Р    Е    Ш    Е   Н   И    Е

                                                         № 322

                                    Гр.Н.,31.10.2016г.

                                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на двадесет и първи септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                      Районен съдия:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                     Секретар:Б.  А.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №17 по описа за 2012 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Делото е образувано по обективно съединени искове с правно основание чл.128 ал.1 във вр.чл.270  ал.2 от КТ,предявени от И.Я.И.,действуваща чрез пълномощника си адв.М.М.-АК гр.Ш. против Сдружение“Н.-днес и утре“с ЕИК:***,с адрес:гр.Н.,обл.Ш.,ул.“***“№***,представлявано от председателя на УС Н.С.С..

       Ищцата твърди,че с трудов договор №4/01.09.2008г.била назначена на работа при ответника като социален асистент за определен срок,а именно до 30.06.2009г.на пълен работен ден – 8 часа с възнаграждение 1.30лв./час.С допълнително споразумение от 01.12.2008г.трудовият й договор бил променен на 7 часов работен ден с възнаграждение 1.68лв./час,а от 30.12.2008г.с друго такова отново била назначена на пълно работно време -8ч.при ставка за 1 час- 1.84лв.

    Към момента на прекратяване на договора й не й били изплатени заплати за периода м.януари-м.юни 2009г.общо в размер на 1448.33лв.,от които по-късно през м.януари 2010г.й били изплатени 430.00лв. и така работодателят й дължал трудови възнаграждения в размер на 1018.33лв.До момента върху тази сума били натрупани лихви за забава общо в размер на 290лв.за периода 31.07.2009г.-11.01.2012г.-датата на депозиране на ИМ в съда.

     Предвид изложеното,ищцата моли да бъдат призовани на съд с ответника и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което осъди ответника да й заплати сумата 1018.33лв.,,представляваща неплатени трудови възнаграждения за периода месец януари-месец юни 2009г.,ведно с дължимата върху тях лихва за забава,считано от 31.07.2009г.до предявяване на исковата молба в съда -11.01.012г.в размер на 290.00лв.,както и направените деловодни разноски.

  Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника,като в срока по чл.131 от ГПК,ответникът „Сдружение  Н.-днес и  утре“,чрез пълномощника адв.С.Т. е депозирал писмен отговор ,в който призната предявените искове по допустимост,но ги оспорва по основание.Признава,че между страните е било налице правоотношение по трудов договор,както и ,че служителят е изпълнявал задълженията си по него.Предвид на представените заверени копия от ведомости за заплати ,било видно,че същите са изплатени на ищеца ,който е положил подписа си в съответната ведомост за заплати.

    Ето защо,ответникът моли съдът да постанови решение,с което отхвърли изцяло предявените искове като неоснователни и недоказани и му присъди направените по делото разноски.

     В съдебно заседание страните поддържат становищата си-съответно исковата претенция и писмения отговор по нея.

     Съдът като прецени събраните по делото доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      По силата на трудов договор №4/01.09.2008г.,ищцата  И.Я.И. е била назначена на длъжността „социален асистент“при Сдружение „Н.-днес и утре“ за определен срок от време-до 30.06.2009г.вкл.,при пълен работен ден-8ч. и основно месечно възнаграждение в размер на 220.00лв..С допълнително споразумение от 01.12.2008г.,уговореното месечно възнаграждение на ищцата е увеличено на 1.68лв./час,а с допълнително споразумение  от 30.12.2008г.-на 1.84лв/час.Променен е и срокът на трудовия договор –до 30.06.2009г.

      Ответникът е представил ведомости и фишове за заплати за периода месец януари-месец юни 2009г./л.20-49/,като същите са връчени срещу подпис и съответно носят подписа на ищцата/на л.18,23,28,333843/.

     По искане на ищцата,по делото беше назначена съдебно-счетоводна експертиза със задача,вещото лице,след като се запознае с доказателствата по делото,вкл. и с наличната счетоводна документация на ответника,даде заключение на следните въпроси:1/Дължими ли са на ищцата И.Я.И. трудови възнаграждения за периода м.януари-м.юни 2009г,,в какъв размер възлиза всяко едно от тях,изплатени ли са същите или някои от тях и по какъв начин –касово или по банков път,какъв е размера на законната лихва за забава върху всяко от претендираните трудови възнаграждения,считано от 31.07.2009г.до завеждане на делото -11.02.2012г.?

     Вещото лице Е. К.  сочи в изготвеното от нея заключение,че според счетоводните записвания в дружеството и положените подписи в Разчетно-платежните ведомости за процесния период,ищцата е получила трудовото си възнаграждение в брой,както следва:1/за м.01.2009г./л.18 по делото/БТВ на ищцата възлиза на 309.12лв.,като чистата сума за получаване след направени удръжки за данъци и осигуровки /нето/е в размер на 242.13лв.,като при получаването ищцата се е подписала във ведомостта за заплати.

   С РКО №29/01.07.2009г./преди отпечатването на РПВ -08.07.2009г./заплатите в Сдружението,общо в размер на 3034.71лв.са изписани от касата като платени в брой на персонала,в т.ч. и заплатата на ищцата в размер на 242.13лв.Въпросният разходен касов ордер №29/01.07.2009г.за платени в брой заплати за м.01.2009г.бил осчетоводен на 24.06.2009г./преди извършването на стопанската операция-плащане на работни заплати на персонала и преди отпечатването на РПВ/,като били направени следните счетоводни записвания: Д-т сметка 421 „Персонал“/К-т сметка 501“Каса“ със сумата от 8769.61лв.,представляваща сбор от нетните суми н работните заплати в Сдружението за м.01.2009г./3034.71лв./,за м.02.2009г./2735.95лв./  и м.03.2009г./2998.95лв./

     За м.02.2009г./л.26 от делото/ БТВ на ищцата възлиза на 294.40в.,като чистата сума  за получаване след направени удръжки за данъци и осигуровки/нето/е в размер на 230.52лв.,при получаването на която ищцата се е подписала във ведомостта за заплати.

     С РКО №33/03.07.2009г./преди отпечатването на РПВ -08.07.2009г./заплатите в Сдружението ,общо в размер на 2735.95лв.били изписани от касата като платени в брой на персонала,в т.ч.и заплатата на ищцата в размер на 230.52лв.

   Въпросинят РКО №33/03.07.2009г.за платени в брой заплати за м.02.2009г.бил осчетоводен на 24.06.2009г./преди извършването на стопанската операция плащане на работни заплати на персонала и преди отпечатването на РПВ/,като били направени следните счетоводни записвания: Д-т сметка „Персонал“/К-т сметка 501“Каса“със сумата от 8769.61лв.,представляваща сбор от нетните суми на работните заплати в Сдружението за м.01.2009г./3034.71лв./,м.02.2009г./2735.95лв. и м.03.2009г./2998.95лв./

     За м.03.2009г.БТВ на ищцата възлиза на 309.12лв.,като чистата сума за получаване след направени удръжки за данъци и осигуровки/нето/ е в размер на 242.13лв.,при получаването на която ищцата се е подписала във ведомостта за заплати.

      С РКО №37/03.07.2009г./преди отпечатването на РПВ -08.07.2009г./заплатите в Сдружението ,общо в размер на 2998.95лв.са изписани от касата като платени в брой на персонала,в т.ч. и заплатата на ищцата в размер на 175.93лв.

     Въпросният РКО №37/03.07.2009г.за платени в брой заплати за м.03.2009г.е осчетоводен на 24.06.2009г./преди извършването на стопанската операция плащане на работни заплати за персонала и преди отпечатването на РПВ/,като са направени следните счетоводни записвания:

Д-т сметка 421“Персонал“/К-т сметка „Каса“ със сумата от 8769.61лв.,представляваща сбор от нетните суми на работните заплати в Сдружението  за м.01.2009г./3034.71лв.,/,м.02.2009г./2 735.95лв./ и м.03.2009г./2998.95лв./.

     За м.04.2009г.БТВ на ищцата възлиза на 309.12лв.,като чистата сума за получаване след направени удръжки за данъци и осигуровки /нето/ е в размер на  242.13лв.,при получаването на която ищцата се е подписала във ведомостта за заплати.

     С РКО №41/06.02009г.за платени в брой заплати за м.04.2009г.заплатите в Сдружението ,общо в размер на 2850.11лв.са изписани от касата като платени в брой на персонала,в т.ч. и заплатата на ищцата в размер на 242.13лв.

     Въпросният РКО №41/06.07.2009г.за платени в брой заплати за м.04.2009г.е осчетоводен на 29.06.2009г./преди извършването на стопанската операция плащане на работни заплати на персонала и преди отпечатването на РПВ/,като са направени следните счетоводни записвания: Д-т сметка 421 „Персонал“/К-т сметка 501“Каса“ със сумата от 8 590.39лв.,представляваща сбор от нетните суми на работните заплати в Сдружението за м.04.2009г./2850.11лв./,м.05.2009г./2566.52лв./ и м.06.2009г./3173.76лв./

     За м.05.2009г.БТВ на ищцата възлиза на 307.57лв.,като чистата сума за получаване след направени удръжки за данъци и осигуровки/нето/ е в размер на 240.88лв.,при получаването на която ищцата се е подписала във ведомостта за заплати.

     С РКО №45/07.07.2009г./преди отпечатването на РПВ -13.07.2009г./заплатите в Сдружението ,общо в размер на 2566.52лв.са изписани от касата като платени в брой на персонала,в т.ч. и заплатата на ищцата в размер на 156.43лв.

     Въпросният РКО №45/07.07.2009г.за платени в брой заплати за м.05.2009г.е осчетоводен на 29.06.2009г./преди извършването на стопанската операция-плащане на работни заплати на персонала и преди отпечатването на РПВ/,като са направени следните счетоводни записвания: Д-т сметка „Персонал“/К-т сметка 501 „Каса“със сумата от 8 590.39лв.,представляваща сбор от нетните суми на работните заплати в Сдружението  за м.04.2009г./2850.11лв./,м.05.2009г./2566.52лв./ и м.06.2009г./3173.76лв./.

     За м.06.2009г.БТВ на ищцата възлиза на 323.84лв.,като чистата сума за получаване след направени удръжки за данъци и осигуровки /нето/ е в размер на 253.65лв.,при получаването на която ищцата се е подписала във ведомостта за заплати.

     С РКО №47/07.07.2009г./преди отпечатването на РПВ$13.07.2009г./,заплатите в Сдружението ,общо в размер на 3173.76лв.са изписани от касата като платени в брой на персонала ,в т.ч.заплатата на ищцата в размер на 253.65лв.

     Въпросният  РКО №47/07.07.2009г.за платени в брой заплати за м.06.2009г.е осчетоводен на 29.06.2009г./преди извършването на стопанската операция плащане на работни заплати на персонала и преди съставянето на РПВ -13.07.2009г-/,като са направени следните счетоводни записвания: Д-т сметка 421“Персонал“/К-т сметка 501 „Каса“със сумата от 8 590.39лв.,представляваща сбор от нетните суми на работните заплати в Сдружението  за м.04.2009г./2 850.11лв.8,м.05.2009г./2566.52лв./ и м.06.2009г.-/3173.76лв./.

   С оглед на това,че преди да бъде отпечатана РПВ не може да бъде подписана,ССЕ считга,че най-ранната дата на която РПВ са били подписани и трудовите възнаграждения получени е датата на отпечатване на РПВ.Съгласно сключения между ищцата и ответника трудов договор №4/01.09.2008г.работната заплата се изплаща на 25-30 число.Налице е просрочие в изплащането на работната заплата,като ответникът дължи лихви в общ размер на 44.65лв./съгласно приложената таблица на л.123 по делото/.

       Според вещото лице К.,при извършената проверка на сметка 501“Каса“ на Сдружение „Н. –днес и утре“ ,приложени по НОХД №196/2014г.по описа на НПРС ,се установило,че изплащането в брой на работните заплати на работещите в Сдружението,в т.ч. и на ищцата е станало след захранване на касата на Сдружението,в т.ч. и на ищцата е станало след захранване на касата на Сдружението с парични средства от частни лица: 1/на 31.03.2009г.с ПКО 29а/31.03.2009г.,внесени на каса от С.С.А. с ЕГН:********** без изписано в ПКО основание за внасяне – 7000.00лв.,2/На 23.06.2009г.с ПКО 29б/23.06.2009г.,внесени на каса от А.И.Т. с ЕГН:********** без изписано в ПКО основание за внасяне -7000.00лв., 3/На 24.06.2009г.с ПКО 29в/24.06.2009г.,внесени на каса от М.С.К. с ЕГН:********** без изписано в ПКО основание за внасяне – 7 000.00лв.

     Вещото лице сочи,че без внасянето на горецитираните суми/с неясно основание за направа на вноските/,изплащането на работните заплати на персонала не би било възможно,т.к.не са налични пари в касата на Сдружението за плащане на заплати.

       В заключение ,ССЕ сочи,че общият размер на трудовите възнаграждения на ищцата за периода от м.01.2009г.до м.06.2009г.включително,възлиза на 1853.17лв./бруто/ или 1451.44лв.чиста сума за получаване /нето/,като според счетоводните документи на дружеството ,нетното трудово възнаграждение  е изплатено на ищцата в брой.Съгласно сключения между ищцата и ответника трудов договор №4/01.09.2008г.,работната заплата се изплаща на 25-30 число.Налице е просрочие в изплащането на работната заплата,за което ответникът дължи лихви общо в размер на 44.65лв.,считано от 30-то число на съответния месец до датата на изплащане на работната заплата.

  По искане на процесуалния представител на ответника,на основание чл.176  от ГПК,към ищцата И.Я. беше  поставен въпроса дали е получавала вписаните във ведомостта суми,фигуриращи срещу името й и тя отговори,че е полагала подписи за тези месеци –от януари до юни 2009г.вкл.,но възнаграждение не е получено за този период.

 

     На съда е служебно известно,че с присъда по НОХД №196/2014г.по описа на НПРС, е установено,че по силата на Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „развитие на човешките ресурси” /том ІV-І по ДП/ ,с №BG 051POO1/07/5.2-01,сключен.,сключен на 14.05.2008г от една страна между Агенцията за социално подпомагане гр.С./,представляван от изпълнителния директор Г. Д. и М. М. –гл.счетоводител/Договарящ орган/ и от друга страна-„Сдружение Н.-днес и утре”/бенефециент/,представляван от Н.С.С./Председател на УС/,Договарящият орган е предоставил безвъзмездна финансова помощ  за изпълнение на проект „За социално равенство и справедливост”,а Бенефициентът е приел безвъзмездната финансова помощ на обща стойност 64 042.81лв.,като се е задължил да изпълни Проекта съгласно изискванията на договора.Срокът на договора е 12 месеца.Съгласно чл.3.3 от договора,предоставяната от Договарящия орган безвъзмедна финансова помощ е в размер на 100% от общите допустими разходи съгласно чл.3.1 и не може да надхвърля сумата от 59 255.61лв.Окончателната сума на безвъзмездно финансиране е следвало да се определи при спазване на разпоредбите на чл.15 и чл.16 от Приложение І./.Счетоводно сдружение”Днес и утре” е било обслужвано от подсъдимата М.С.А..

     Поради възникнали във времето различия в баланса на дружеството/активи и пасиви/ към 2009 година,били съставени три броя приходни касови ордера като приход на сдружението:1/приходен касов ордер №29-в от 24.06.2009г.за сумата от 7000.00лв. с вносител М.С.К./на л.164, папка ІІ том І/ , 2/приходен касов ордер №29-б от 23.06.2009г.за сумата от  7000.00лв.,с вносител А.И.Т. /свидетел по делото/ и 3/приходен касов ордер №29-а от 31.03.2009г.за сумата от  7000.00лв. ,с вносител С.С.А../втория подсъдим/.От обясненията на подсъдимата М.А. е установено,че тя е съставила горепосочените ордери,като сумите ,вписани в тях ,пак според нея са постъпили в сдружението.Не се установи кое от посочените лица каква сума е инвестирало,като от показанията на св.М. К./брат на М.А./ и на самата подсъдима М.А. става ясно,че доколкото К. дълго време е работил в чужбина и е изпращал от там парични средства на сестра си,включително и да му закупи жилище,тя разполагала с правото да разполага с тези пари,както намери за необходимо.Самият К. отрича да е дал сумата от  7000.00лв.в полза на сдружението ,както и да е подписвал цитирания по-горе касов ордер.Според М.А.:”Имахме пари ,за да помогнем на колежката на Н. С. за сдружението.не на нея лично,а на сдружението.”

    Пак с тази присъда ,имаща задължителна сила за всички съдилища ,съдът е признал подсъдимата Н.С.С.,че на 03.08.2013г.в гр.Н.,обл.Ш. е подбуждала лицето А.И.Т. ,ЕГН:********** от с.гр.към извършване на престъпление по чл.290 ал.1 от НК ,а именно пред надлежен орган на властта пред надлежен орган на властта –разследващ полицай в отдел „Досъдебно производство”при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Ш. по досъдебно наказателно производство №337/2012г.по описа на Районно управление „Полиция”гр.Н.,обл.Ш.,като свидетел устно и съзнателно да потвърди неистина-да каже,че е дал на Н.С.С. в заем парична сума в размер на 7 000лв./в мотивите към присъдата е прието,че тези пари касаят издаден ПКО №№29-а от 31.03.2009г./.

    Настоящото гражданско дело е спирано неколкократно ,до приключване на образувани наказателни производства,последното от които е ДП №23/2015г.по описа на ОСлО при ОП –Ш..,което е образувано срещу виновното лице за това,че в периода 24.06.2008г.-19.05.2009г.в гр.Ш.,като лрице,представляващо „Сдружение Н. Днес и Утре“,представило пред Дирекция социално подпомагане –гр.Ш. ,към Агенция за социално подпомагане ,неверни сведения,съдържащи се в писмени справки  и ведомости за заплати ,за да получи средства ,предоставени от ЕС на българската държава“-престъпление по чл.248 а ал.3 вр.ал.2 вр.ал.1 от НК.

    Воденото ДП е било прекратено,а впоследствие ,с Постановление от 12.05.2016г.на прокурор от Апелативна прокуратура гр.В. –отменено ,с указания за продължаване на разследването.

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

      По делото се установи по един безспорен начин,че ищцата се е подписала на ведомостите за заплати за процесния период/м.01.2009г.-м.06.2009гвкл./.Ведомостите представляват частни свидетелствуващи документи и същите притежават материална доказателствена сила,когато удостоверяват неизгодни за издателя си факти,в случая-получаването на трудовото възнаграждение от ищцата за исковия период.Тази доказателствена сила не е абсолютна,като за да я обори,следваше ищцата при условията на главно,пълно и пряко доказване да установи липсата на реално осъществено плащане./в този смисъл решение на ШОС по в.гр.д.19/2016г.по идентичен казус/.

   Съгласно заключението на назначената в настоящото производство съдебно-счетоводна експертиза,сборът от нетните работни заплати в Сдружението за м.01.2009г.е 3034.71лв., за м.02.2009г.-2735.95лв.,за м.03.2009г.-2998.95лв.,за м.04.2009г.-2850.11лв.,за м.05.2009г.-2566.52лв. ,за м.06.2009г.-3173.76лв. или в общ размер на  17 360.00лв.

      Сборът от сумите,обективирани в ПКО 29а/31.03.2009г., ПКО 29б/23.06.2009г. и ПКО 29в/24.06.2009г.е 21 000лв.,като само по отношение на ПКО №29б /23.06.2009г.в рамките на воденият наказателен процес е установено по безспорен начин,че посочената в ордера сума в размер на 7 000.-00лв.не е била внасяне в полза на дружеството от лицето,посочено в документа –А. И. И..По отношение на ПКО 29в/24.06.09г. е установено,че сумата не е внесена лично от М.С.К.,но пък се установи,че той е предоставял периодично суми на своята сестра М. ДС. за други цели и тя самата твърди,че е внесла от негово име посочената сума „за да помогне на сдружението.В какво се изразява тази помощ, не е установено към настоящия момент.Не се установява  какви разплащания са били извършени със сумите,посочени в ПКО 29а/31.03.2009г. и  ПКО 29в/24.06.2009г.,дали и кога същите са постъпили в касата на сдружението,дали и кога с тях са били изплащани трудови възнаграждения,вкл. и на ищцата.

     В настоящият случай наченки за успешно провеждане на такова оспорване/на ведомостите за заплати/  могат да се извлекат най-вече от заключението на ССЕ ,където вещото лице прави изводи и от присъда по НОХД №196/2014г.по описа на НПРС,но това само по себе си не е достатъчно ,за да се приеме,че при тези доказателства,предявените обективно съединени искове се явяват доказани по своето основание и размер.Не на последно място следва да се вметне,че гражданско-правният спор е трудов и следва да се разгледа в рамките на максимално кратки срокове и неговото движение не може перманентно да е поставено  под условие от движението на  други /пр.наказателни/ производства.

    Що се касае до воденото ДП №23/2015 по описа на ОСлО при ОП Ш. е,че установяването на самото престъпление/ по чл.248 а ал.3 вр.ал.2 вр.ал.1 от НК/  по наказателно-правен ред не е обуславящо за гражданско-правния спор.Предоставянето на неверни сведения,от една страна не е последица от престъплението,от друга –неверността им може да е във връзка с много други обстоятелства вън от реалното получаване на заплатата на ищцата,а освен това в случая съставомерните последици касаят единствено накърняване на кредитната система.Дори и да се установи липсата на пари в касата или в банковите сметки на ответника към датата на плащане на трудовите възнаграждения,тази липса би могла да се извлече единствено от счетоводните данни и банковите извлечения ,които не биха могли да обусловят по необходимост неизплащането на трудовите възнаграждения.По какъв начин е осигурил работодателя паричните средства за заплати и дали е спазил всички нормативни изисквания при водене на счетоводната си документация е ирелевантно за настоящия спор.Ако ищеца не бе получил възнагражденията ,за които се е подписал ,той е могъл да положи минимални усилия за да обезпечи вземането си ,и да се снабди с обратно писмо,което безспорно би оборило доказателствената сила на разписката./Решение по в.гр.д.№19/2016г.по описа на ШОС по аналогичен случай/.

        Ето защо,съдът намира,че от анализа на наличните по делото доказателства се установява,че предявените обективно съединени искове  се явяват неоснователни и недоказани и като такива следва да се отхвърлят.

     Водим от гореизложеното,съдът

         

                                                     Р     Е      Ш     И     :

 

   ОТХВЪРЛЯ предявените обективно съединени искове  с правно основание чл.128 ал.1 във вр.чл.270  ал.2 от КТ,предявени от И.Я.И. с ЕГН:**********,с адрес:г***,действуваща чрез пълномощника си адв.М.М.-АК гр.Ш. против Сдружение“Н.-днес и утре“с ЕИК:***,с адрес:гр.Н.,обл.Ш.,ул.“***“№***,представлявано от председателя на УС Н.С.С.,за сумата в размер на 1018.33лв./главница,представляваща неплатени трудови възнаграждения за периода месец януари-месец юни 2009г./,ведно с дължимата върху тях лихва за забава ,считано от 31.07.2009г.до предявяването на исковата молба в съда от 11.01.2012г.в размер на 290.00лв.,както и направените по делото разноски.

    Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                               РАЙОНЕН   СЪДИЯ: