Р    Е     Ш    Е    Н    И    Е

                                                                    № 219

                                                 Гр.Н.П.,22.06.2015г.

                                                  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Н.П. в публичното съдебно заседание,проведено на двадесет и първи май през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                                 Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                         Секретар:В.В.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.д.№1005 по описа за 2014 година,  за да се произнесе,взе предвид:

 

     Делото е образувано по предявени обективно съединени искове с правно основание чл.26 от ЗЗД във вр.чл.590 ал.1 от ГПК във вр.чл.587 ал.4 и 5 от ГПК, по чл.42 ал.2 от ЗЗД и чл.108 от ЗС.

      Ищецът Н.Р.М. ***,действуващ чрез пълномощника си адв.Г.К.,твърди в исковата молба,че по силата на Договор за доброволна делба ,вписан на ***г.,под №***,вх.рег.№661/***г.на НПРС,придобил в собственост земеделски имоти,представляващи:1/Нива с площ 7.107 дка,представляваща поземлен имот 020035,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш.,местност „***”,4-та кат.при граници и съседи:имот №020038,имот 020037,имот №020085,имот №020057,имот 020071,имот 000104,имот 000034,   2/Нива с площ 12,002дка ,представляваща поземлен имот 043017,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш.,местност „***”,4-та кат.,при граници и съседи:имот 043016,имот 043278, имот 043018,имот 043023 ,имот 043024.

      На ***г.в кметство с.М. било издадено пълномощно,с което ищецът и още 19 жители на селото са упълномощили ответника В.К.В. да ги представлява в качеството им на арендадотир при сключване на договори за аренда на собствените им земеделески земи в землището на с.М..В пълномощното не бил посочен срок на действие,както и каквито да са условия относно сключване на договорите за аренда.Въз основа на това пълномощно,В. К.В./като пълномощник/,от името на ищеца,сключил договор за аренда с ответника „*** Ш. 2011”ЕООД,представляван от управителя и едноличен собственик И.Г.В. ,която е съпруга на първия ответник В.К.В..По силата на сключения договор за аренда, ответникът„*** Ш. 2011”ЕООД придобил правото да обработва под аренда собствените на ищеца имоти за срок от 20/двадесет/ стопански години,считано от датата на сключване на договора-22.05.2014г.Така сключеният договор за аренда бил оформен с нотариална заверка на подписите-рег.№***г.на нотариус ***.,Акт *** ,том 2,дело 849.

     Според ищеца,новата съдебна практика приема,че сключването на договор за наем и такъв за аренда,като негова разновидност,било акт на обикновено управление.Сключеният договор за аренда бил с изключително неизгодни условия за ищеца,касателно срока му на действие-20 стопански години,договорена дължима рента,както и възможности за избягване на плащания,договорени изцяло в полза на арендатора.

      Ищецът счита,че така издаденото пълномощно е нищожно,като повлича и висящата недействителност на договора за аренда,поради липса на представителна власт.При обявяване недействителността на договора за аренда,за ответника „*** Ш. 2011”ЕООД отпадало основанието за ползването на двата земеделски имота,като същия ще следвало да преустанови ползването им и да предаде държането им на собственика –ищеца Н.Р.М..

     Аргументите за това били следните:

      Съобразно разпоредбите на чл.3 от Закона за аренда в земеделието,договор за аренда се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите.Съгласно чл.37 от ЗЗД,в редакцията на текста към момента на сключване на договора за аренда,упълномощаването за сключване на договори,за които изисква законът изисква особена форма,трябва да бъде дадено в същата форма.

      При сключване на договора за аренда,ответникът В.В. се легитимирал като пълномощник на ищеца Н.Р.М. посредством пълномощно №***г.,издадено н Кметство с.М..Така издаденото пълномощно и изготвения без знанието на ищеца договор за аренда,били представени от ответниците пред нотариус ***,който приел същото за валидно и действително и въз основа на същото направил нотариална заверка на договора за аренда.След нотариалната му заверка ,същият е вписан в Службата по вписвания гр.Н.П..Така договорът за аренда придобил изискуемата се от закона форма и съответна формална доказателствена сила за валидно облигационно правоотношение между ищеца ,като арендодател и втория ответник-като арендатор.

     Ищецът сочи,че не е спорно,че в правомощията на кмета на населеното място,в което няма нотариус е да изпълнява възложените с чл.83 от ЗННД нотариални функции-удостоверяват подписите на частни документи,които са едностранни актове и не подлежат на вписване,подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от ЗЗД,както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.При осъществяване на тази дейност следва да се прилагат разпоредбите на ГПК,респ.към дата ***г.-на отменения ГПК.Пълномощното като документ,в частта,в която е обективирано изявлението на автора –упълномощител,представлява частен документ.Нотариалната заверка на подписа върху частен документ е вид нотариално удостоверяване/чл.569 т.2 пр.4 от ГПК,респ.чл.465 б”б”от ГПК,отм./Нотариалната заверка на подписа нотариусът/лицето,изпълняващо нотариални функции/,удостоверява,че положеният подпис след думата „упълномощител”е на лицето,което е подписало пълномощното пред него или е потвърдило вече положения подпис,като следва да се приложат разпоредбите на чл.578 ал.4 и 5 от ГПК.

     Ищецът твърди,че пълномощното ,с което първият ответник се е легитимирал,не отговаря на законовите изисквания и поради липса на форма се явява нищожно.В поставения печат на кметство с.М. е посочено единствено датата и имената на длъжностното лице-кмета И. Г.И. и регистрационния номер на същото.Но в самия печат ,длъжностното лице по нотариалното удостоверяване –Кмета на с.М.,липсвало надпис на кой от всичките упълномощители ,общо 20 на брой ,се заверява подписа.Това било равносилно на липса на нотариална заверка.Не били спазени изискванията на чл.486 от ГПК и Приложение №6 към чл.17 от Наредба №32/29.01.1997г.за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори-обн.ДВ бр.12/07.02.1997г.,изм.посл.ред.ДВ бр.33/30.04.2010г.Осмен това,твърди ищецът,подписът,който е положен от негова страна в посоченото пълномощно,не бил положен лично пред кмета,а пред секретаря на кметството,като впоследствие на това пълномощно е направена една обща заверка от името на кмета на населеното място.Това обстоятелство също обуславяло нищожност по смисъла на чл.474 ал.4 от ГПК/отм./Пълномощното,дори да изразявало волята на ищеца,не е съставено в изискуемата писмена форма с нотариална заверка на подписа/чл.37 от ЗЗД/,тъй като нотариалната заверка на пълномощно №***г.на кметство с.М. и липсата на санираща норма в българското законодателство,безспорно се приравнявали на липса на удостоверяване по чл.37 от ЗЗД,а оттук и за липса на представителна власт от страна на първия ответник В.В. за сключването на договора със втория ответник -  „*** Ш. 2011”ЕООД.

   Договорът,сключен при липса на надлежна представителна власт се явявал относително недействителен –правните действия,извършени от лице без представителна власт  не са нищожни,тъй като могат да бъдат потвърдени от представлявания или е налице висяща недействителност на сделката до потвърждаването й от лицетоуот чието име е сключена,а ако мнимо представляваният откаже да потвърди договора,недействителността се стабилизира,като се трансформира в относителна,а не в абсолютна нищожност,която може да е изначална и санируема.

   Налице било още едно основание за липса на представителна власт от страна на пълномощника В.В..В така издаденото пълномощно от Кметство с.М. не е посочен неговия обем на представителна власт относно параметрите на сключване на договорите за аренда.Същевременно,от съдържанието на пълномощното се установявало,че на самия пълномощник не са предоставени права да определя параметрите на арендния договор по своя преценка,каквито намери за добре.

     Ищецът,след като узнал за сключения  от негово име договор за аренда,оттеглил пълномощията си с писмено изявление до пълномощника-ответник В.В. с нотариална заверка на подписа –рег.№***г.на нотариус ***.С това той изразил недвусмислено,че не желае да потвърди действията на представителя.Така сключения договор за аренда от името на ищеца,представляван от първия ответник от една страна и втория ответник ,се явявал недействителен,чиято недействителност от висяща се трансформирала в относителна.

      С установяване недействителността на сключения договор за аренда, за ответника  -  „*** Ш. 2011”ЕООД отпадало основанието да държи в своя полза двата земеделски имота,които са собственост на ищеца,респ.да ги обработва и да реализира добиви/плодове/ от тях.Въпреки направените опити за извънсъдебно разрешаване на правния спор,ответниците не били съгласни доброволно да прекратят сключения договор за аренда и да върнат процесните земеделски земи на ищеца-техен собственик.

     Предвид гореизложеното,ищецът Н.Р.М. моли да бъдат призовани на съд с ответниците В.К.В. *** 2011”ЕООД,представлявано от управителя И.Г.В. и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение с което:1/Приеме за установено по предявения от страна на ищеца Н.Р.М. спрямо ответника В.К.В.,че не съществува представително правоотношение за ответника В.К.В.,произтичащо от едностранна правна сделка-упълномощаване с пълномощно №***г.на Кметство с.М. и ПРОГЛАСИ нищожността на същото,на основание чл.590 ал.1 ГПК-чл.486 от ГПК/отм./,чл.578 ,ал.4 и 5 от ГПК-чл.474 ,ал.4 и 5 от ГПК/отм./ във вр.чл.576 от ГПК-чл.472 от ГПК/отм./.,

      2/Да прогласи за недействителен на основание чл.42 ал.2 от ЗЗД спрямо ищеца Н.Р.М. Договор за аренда с нотариална  заверка на подписите-рег.№***г.на нотариус ***.,рег.№*** на НК и район на действие РС-Н.П. ,вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№2195/***г.,Акт *** ,том 2,дело 849.,сключен между ищеца Н.Р.М.  чрез пълномощника му В.К.В. от една страна и ответника„*** Ш. 2011”ЕООД,представлявано от управителя И.Г.В. от друга,по силата на който,в полза на последния са отдадени под аренда собствените на ищеца земеделски земи,представляващи: 1/Нива с площ 7.107 дка,представляваща поземлен имот 020035,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш.,местност „***”,4-та кат.при граници и съседи:имот №020038,имот 020037,имот №020085,имот №020057,имот 020071,имот 000104,имот 000034,   2/Нива с площ 12,002дка ,представляваща поземлен имот 043017,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш.,местност „***”,4-та кат.,при граници и съседи:имот 043016,имот 043278, имот 043018,имот 043023 ,имот 043024.

     Моли ответникът *** Ш. 2011”ЕООД да бъде осъден да предаде на ищеца Н.Р.М. държането и преустанови ползването върху собствените му имоти,представляващи: 1/Нива с площ 7.107 дка,представляваща поземлен имот 020035,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш.,местност „***”,4-та кат.при граници и съседи:имот №020038,имот 020037,имот №020085,имот №020057,имот 020071,имот 000104,имот 000034,   2/Нива с площ 12,002дка ,представляваща поземлен имот 043017,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш.,местност „***”,4-та кат.,при граници и съседи:имот 043016,имот 043278, имот 043018,имот 043023 ,имот 043024.

     Моли при уважаване на исковата му претенция,на основание чл.78 ал.1 от ГПК да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

      Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответниците,като в срока по чл.131 от ГПК е постъпил писмен отговор от „*** Ш. 2011”ЕООД,представлявано от И.Г.В. и от В.К.В.,чрез пълномощника адв.Г.В. от ШАК.

      Оспорват по допустимост иска с правно основание чл.590 ал.1 от ГПК/чл.486 ал.1 от ГПК,отм./,с който се иска прогласяване на нищожност на нотариалното удостоверяване на процесното пълномощно.Сочи се,че не съществува иск за прогласяване нищожността на нотариално удостоверяване.Лицето,което се позовавало на нищожността на нотариално удостоверяване,можело да предяви с иск  последицитеот претендирания порок за удостоверената сделка,ако има правен интерес да  я оспори.В случай,че съдът приеме довода за недопустимост на този иск,прави отвод за местна подсъдност на спора,тъй като подлежащите на разглеждане искове са предявени срещу „*** Ш. 2011”ЕООД,което е с адресна регистрация в гр.Ш. и местно компетентен да разгледа същия се явявал РС гр.Ш..

      По основателността на исковете,ответниците изразяват следното становище:

     1/По отношение на иска за прогласяване нищожност на процесното пълномощно:Неоснователно се явявало твърдението за недействителност на самото нотариално удостоверяване.Посочването на основанията за нищожност на нотариалните удостоверявания в чл.472 от ГПК/отм./,възпроизведено в текста на чл.576 от ГПК било не само изрично,но и изчерпателно и имало императивен характер и тази разпоредба не можела да се тълкува разширително.

     Посочения от ищеца порок на нотариалното удостоверяване –непълно изписване на данни в самия щемпел /а не в документа изобщо/ не фигурирало сред изчерпателно изброените основяния за нищожност в ГПК.Поради което било недопустимо да се претендира нищожност на подобно основание.Самият щемпел представлявал описателен текст  и неговите реквизити нямали същата задължителна сила,както печата,предвиден в Наредба №32/1997г.

     Упълномощителната и разпоредителната сделка били извършени със съгласието на ищеца.Подписът на пълномощното бил положен от него след запознаване със съдържанието му и привеждането му в съответствие с изискванията на упълномощителя досежно обема на представителна власт.Упълномощителят бил дееспособен и нямало основание да се приеме,че не е искал настъпването на правните последици на обективираното в пълномощното волеизявление и е направил същото заради проявено насилие или друга причина.В този смисъл,разпоредителната сделка,сключена от негово име чрез овластения пълномощник била извършена с негово съгласие ,а не от лице без представителна власт,по предмет и съдържание се покривала с представителната власт на пълномощника и не надхвърляла обема на упълномощаването.

     Волята на пълномощника се потвърждавала и от факта,че в продължение на почти 10 години вече той предоставял земеделската земя за обработка именно и единствено чрез И.Г.В. и през цялото това време е получавал и насрещна престация за това-пари и продукция.Поради това не можело да се твърди и за липса на воля от страна на упълномощителя.Не отговарял на истината претендирания порок-подписът на упълномощителя да не е поставен пред лицето,извършило заверката.

     С оглед на изложеното,сочат ответниците,собственикът на земята има всички права на управление  и разпореждане с имотите,същият е дали валидно упълномощаване за сключване на договор за аренда от негово име,поради което и действията на пълномощника възникват директно в неговата правна сфера.Поради това не са налице основания нито за обявяване на нищожност на упълномощителната сделка,нито за прогласяване недействителност на договора за аренда.Тъй като е налице валиден договор за аренда ,на основание на който ответното дружество ползва процесната земя,предявения осъдителен иск  с правно основание чл.108 от ЗС се явявал неоснователен.

    Съгласно задължителната съдебна практика на ВКС,постановена по реда на чл.290 от ГПК,формата за валидност на арендния договор е писмена с нотариална заверка на подписите.Но нищожният,поради липса на форма,договор за аренза обвързва страните като договор за наем/конверсия на документ с опорочена форма/.Договорът за наем на земеделска земя позволявал на наемателя да придобива нейните естествени плодове срещу наемна цена.В случая,с представеното пълномощно,се давало право на пълномощника да сключи както договор за аренда,така и договор за наем.

      Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      По силата на договор за доброволна делба на съсобствени земеделски имоти,с нотариална заверка на подписите от ***г.,вписан в СВ при НПРС с рег.№662/***г.,ищецът Н.Р.М. се легимитира като собственик на три имота,сред които и процесните земеделски земи,представляващи: 1/Нива с площ 7.107 дка,представляваща поземлен имот кад.№020035,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш.,местност „***”,4-та кат.при граници и съседи:имот №020038,имот 020037,имот №020085,имот №020057,имот 020071,имот 000104,имот 000034,   2/Нива с площ 12,002дка ,представляваща поземлен имот кад.№043017,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш.,местност „***”,4-та кат.,при граници и съседи:имот 043016,имот 043278, имот 043018,имот 043023 ,имот 043024./скици с №№К03314/20.08.2014г.и с №К03313/20.08.2014г.,заверени от ОСЗГ гр.К./.

      По делото е представено пълномощно,в текстовата част на което са вписани имената на 20 лица-упълномощителите,сред които под №5 фигурира името на ищеца Н.Р.М...Тези 20 лица,с посочени поименно имена и единни граждански номера от №1 до №20 упълномощават В.К.В./първия по делото ответник/,да ги представлява в качеството на арендодатели /наемодатели при сключване на договори за аренда/наем/ на собствените им /наследствени/земи,намиращи се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш..

     След текста ,визиращ представителната власт на пълномощника,под графа„Упълномощители”са положени подписи с №от 1 до 20,под които на ръка са изписани имената и ЕГН на лицата,посочени в началото на пълномощното

      Под тези имена и ЕГН е положен щемпел на Кметство с.М. ,удостоверяващ извършената нотариална заверка,с вписана дата -***г., длъжностно лице ,осъществило това нотариално удостоверяване –И. Г.И. ***,която нотариална заверка е заведена с рег.№41 и е събрана такса от 22.00лв.

    Съдът прие ва виждане в оригинал регистъра за нотариалните заверки,воден в Кметство с.М.,начиная от 08.02.2007г.и направи констатации,че същият не е номериран по страници,а са отбелязани номерата на всяка извършена нотариална заверка на подписи,като срещу №41 е отразена заверка на подписи върху пълномощно на 20 лица,на някои от които са посочени и имената и ЕГН,а на други –само имената/ следва да се отбележи,че в този регистър ищецът Н.Р.М. е отбелязан само с трите си имена,но не и с ЕГН/,като е отбелязано още,че същите упълномощават В.К. В. да ги представлява пред нотариус в гр.Н.П. в качеството си на арендодател/наемател/,на земеделски земи,находящи се в землището на с.М..

     Относно начина на оформяне и заверка но това пълномощно,по делото бяха допуснати до разпит и изслушани показанията на свидетелите В.А.,И.И.,К. К. и Р.Х.. По реда на чл.176 ал.1 от ГПК,от страна на ищеца бяха поставени въпроси към ответника В.В..

      На въпросите:Използвано ли е от него процесното пълномощно с нотариална заверка №***г.на Кметство с.М. в периода 2007-2014г.?Получавал ли е изрично упълномощаване от ищеца за сключване на договор за аренда с конкретните параметри:срок на договора,вида на арендните вноски и начина на тяхното заплащанекакто и в полза на кой арендатор да бъде сключен?,ответникът В.В. отговори,че това не е първия договр/за аренда/,при който е използвувал процесното пълномощно,но по отношение на ищеца бил първи.С ищеца имали устна договорка относно параметрите на договора :аренда,рента,срок-да бъде дългосрочен,за да може да се включат в програми за техника/вероятно арендатора/,а там имало изискване арендния договор да бъде най-малко 5 години.

     Свидетелят В.А.,чиито показания съдът кредитира с нужното доверие като добросъвестни и безпристрастно дадени,твърди,че е работила до миналата година ,в продължение на 22 години,на длъжността „главен специалист,деловодство,секретар”в кметство с.М..В кръга на задълженията й влизало оформянето на нотариалните пълномощни,тя заверявала /поставяла регистрационен номер /на пълномощното,след като то било подписано от кмета.

     При предявяването й на процесното пълномощно с рег.№***г.,св.А. заявява,че арендаторът донесъл в кметството тази бланка,след като имал уговорка с кмета .Посочените в пълномощното хора ходели при нея и при кмета да се подписват.Между стаята на кмета и нейната стая имало междинна врата,която постоянно била отворена.Пълномощното стояло при нея и когато дойдел някой,го вземали,подписвали се пред кмета и после пак се връщали при нея.Лицата,посочени като упълномощители не са ходели наведнъж,а първо при арендатора,сключвали договори и тогава ходели в кметството ,за да подпишат пълномощното.След като всички положили подписи,пълномощното се извеждало и му се поставил общ печат/най-отдолу/.В печата не вписвали имената на хората,понеже имало само два реда,а и такава била практиката,понеже имената им били посочени по-горе.Св.А. е категорична,че пълномощното не е било подписано в един ден,а в продължение на една седмица.Ищецът Н.Р. се подписал в рамките на тази седмица.

     Като пристрастни  с оглед крайния изход на делото,съдът намира показанията на св.К. В. К./син на ответника В.В. и на управителя на ответника „*** Ш. 2011”ЕООД ***/, св.И.И./осъществил нотариалната заверка на подписите в процесното пълномощно/.

     Свидетелят К. К. твърди,че ищецът е бил в договорни отношения по отдаване под аренда на собствените му земеделски земи,с майката на св.К. –***,която преди години е била управител на фирма „***”.Въпросният ден/не се уточнява кой ден и година/,лично К. възприел как ищецът Н.Р. агитира други хора от селото да подпишат  пълномощно при кмета в с.М.,за да избегнат пътуването до гр.Н.П.,за да се явят пред нотариус.Идеята била те да упълномощят като свой пълномощник В.. Свидетелят сочи още,че ищецът Н.Р. влязъл при кмета,подписал се четвърти или пети номери други хора влизали и като се завършило пълномощното,св.К. отивал и плащал ,а техните отивали и го вземали/не става ясно кое/.Параметрите на пълномощното се обсъждали устно,че ще бъде за 20 години и в договора било записано.Бланката била дадена от нотариата.

   Св.И.И. /доколкото носи и наказателна отговорност при евентуално лъжливо документиране,факт,който не се изясни дали му е известен,но поне като длъжностно лице с нотариални функции е следвало да му е известно/,твърди,че към ***г.бил кмет на с.М. и заверил пълномощно на 20 човека,в един ден, за сключване на договор за аренда,да ги представлява В.В..Много добре си спомнял за това пълномощно,тъй като тогава имало пререкания между К. и другите арендатори /7 на брой в с.М./.Ищецът Н.Р. бил първи по ред,си спомня св.И.,останалите хора не били с него,но един след друг за деня,минали за един ден всичките.Лицата,които полагали подписи ,били наясно какво подписват.На св.В.А. било възложено извеждането на пълномощното впоследствие с номерата,тъй като същевременно тя изпълнявала и длъжността „деловодител”в кметството.

       Св.Р. Х. твърди,че познава Н.Р. и В.В. ,тъй като израснал до 8 клас в с.М..Свидетелят сочи,че през 2007 година,месец февруари,не може да посочи дата,бил със св.К. В. и неговия баща в кметството,там имало много хора - към 18-19 човека,сред които и ищеца Н.Р..Св.Х. видял лично как ищецът влиза при кмета,дори агитирал и други хора да отиват при В./вероятно да го упълномощят/.Свидетелят бил в антрето,понеже било много студено,но успял лично да види,че посочените от него лица влизали при кмета да подписват пълномощното.,което той самият никога не бил виждал.

        По делото е представен Договор за аренда на земеделски земи,с нотариална заверка на подписите на страните по него при Нотариус *** ***г.,с рег.№4164,том VІІ,,вписан в СВ  с рег.№***..,Акт *** ,том 2,дело 849.,сключен между ищеца Н.Р.М.  чрез пълномощника му В.К.В. от една страна и ответника /арендодател/ и „*** Ш. 2011”ЕООД,представлявано от управителя И.Г.В. /арендатор/ ,по силата на който,арендодателят е предоставил на арендатора за временно и възмездно ползване собствената си земеделска земя,нахождаща се в землището на с.М.,общ.К.,а именно: 1/Поземлен имот №020035,нахождащ се в се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш.,местност „***”, с площ 7.107 дка, 4-та кат.при граници и съседи:имот №020038,имот 020037,имот №020085,имот №020057,имот 020071,имот 000104,имот 000034,  2/Поземлен имот с №043017 , нахождащ се в се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш.,местност „*** ”, с площ 12,002дка ,4-та кат.,при граници и съседи:имот 043016,имот 043278, имот 043018,имот 043023 ,имот 043024.

    Срокът на договора е 20 стопански години,считано от 2014г.до 2024г..,при договорено арендно плащане от 100кг.декарили неговата левова равностойност.Уговореният срок за плащане е до 31.12.на всяка стопанска година.Посочени са правата и задълженията на арендодателя и арендатора,както и начина и условията,при които може да бъде прекратен този договор.

     Ищецът Н.Р. е оттеглил пълномощията си с писмено изявление до пълномощника-ответник В.В. с нотариална заверка на подписа –рег.№***г.на нотариус ***..

      При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

        Районен съд Н.П. е родово и местно подсъден да се произнесе по предявените обективно съединени искове по арг.на чл.105,чл.109 и чл.116 от ГПК.

       Предявените искове се явяват процесулно допустими,а разгледани по същество-неоснователни и недоказани поради следните съображения:

       Съгласно чл.3 ал.1 от Закона за аренда в земеделието,договорът за аренда се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните.,а упълномощаването за сключване на такъв договор/за който се изисква особено форма/,съгласно редакцията на правната разпоредба на чл.37 от ЗЗД преди изменението ,когато е била извършена нотариална заверка на подписите на Пълномощно с рег.№***г./, нотариалната заверка на подписа е достатъчно като форма за неговата валидност. Без значение е обстоятелството,че самата сделка е сключена след влизане в сила на последващата редакция,тъй като нормата на чл.37 от ЗДД е материалноправна и няма обратно действие./в този смисъл е Решение №58/19.06.2014г.на ВКС по търг.дело №1009/2013г.,ІІ т.о.,ТК/.

       Разпоредбата на чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност сочи,че ”когато в населеното място няма нотариус или районен съд,кметът на населеното място,което не е общински център,а ако е общински център-кметът,заместник-кметът,секретарят на общината ,както и кметският наместник ,удостоверяват подписите на частни документи,които са едностранни актове и не подлежат на вписване,подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от ЗЗД,както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.

      Тоест, нотариалната заверка на подписите на лицата,посочени като упълномощители във визираното пълномощно е извършена от лице,разполагжащо със материална и функционална компенетност –в конкретния случай кмета на с.М..

    Подписаното пълномощно с нотариално заверени подписи не представлява официален документ по смисъла на чл.179 ал.1 от ГПК,тъй като съгасно чл.590 от ГПК ,удостоверяването на подпис върху частен документ става с надпис върху документа и то/удостоверяването/касае само обстоятелството,че лицето,на което принадлежи подписа,се е явило лично пред нотариуса/респ.лицето,изпълняващо нотариални функции/и пред него лично е потвърдило положения от негово име под документа подпис.,но не съставлява доказателство за съдържащото се в него изявление на автора-упълномощител.

   С обвързваща доказателствена сила се ползва извършеното от нотариуса удостоверяване на дата,подпис,съдържание на документ.Задължение на нотариуса по чл.578 ал.4 ГПК/чл.474 ал.4 от ГПК,отм./е да се увери в дееспособността на лицето,чието изявление удостоверява с цел да се гарантира действителността на извършеното волеизявлениеи се избегне последващото му прогласяване за недействително ./Решение №473/17.01.2013г.на ВКС по гр.д.№1395/2011г.,ІV г.о.,ГК/.

     Съдебната практика приема,че след като пълномощникът е овластен да извърши определена сделка,той е овластен да уговори и условията й,освен ако в пълномощното не са предвидени изрично ограничения.Ограничения в представителната власт ,които не следват от изричен текст,могат да имат значение само във вътрешните отношения между упълномощител и упълномощен.Такива ограничения не могат да опорочат извършената чрез пълномощника правна сделка.

     Съдът споделя доводите на ответниците,изложени в писмения им отговор,че подписът на пълномощното е положен от ищеца, след запознаване със съдържанието му.Упълномощителят Н.Р. е /бил/ дееспособен и няма основание да се приеме,че не е искал настъпването на правните последици на обективираното в пълномощното волеизявление ,респ.да е направил същото заради проявено насилие или друга причина.В този смисъл,разпоредителната сделка/отдаване под аренда на собствените му земеделски имоти,находящи се в землището на с.М.,обл.Ш./,сключена от негово име чрез  пълномощникът му В.В. е била извършена с негово съгласие ,а не от лице без представителна власт,при липса на доказателства за надхвърляне обема на упълномощаването.

   Новелата на чл.590 ал.1 от ГПК повелява,че удостоверяването на датата,съдържанието и подписите на частен документ/в случая пълномощно/,се извършва с надпис върху документа.В случая се прилага чл.580 ,доколкото няма особени правила.За извършеното удостоверяване на датата или подписите се прави бележка в специален регистър за тези удостоверявания.При удостоверяване съдържанието на документ молителят трябва да представи препис от документа.След удостоверяването преписът,надлежно заверен,се подрежда в специална книга./чл.590 ал.2 от ГПК/.

     Нотариалното действие/в това число „нотариалното удостоверяване” е нищожно,когато нотариусът не е имал право да го извърши/чл.569,чл.570 ал.1,чл.573 ал.1,чл.574 и 575 /,както и когато при неговото извършване са били нарушени чл.578 ал.4/относно личното явяване на учавстващите лица/,чл.579,чл.580 т.1,3,4 и 6,чл.582,583 и чл.589 ал.2 от ГПК.

     Основанията за нищожност на нотариално действие са не само изчерпателно изброени,но и формални.Макар,че в обстоятелствената част ,за порок на нотариалното удостоверяване –заверка на подписите на упълномощителите в процесното пълномощно №***г.ищецът сочи ,че в положения печат липсва надпис на кой от всичките –общо 20 на брой упълномощители се заверява подписа и това било равносилно на липса на нотариална заверка/ което се извеждало от разпоредбите на чл. чл.486 от ГПК и Приложение №6 към чл.17 от Наредба №32/29.01.1997г.за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори-обн.ДВ бр.12/07.02.1997г.,изм.посл.ред.ДВ бр.33/30.04.2010г ./., с оглед Приложение №6 към чл.17 от Наредба №32/29.01.1997г.за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори-обн.ДВ бр.12/07.02.1997г.,изм.посл.ред.ДВ бр.33/30.04.2010г.във вр.чл.580 т.3 от ГПК ,доколкото на поставения щемпел върху пълномощното е следвало да се постави отделен печат с данните /трите имена,ЕГН и местоживеене на всеки упълномощител/,съдът счита,че това обстоятелство не опровергава наличната информация за самоличността на  всеки от упълномощителите,макар и посочени общо,а не поотделно.При необходимост,за ищеца съществуваше процесуална възможност да оспори истинността на подписа положен срещу №5,съответствуващ на името на ищеца Н.Р.М..,което той не стори и съдът намира,че подписите са положени от упълномощителите съобразно реда,в който са изписани имената и единните им граждански номера.

    Недоказани останаха твърденията на ищеца,че е положил лично подписа си не пред оторозириното с нотариална дейност лице-кмета на с.М. ,а пред секретаря на кметството.,което е посочил като основание на искането си за прогласяване нищожността на извършеното нотариално удостоверяване/.Отчасти беше разколебана посочената дата на заверката,но по арг.на чл.181 ал.1 от ГПК ,същият има достоверна дата за трети лица от деня,в който е заверен и доколкото не беше открито производство по чл.193 ал.1 от ГПК по опровергаване автентичността и датата на представения частен писмен документ, съдът намира,представеното пълномощно,с което ответникът В.В. се е легитимирал като пълномощник при сключване на договора за аренда,се ползува със съответната формална доказателствена сила.

      С оглед на гореизложеното,съдът намира,че предявения иск с правно основание чл.590 ал.1 ГПК-чл.486 от ГПК/отм./,чл.578 ,ал.4 и 5 от ГПК-чл.474 ,ал.4 и 5 от ГПК/отм./ във вр.чл.576 от ГПК-чл.472 от ГПК/отм./.с искане да бъде прието за установено от съда, че не съществува представително правоотношение за ответника В.К.В. спрямо ищеца Н.Р.М., ,произтичащо от едностранна правна сделка-упълномощаване с пълномощно №***г.на Кметство с.М. и ПРОГЛАСИ нищожността на същото,се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли.

       Като последица от неуважаването на първия иск и при наличие на валидно упълномощаване и валидно сключен договор за аренда,се явява неоснователността  на иска  с правно основание чл.42 ал.2 от ЗЗД,с петитум :Да бъде прогласена  недействителността спрямо ищеца Н.Р.М. на Договор за аренда с нотариална  заверка на подписите-рег.№***г.на нотариус ***.,рег.№*** на НК и район на действие РС-Н.П. ,вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№2195/***г.,Акт *** ,том 2,дело 849.,сключен между ищеца Н.Р.М.  чрез пълномощника му В.К.В. от една страна и ответника„*** Ш. 2011”ЕООД,представлявано от управителя И.Г.В. от друга,по силата на който,в полза на последния са отдадени под аренда собствените на ищеца земеделски земи,представляващи: 1/Нива с площ 7.107 дка,представляваща поземлен имот 020035,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш.,местност „***”,4-та кат.при граници и съседи:имот №020038,имот 020037,имот №020085,имот №020057,имот 020071,имот 000104,имот 000034,   2/Нива с площ 12,002дка ,представляваща поземлен имот 043017,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш.,местност „***”,4-та кат.,при граници и съседи:имот 043016,имот 043278, имот 043018,имот 043023 ,имот 043024.Оттеглянето на правата ,дадени на пълномощника В.В. от ищеца Н.Р.,има действие за бъдеще и не рефлектират върху законосъобразността до извършените към момента на предявяване на иска действия /респ.сключени сделки/ чрез използване на това пълномощно. Не се установиха предпоставки,при наличието на които да се приеме,че недействителността на арендния договор  от висяща се трансформирала в относителна.Ето защо,съдът намира ,че и този иск се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли.

      Ответникът „*** Ш. 2011”ЕООД владее процесните недвижими имоти на валидно правно основание,съответно събира плодове от тях,поради което предявения ревандикационен иск с правно основание чл.108 от ЗС също се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли.

     На основание чл.78 ал.2 от ГПК съразмерно отхвърлените искове,ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника „***” направените деловодни разноски в размер на 600.00лв./адвокатско възнаграждение/.

      Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                 Р        Е      Ш       И     :

 

     ОТХВЪРЛЯ предявения от ищеца Н.Р.М. с ЕГН:**********,***,/с пълномощник по делото адв.Г.К./иск с правно основание чл.26 от ЗЗД във вр.чл.590 ал.1 от ГПК във вр.чл.587 ал.4 и 5 от ГПК,предявен срещу В.К.В. с ЕГН:**********,с постоянен адрес:с*** ,с искане ДА БЪДЕ ПРИЗНАТО ЗА УСТАНОВЕНО,че НЕ СЪЩЕСТВУВА  представително правоотношение за ответника В.К.В. спрямо ищеца Н.Р.М., ,произтичащо от едностранна правна сделка-упълномощаване с пълномощно №***г.на Кметство с.М. и ПРОГЛАСИ нищожността на същото,на основание чл.590 ал.1 ГПК-чл.486 от ГПК/отм./,чл.578 ,ал.4 и 5 от ГПК-чл.474 ,ал.4 и 5 от ГПК/отм./ във вр.чл.576 от ГПК-чл.472 от ГПК/отм./. КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

    ОТХВЪРЛЯ предявения от ищеца Н.Р.М. с ЕГН:**********,***,/с пълномощник по делото адв.Г.К./иск с правно основание чл.42 ал.2 от ЗЗД,предявен срещу ответниците В.К.В. с ЕГН:**********,с постоянен адрес:с*** и „*** Ш. 2011”ЕООД,ЕИК:***,със седалище и адрес на управление:гр.Ш.,бул.”***”№***,ап.***,представлявано от И.Г.В.,с ЕГН:**********,ЗА ПРОГЛАСЯВАНЕ недействителността на основание чл.42 ал.2 от ЗЗД спрямо ищеца  Н.Р.М. на  Договор за аренда с нотариална  заверка на подписите-рег.№***г.на нотариус ***.,рег.№*** на НК и район на действие РС-Н.П. ,вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№2195/***г.,Акт *** ,том 2,дело 849.,сключен между ищеца Н.Р.М.  чрез пълномощника му В.К.В. от една страна и ответника„*** Ш. 2011”ЕООД,представлявано от управителя И.Г.В. от друга,по силата на който,в полза на последния са отдадени под аренда собствените на ищеца земеделски земи,представляващи: 1/Нива с площ 7.107 дка,представляваща поземлен имот 020035,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш.,местност „***”,4-та кат.при граници и съседи:имот №020038,имот 020037,имот №020085,имот №020057,имот 020071,имот 000104,имот 000034,   2/Нива с площ 12,002дка ,представляваща поземлен имот 043017,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш.,местност „***”,4-та кат.,при граници и съседи:имот 043016,имот 043278, имот 043018,имот 043023 ,имот 043024.

      ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.108 от ЗС,предявен от Н.Р.М. с ЕГН:**********,***,/с пълномощник по делото адв.Г.К./ срещу ответника „*** Ш. 2011”ЕООД,ЕИК:***,със седалище и адрес на управление:гр.Ш.,бул.”***”№***,ап.***,представлявано от И.Г.В.,с ЕГН:********** ЗА ОСЪЖДАНЕ на ответника да му предаде държането и преустанови ползването върху собствените му имоти,представляващи: 1/Нива с площ 7.107 дка,представляваща поземлен имот 020035,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш.,местност „***”,4-та кат.при граници и съседи:имот №020038,имот 020037,имот №020085,имот №020057,имот 020071,имот 000104,имот 000034,   2/Нива с площ 12,002дка ,представляваща поземлен имот 043017,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш.,местност „***”,4-та кат.,при граници и съседи:имот 043016,имот 043278, имот 043018,имот 043023 ,имот 043024.

       На основание чл.78 ал.2 от ГПК ОСЪЖДА ищеца Н.Р.М. с ЕГН:**********,*** да заплати на ответника *** Ш. 2011”ЕООД,ЕИК:***,със седалище и адрес на управление:гр.Ш.,бул.”***”№***,ап.***,представлявано от И.Г.В.,с ЕГН:********** направените по делото разноски в размер на 600.00лв./шестстотин лева/.

        Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд гр.Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                       РАЙОНЕН  СЪДИЯ: