РАЙОНЕН СЪД - ГР.НОВИ ПАЗАР
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2015г. до 4.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 155/2015, I състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ КАОЛИНОВО

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 2.5.2015г.
***
В законна сила от 2.5.2015г.

2

Гражданско дело No 877/2014, I състав

Вещни искове

И.М.Х.,
Д.М.С.,
Н.Х.Т.

ОБЩИНА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 4.5.2015г.
 

3

Гражданско дело No 1093/2014, III състав

Други дела

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД

П.Д.П.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 4.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените по реда на чл.422, ал.1 във вр. с чл.415 от ГПК установителни искове с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 822, 95 лв. /осемстотин двадесет и два лева и деветдесет и пет стотинки/ и с правно основание по чл.86, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 333, 88 лв. /триста тридесет и три лева и осемдесет и осем стотинки/ от страна на ищеца “ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” - АД с ЕИК
***, със седалище и адрес на управление – гр. В. ***, район В., бул.“***”, В.***, представлявано от Управителите Я.М.Д., Б.Д.П., Г.К. и П.С.С., по делото с юрисконсулт М.Й.М. против ответника П.Д.П. с ЕГН ********** ***, като неоснованетли и недоказани. ОСЪЖДА “ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” – АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр. В., бул. “**** В.*, представлявано от Управителите Я.М.Д., Б.Д.П., Г.К. и П.С.С., по делото с юрисконсулт М.Й.М., да заплати на П.Д.П. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски от 360 /триста и шестдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, от връчването му, пред Окръжен съд – Ш..

4

Гражданско дело No 165/2015, II състав

Искове по СК

Р.С.Р.,
О.О.З.

ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 4.5.2015г.
 

5

Гражданско дело No 332/2015, II състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

М.М.Р.,
У.М.Р.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 4.5.2015г.
 

6

Гражданско дело No 333/2015, II състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

Г.Д.Е.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 4.5.2015г.
 

за периода от 5.5.2015г. до 6.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 240/2015, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП КАОЛИНОВО

К.С.Д.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 5.5.2015г.
 

2

Гражданско дело No 242/2015, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

Л.Т.Я.,
Ц.Д.Я.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 5.5.2015г.
 

3

Гражданско дело No 243/2015, III състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

Г.Ш.Ю.,
Г.Г.И.,
И.М.И.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 5.5.2015г.
 

4

АНД No 64/2015, III състав

По ЗД по пътищата

Я.С.Х.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ШУМЕН

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 5.5.2015г.
 

за периода от 7.5.2015г. до 7.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 18/2015, III състав

Изменение на издръжка

Р.П.К.

П.К.Р.,
ДСП ГР.КАОЛИНОВО

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 7.5.2015г.
 

2

Гражданско дело No 232/2015, I състав

Облигационни искове

ПРАКТИС ООД ТЪРГОВИЩЕ

ЕТ Г.Д.П.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 7.5.2015г.
 

3

Гражданско дело No 247/2015, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 7.5.2015г.
 

4

Гражданско дело No 335/2015, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП КАОЛИНОВО

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 7.5.2015г.

за периода от 8.5.2015г. до 10.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 162/2015, I състав

По УБДХ

РУ НА МВР ГР. НОВИ ПАЗАР

О.Т.Е.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 8.5.2015г.
О.Т.Е.
Мотиви от 8.5.2015г.

за периода от 11.5.2015г. до 11.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 43/2015, I състав

Развод и недейств. на брака

Д.А.Х.

В.Е.Х.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 11.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва: Страните Д.А.Х., с ЕГН **********, на адрес *** и В.Е.Х., с ЕГН ********** *** се съгласяват за гражданския брак , сключен с акт за граждански брак №
* /*.*.* г. на Община Н., да бъде прекратен по взаимно съгласие. Родителските права спрямо детето М.В.Е., с ЕГН **********, се предоставят на майката Д.А.Х., с ЕГН **********,***. Определя се на бащата В.Е.Х., с ЕГН ********** ***, режим на лични контакти с детето всяка първа, втора и трета седмица от месеца, в петък от 17,00 часа, до 17,00 часа в неделния ден, с преспиване в петък и събота вечер, както и двадесет дни през лятото, всяка четна година на Нова година, на религиозните празници ***, както и винаги, когато майката даде съгласие за това. ОСЪЖДА В.Е.Х., с ЕГН ********** *** да заплаща на детето М.В.Е., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.А.Х., с ЕГН **********,***, ежемесечна издръжка, платима до 1-во число на месеца, за който се дължи, в размер на 100 /сто/ лева, считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на същата, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. Определя се местоживеенето на детето М.В.Е., с ЕГН **********, при неговата майка Д.А.Х., с ЕГН **********, на адрес ***. След развода, страните не си дължат издръжка един на друг. Ползването на семейното жилище – недвижим имот, находящ се в гр. Н., обл. Ш., ул. “***” № *, се предоставя на В.Е.Х., с ЕГН **********. Постановява, че след развода ищцата Д.А.Х., ще носи предбрачното си фамилно име – А.. Страните се съгласяват детето М.В.Е., с ЕГН **********, придружавано от своята майка и законен представител Д.А.Х., с ЕГН **********, да напуска веднъж годишно пределите на Република България, за 15 /петнадесет/ дни, в период през месеците от юни до август, включително, за пътуване в Р.М., гр. Т., където живеят роднините по майчина линия на детето – баба и дядо. Съдът съобрази, че всяка от страните е заплатила разноски и съгласно постигнатото от тях споразумение, на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК следва да бъдат възстановени направените за тях разноски в половин размер. За ищцата Д.А.Х., с ЕГН **********, половината таксата е 27,50 лв. за ответника В.Е.Х., с ЕГН **********, таксата е 12,50 лв. поради това, че ответникът следва да бъде осъден да плати 72 лв. държавна такса върху присъдения размер на издръжката, то следва да се извърши прихващане със половината от заплатената от него такса от 25 лв., която би следвало да му се възстанови, конкретно в размер на 12,50 лв. Тази такса не следва да му се възстановява, а да се приспадне от общия размер на дължимата от него такса от 72 лв., и същият да заплати само 59,50 лв. /петдесет и девет лева и петдесет стотинки/. Предвид на горното и на основание чл. 78 ал. 9 от ГПК съдът О п р е д е л и : Да се възстанови на ищцата Страните Д.А.Х., с ЕГН **********, сумата от 27,50 лв. /двадесет и седем лева и петдесет стотинки/ Осъжда В.Е.Х., с ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса в размер на 59,50 лв. /петдесет и девет лева и петдесет стотинки/ върху присъдената на детето ежемесечна издръжка. Определението, с което се одобрява съдебната спогодба не подлежи на обжалване пред по-горен съд и има сила на влязло в законна сила съдебно решение. Прекратява производството по гр. дело № 43/2015 г. по описа на НПРС. Определението на прекратяване подлежи на обжалване пред ШОС в седмодневен срок от днес.

2

Гражданско дело No 134/2015, III състав

Развод и недейств. на брака

Д.М.Ж.

Д.Д.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 11.5.2015г.
 

3

ЧНД No 122/2015, I състав

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РП НОВИ ПАЗАР

Д.Ж.И.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 11.5.2015г.
***

за периода от 12.5.2015г. до 12.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 164/2015, I състав

Облигационни искове

К.И.Г.

Й.Е.Й.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 12.5.2015г.
 

2

ЧГД No 376/2015, III състав

Процедура по регламент 1393/2007

СЪД СЕКТОР 1 БУКУРЕЩ

С.Р.О.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Разпореждане от 12.5.2015г.
***

В законна сила от 12.5.2015г.

3

НОХД No 163/2015, I състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

Т.Т.А.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 12.5.2015г.
Т.Т.А.
В законна сила от 12.5.2015г.

4

ЧНД No 167/2015, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ НА МВР ГР. НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 12.5.2015г.
***
В законна сила от 12.5.2015г.

5

ЧНД No 168/2015, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ НА МВР ГР. НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 12.5.2015г.
***
В законна сила от 12.5.2015г.

за периода от 13.5.2015г. до 14.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 248/2015, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

Г.Н.М.,
Ю.О.М.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 14.5.2015г.
 

2

ЧГД No 424/2015, II състав

Други ЧГД

М.А.Т.,
Т.М.Т.

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 14.5.2015г.
***

В законна сила от 14.5.2015г.

за периода от 15.5.2015г. до 17.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 698/2014, II състав

Вещни искове

Х.Х.Д.

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ АД СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ,
В.Х.Д.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 15.5.2015г.
 

2

Гражданско дело No 160/2015, I състав

Облигационни искове

М.Д.Г.

Г.Х.Г.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 15.5.2015г.
 

за периода от 18.5.2015г. до 18.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 948/2013, I състав

Делби

Х.Т.

М.Д.Ш.,
Х.Н.К.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 18.5.2015г.
 

2

Гражданско дело No 889/2014, I състав

Развод и недейств. на брака

Ю.М.М.

С.И.М.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 18.5.2015г.
 

3

Гражданско дело No 210/2015, IV състав

Издръжка

А.П.Т.

П.Т.П.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 18.5.2015г.
 

4

Гражданско дело No 268/2015, I състав

Други дела

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД

А.Н.Р.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 18.5.2015г.
 

5

Гражданско дело No 369/2015, II състав

Развод и недейств. на брака

Д.Д.А.

И.Н.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 18.5.2015г.
 

за периода от 19.5.2015г. до 19.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 127/2015, I състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Н.М.Н.

Р.В.Б.,
А.Л.П.,
К.Д.К.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 19.5.2015г.
На основание чл. 22, ал.2 вр. ал.1, т.6 от ГПК районен съдия Галина Николова се самоотвежда от разглеждането на гр.д.№ 127/2015г.по описа на НПРС, поради искане за отвод от двете страни по делото. ПРЕКРАТЯВАМ производството по гр.д.№ 127/2015г.по описа на НПРС. Делото да се изпрати на Окръжен съд Ш., който да постанови изпращането му за разглеждане в друг равен съд. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.5.2015г.

2

Гражданско дело No 277/2015, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

М.Ц.Р.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 19.5.2015г.
 

3

АНД No 151/2015, II състав

Чл.78а НК

РП НОВИ ПАЗАР

Й.М.Д.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 19.5.2015г.
Й.М.Д.
ПРИЗНАВА Й.М.Д., с ЕГН **********, роден на *** ***,
***, за ВИНОВЕН В ТОВА, че на 29.03.2015 г., около 05,40 часа, по ул. „М.” в гр. Н., обл. Ш., управлявал моторно превозно средство /лек автомобил „***”, с рег.***/, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с НП № 14-0307-000572/26.09.2014 г., издадено от ВНД Началник на РУ на МВР гр. Нови пазар, влязло в законна сила на 03.02.2015 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

за периода от 20.5.2015г. до 20.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 259/2015, IV състав

Издръжка

В.М.Б.,
Й.М.Б.

М.Б.М.,
ДСП ГР.КАОЛИНОВО

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 20.5.2015г.
ОСЪЖДА М.Б.М. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на малолетната си дъщеря В.М.Б. с ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законен представител И.Н.З. с ЕГН ********** от с. Ц
., месечна издръжка в размер на 90 лв. /деветдесет лева/, считано от 17.03.2015г., до настъпването на причини за изменение и прекратяване. ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от В.М.Б. с ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законен представител И.Н.З. от с. Ц. срещу М.Б.М. с ЕГН ********** *** до пълния предявен размер от 120 (сто и двадесет) лв, като неоснователен в тази му част. ОСЪЖДА М.Б.М. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на малолетната си дъщеря Й.М.Б. с ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законен представител И.Н.З. с ЕГН ********** от с. Ц., месечна издръжка в размер на 90 лв. /деветдесет лева/, считано от 17.03.2015г., до настъпването на причини за изменение и прекратяване. ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от Й.М.Б. с ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законен представител И.Н.З. от с. Ц. срещу М.Б.М. с ЕГН ********** *** до пълния предявен размер от 120 (сто и двадесет) лв, като неоснователен в тази му част. ОСЪЖДА М.Б.М. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на малолетната си дъщеря В.М.Б. с ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законен представител И.Н.З. с ЕГН ********** от с. Ц., месечна издръжка за минало време в размер на 90 лв. /деветдесет лева/, считано от 17.03.2014г. до 17.03.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от В.М.Б. с ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законен представител И.Н.З. от с. Ц. срещу М.Б.М. с ЕГН ********** *** до пълния предявен размер на издръжката за минало време от 120 (сто и двадесет) лв, като неоснователен в тази му част. ОСЪЖДА М.Б.М. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на малолетната си дъщеря Й.М.Б. с ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законен представител И.Н.З. с ЕГН ********** от с. Ц., месечна издръжка за минало време в размер на 90 лв. /деветдесет лева/, считано от 17.03.2014г. до 17.03.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от Й.М.Б. с ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законен представител И.Н.З. от с. Ц. срещу М.Б.М. с ЕГН ********** *** до пълния предявен размер на издръжката за минало време от 120 (сто и двадесет) лв, като неоснователен в тази му част. ОСЪЖДА М.Б.М. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса по присъдените издръжки в общ размер на 359,20 лв. /триста петдесет и девет лева и двадесет стотинки/, в полза на НПРС. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК. Решението подлежи на обжалване от страните в двуседмичен срок, който започва да тече от 28.05.2015 г., съгласно чл. 315, ал. 2 от ГПК.

за периода от 21.5.2015г. до 21.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 950/2014, III състав

Други дела

М.Н.Д.

ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 21.5.2015г.
 

2

Гражданско дело No 1092/2014, II състав

Вещни искове

Р.С.Х.,
С.А.М.,
А.Х.Е.

Н.Ю.Р.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 21.5.2015г.

3

ЧНД No 178/2015, IV състав

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

Б.И.Д.

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 21.5.2015г.
 

за периода от 22.5.2015г. до 24.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 313/2015, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП КАОЛИНОВО

А.Ю.А.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 22.5.2015г.

2

Гражданско дело No 385/2015, IV състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

Р.М.А.,
Е.М.А.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 22.5.2015г.
 

за периода от 25.5.2015г. до 25.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 959/2014, II състав

Делби

Ф.Х.О.

Б.И.Ю.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 25.5.2015г.
 

2

Гражданско дело No 256/2015, II състав

Издръжка

С.З.И.

М.Х.Т.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 25.5.2015г.
 

3

НОХД No 176/2015, I състав

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РП НОВИ ПАЗАР

Я.И.В.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 25.5.2015г.
Я.И.В.
В законна сила от 25.5.2015г.

4

НОХД No 177/2015, I състав

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РП НОВИ ПАЗАР

И.М.Т.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 25.5.2015г.
И.М.Т.
В законна сила от 25.5.2015г.

5

АНД No 180/2015, III състав

По УБДХ

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

Р.В.Ч.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 25.5.2015г.
 Р.В.Ч.
Мотиви от 25.5.2015г.

за периода от 26.5.2015г. до 26.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 253/2014, I състав

Облигационни искове

Х.С.Х.,
Х.М.М.,
И.С.И.,
Х.С.Х.

Б.Б.А.,
Ф.М.,
М.У.,
С.Б.Т.,
С.Б.М.,
О.Е.И.,
Л.А.Т.,
С.Ф.А.,
П.П.И.,
ПАМ ООД,
М.С.И.,
А.А.М.,
Ф.А.А.,
Н.А.М.,
Р.А.А.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 26.5.2015г.

2

Гражданско дело No 395/2015, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 26.5.2015г.
 

3

Гражданско дело No 397/2015, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП КАОЛИНОВО

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 26.5.2015г.
 

за периода от 27.5.2015г. до 27.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1043/2014, I състав

Облигационни искове

ШАН ШЕЛ ЕООД

Б. БОРИСОВ ЕООД ГР. КАСПИЧАН

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 27.5.2015г.
 

2

Гражданско дело No 25/2015, III състав

Облигационни искове

Д.А.П.

А.Д.А.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 27.5.2015г.
 

3

Гражданско дело No 63/2015, I състав

Развод и недейств. на брака

И.С.Х.

Т.Б.Х.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 27.5.2015г.
 

4

Гражданско дело No 213/2015, I състав

Други дела

КООПЕРАЦИЯ КРЕДИТМАКС

Ш.А.В.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 27.5.2015г.
 

5

Гражданско дело No 237/2015, III състав

Дела по ЗЗДН

Х.Е.Р.,
О.Н.Х.,
Р.Н.Х.,
Е.Н.Х.,
З.Н.Х.,
И.Н.Х.

Н.Х.К.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 27.5.2015г.
***

6

Гражданско дело No 237/2015, III състав

Дела по ЗЗДН

Х.Е.Р.,
О.Н.Х.,
Р.Н.Х.,
Е.Н.Х.,
З.Н.Х.,
И.Н.Х.

Н.Х.К.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Заповед за защита от 27.5.2015г.

7

ЧГД No 434/2015, I състав

Други ЧГД

РХП ИНВЕСТМЪНТСТ ЕООД ГР.ВАРНА

В.Н.И.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 27.5.2015г. Определението не подлежи на обжалване.

8

НОХД No 113/2015, III състав

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РП НОВИ ПАЗАР

Т.А.Х.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Присъда от 27.5.2015г.
Т.А.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.А.Х., с ЕГН: **********, роден на *** ***, обл. Ш
., ул. ”***” № *, *** ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от 18.09.2006 г. до месец февруари 2015 г. в гр. Н., обл. Ш., след като е бил осъден / в случая с Решение по гр.д. № 162/2006 г. по описа на РС – гр. Нови пазар, влязло в законна сила на 18.09.2006 г., изменено относно размера на издръжката с решение по гр.д. № 204/2014 г. по описа на РС – гр. Нови пазар, влязло в законна сила на 02.07.2014 г./, да издържа свой низходящ - малолетния си син А. Т.А., с ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски /в случая 101 бр. месечни вноски, равняващи се на сумата от 5580 лв., поради което на основание чл.183, ал.1 от НК и чл.54 от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК ГО ОСЪЖДА да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

9

НОХД No 182/2015, III състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

Г.Н.Л.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 27.5.2015г.
Г.Н.Л.
В законна сила от 27.5.2015г.

за периода от 28.5.2015г. до 31.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 110/2015, III състав

Други дела

С Г ГРУП И ПАРТНЬОРИ ООД

Ц.Н.Г.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 29.5.2015г.