н.М.Н.***, направените по делото разноски в размер на 2082,28лв.(две хиляди осемдесет и два лева двадесет и осем стотинки), като отхвърля претенцията за разноски за сумата от 8,72лв. (осем лева седемдесет и две стотинки).

Неприсъственото решение на основание чл.239, ал.4 от ГПК не подлежи на обжалване.

 

 

                                                           Районен съдия :......./ П /........................

                                                                                              Галина Николова