П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 21.04.2016 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

   на 21.04.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА Н.А

                                                                                             

При участието на секретар Д.С. сложи за разглеждане Гр.д. № 460 по описа за 2013 год., докладвано от съдия Н.А

 

На поименно повикване в 09,35 часа се явиха:

            Ищците са редовно уведомени от предходно съдебно заседание, не се явяват, за него се явява адв. М.М., ред.упълномощен.

            Ответниците Ж.П., Д.К., К.С. са ред. уведомени от предходно съдебно заседание, не се явяват, не изпращат представител.

За ответникът П.Г. се явява адв. Н.К., ред. преупълномощен от адв. Р.Т. - назначена за особен представител.

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище по даване ход на делото.

            Адв. М. – Да се даде ход на делото, но ако може нека оставим делото на второ четене.

            Адв. К. – Да се даде ход на делото. Не възразявам делото да бъде оставено на второ четете.

            Съдът намира, искането за основателно поради което:

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            Оставя делото на второ четене в 09,45 часа

На поименно повикване в 09,45 часа се явиха:

            Ищците са редовно уведомени от предходно съдебно заседание, не се явяват, за него се явява адв. М.М., ред.упълномощен.

            Ответниците Ж.П., Д.К., К.С. са ред. уведомени от предходно съдебно заседание, не се явяват, не изпращат представител.

За ответникът П.Г. се явява адв. Н.К., ред. преупълномощен от адв. Р.Т. - назначена за особен представител.

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище по даване ход на делото.

            Адв. М. – Моля да се даде ход на делото.

            Адв. К. – Моля да се даде ход на делото. 

            Съдът намира, че няма процесуални пречки по даване ход на делото в днешното съдебно заседание,  ето защо:

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

                                                  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът констатира, че с решение от 16.02.2016 г. е обявил за окончателен проекто-разделителния протокол по делото. Решението е влязло в законна сила, поради което към момента съдът следва да пристъпи към теглене на жребий.

Съдът състави пет еднакви по вид и размер бели листчета, в които са отбелязани дяловете с номера от 1 до 5, като два от тях са за по 1/8 ид.ч. и три от тях са за по 1/4 ид.ч., сгъва листчета  по начин, непозволяващ да се вижда текста и прикани страните с дял 1/8 ид. части да изтеглят жребий сред дяловете с размер 1/8 ид. част от наследството.

Адв. М. изтегли за ищеца М.Г.С. ДЯЛ ПЪРВИ – 1/8 ид.ч., включващ: Поземлен имот Нива с номер 022073, с площ от 4,621 дка, Втора категория, находящ се в землището на с.П., общ.Н., в местността „Н.” при граници и съседи: № 022074, Нива насл. на дял – втори; № **, Нива на Г. И. П.; № **, Нива на „Б.” ООД.

Землищна граница.

Имотът е образуван от имот № **.

Имотът има право на преминаване през имот № 022074.

Пазарна стойност на дял първи е в размер на 4 621 лв.

Адв. М. изтегли за ищеца С.С.Х. ДЯЛ ВТОРИ – 1/8 ид.ч., включващ: Поземлен имот Нива с номер 022074, с площ от 4,621 дка, Втора категория, находящ се в землището на с. П., общ. Н., в местността „Н.” при граници и съседи: № 022073, Нива насл. на дял – първи; № **, Нива на Г. И. П.; № 022075, Нива на насл. на дял – трети.

Землищна граница.

Имотът е образуван от имот № **.

Имотът има право на преминаване през имот № 022075.

През имота има право на преминаване за имот № 022073.

Пазарна стойност на дял втори е в размер на 4 621 лв.

Съдът приканва страните с дял ¼ ид. част да изтеглят жребий сред дяловете с размер ¼ ид. от наследството.

Адв. К. изтегли за ответника П.П.Г. ДЯЛ ПЕТИ – 1/4 ид.ч., включващ: Поземлен имот Нива с номер 022077, с площ от 9,243 дка, Втора категория, находящ се в землището на с. П., общ. Н., в местността „Н.” при граници и съседи: № 022076, Нива насл. на дял – четвърти; Землищна граница; № 000116, Полски път на Община Н.-ПП; № **, Нива на Р. И. Б.; № **, Пасище, мера на Община Н..

Имотът е образуван от имот № **.

През имота има право на преминаване за имот № 022076.

Пазарната стойност на дял пети е в размер на 9 243 лв.

            Съдът служебно изтегли:

За ответницата Ж.П.Б. ДЯЛ ТРЕТИ – 1/4 ид.ч., включващ: Поземлен имот Нива с номер 057038, с площ от 3,500 дка, Трета категория, находящ се в землището на с.П., общ. Н., в местността „О.” при граници и съседи: № ***, Полски път на Община Н.-ПП; № ***, Полски път на Община Н.-ПП; № 057039, Нива на насл. на дял – четвърти; № ***, нива на С. И. Н. и др.

Имотът е образуван от имот № **.

Поземлен имот Нива с номер 022075, с площ от 5,743 дка, Втора категория, находящ се в землището на с.П., общ.Н., в местността „Н.” при граници и съседи: № 022074, Нива насл.на дял – втори; Землищна граница; № 022076, Нива на насл. на дял – четвърти; № **, Пасище, мера на Община Н.; № **, Нива на Р. И. Б.; № **, нива на Г. И. П..

Имотът е образуван от имот № **.

Имотът има право на преминаване през имот № 022076.

През имота има право на преминаване за имот № 022074.

Пазарната стойност на дял трети е в размер на 9 243 лв.

За ответницата К.С. Х. ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ – 1/4 ид.ч., включващ: Поземлен имот Нива с номер 057039, с площ от 3,500 дка, Трета категория, находящ се в землището на с. П., общ. Н., в местността „О.” при граници и съседи: № 057038, Нива насл. на дял - трети; № ***, Полски път на Община Н.-ПП; № ***, Нива на К.Д. К.; № ***, нива на С. И. Н. и др.

Имотът е образуван от имот № **.

Поземлен имот Нива с номер 022076, с площ от 5,743 дка, Втора категория, находящ се в землището на с.П., общ. Н., в местността „Н.” при граници и съседи: № 022075, Нива насл.на дял – трети; Землищна граница; № 022077, Нива на насл. на дял – пети; № **, Пасище, мера на Община Н..

Имотът е образуван от имот № **.

Имотът има право на преминаване през имот № 022077.

През имота има право на преминаване за имот № 022075.

Пазарната стойност на дял четвърти е в размер на 9 243 лв.

 

Съдът ПРИЛАГА към материалите по делото въпросните листчета. 

Водим от горното съдът:

Р Е Ш И :

ПОСТАВЯ в дял на М.Г.С. ДЯЛ ПЪРВИ – 1/8 ид.ч., включващ: Поземлен имот Нива с номер 022073, с площ от 4,621 дка, Втора категория, находящ се в землището на с.П., общ.Н., в местността „Н.” при граници и съседи: № 022074, Нива насл. на дял – втори; № **, Нива на Г. И. П.; № **, Нива на „Б.” ООД.

Землищна граница.

Имотът е образуван от имот № **.

Имотът има право на преминаване през имот № 022074.

Пазарна стойност на дял първи е в размер на 4 621 лв.

ПОСТАВЯ в дял на С.С.Х. ДЯЛ ВТОРИ – 1/8 ид.ч., включващ: Поземлен имот Нива с номер 022074, с площ от 4,621 дка, Втора категория, находящ се в землището на с.П., общ.Н., в местността „Н.” при граници и съседи: № 022073, Нива насл. на дял – първи; № **, Нива на Г. И. П.; № 022075, Нива на насл. на дял – трети.

Землищна граница.

Имотът е образуван от имот № **.

Имотът има право на преминаване през имот № 022075.

През имота има право на преминаване за имот № 022073.

Пазарна стойност на дял втори е в размер на 4 621 лв.

ПОСТАВЯ в дял на Ж.П.Б. ДЯЛ ТРЕТИ – 1/4 ид.ч., включващ: Поземлен имот Нива с номер 057038, с площ от 3,500 дка, Трета категория, находящ се в землището на с.П., общ.Н., в местността „О.” при граници и съседи: № ***, Полски път на Община Н.-ПП; № ***, Полски път на Община Н.-ПП; № 057039, Нива на насл. на дял – четвърти; № ***, нива на С. И. Н. и др.

Имотът е образуван от имот № **.

Поземлен имот Нива с номер 022075, с площ от 5,743 дка, Втора категория, находящ се в землището на с.П., общ.Н., в местността „Н.” при граници и съседи: № 022074, Нива насл.на дял – втори; Землищна граница; № 022076, Нива на насл. на дял – четвърти; № **, Пасище, мера на Община Н.; № **, Нива на Р. И. Б.; № **, нива на Г. И. П..

Имотът е образуван от имот № **.

Имотът има право на преминаване през имот № 022076.

През имота има право на преминаване за имот № 022074.

Пазарната стойност на дял трети е в размер на 9 243 лв.

ПОСТАВЯ в дял на К.С. Х. ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ – 1/4 ид.ч., включващ: Поземлен имот Нива с номер 057039, с площ от 3,500 дка, Трета категория, находящ се в землището на с.П., общ.Н., в местността „О.” при граници и съседи: № 057038, Нива насл. на дял - трети; № ***, Полски път на Община Н.-ПП; № ***, Нива на К.Д. К.; № ***, нива на С. И. Н. и др.

Имотът е образуван от имот № **.

Поземлен имот Нива с номер 022076, с площ от 5,743 дка, Втора категория, находящ се в землището на с.П., общ.Н., в местността „Н.” при граници и съседи: № 022075, Нива насл.на дял – трети; Землищна граница; № 022077, Нива на насл. на дял – пети; № **, Пасище, мера на Община Н..

Имотът е образуван от имот № **.

Имотът има право на преминаване през имот № 022077.

През имота има право на преминаване за имот № 022075.

Пазарната стойност на дял четвърти е в размер на 9 243 лв.

 

ПОСТАВЯ в дял на П.П.Г. ДЯЛ   ПЕТИ – 1/4 ид.ч., включващ: Поземлен имот Нива с номер 022077, с площ от 9,243 дка, Втора категория, находящ се в землището на с.П., общ.Н., в местността „Н.” при граници и съседи: № 022076, Нива насл.на дял – четвърти; Землищна граница; № 000116, Полски път на Община Н.-ПП; № **, Нива на Р. И. Б.; № **, Пасище, мера на Община Н..

Имотът е образуван от имот № **.

През имота има право на преминаване за имот № 022076.

Пазарната стойност на дял пети е в размер на 9 243 лв.

 

С оглед на така определените дялове, съдът констатира, че следва да определи дължимата от страните държавна такса, като освен размера на дяловете възложени чрез жребий в днешното съдебното  заседание, съдът намира, че при определянето на държавната такса, следва да включен съответния размер на дела на страните от имот № ***, който е изнесен на публична продан, с решение от 16.02.2016г.В.З.С към настоящият момент. Стойността на изнесения на публична продан имот е 2220 лева, като стойността на страните, които разполагат с наследствен дял 1/8 ид. част от този имот възлиза на 275 лева, страните които разполагат с наследствен дял ¼ от имота стойността възлиза на 550 лева.

С оглед възложените дялове и с оглед определените дялове на имота изнесен на публична продан, съдът намира, че страните следва да платят 4% ДТ, върху така определените стойности, като:

                                   Р Е Ш И:

ОСЪЖДА С.С.Х. с ЕГН ********** ***, да заплати  Държавна такса в полза на РС Нови пазар в размер на 195,84 лева.

 

ОСЪЖДА М.Г.С. с ЕГН ********** от с. Е. да заплати  Държавна такса в полза на РС Нови пазар в размер на 195,84 лева.

 

ОСЪЖДА Д.К.И. с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на РС Нови пазар 50/ петдесет/ лева държавна такса.

 

ОСЪЖДА К.С. Х. с ЕГН ********** от с. П. да заплати в полза на РС Нови пазар ДТ в размер 380,72 лева.

 

ОСЪЖДА Ж.П.Б. с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на РС Нови пазар държавна такса в размер на 391,72 лева.

 

ОСЪЖДА П.П.Г. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на РС Нови пазар държавна такса в размер на 391,72 лева.

 

            Решението подлежи на обжалване пред ШОС в 14-дневен срок, а в частта за разноските в 7 дн. срок  от днес за М.Г.С., С.С.Х. и П.П.Г., а за останалите К.С. Х., Д.К.И. и Ж.П. Б. от  съобщаването им.

           

Заседанието завърши в 10,10  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :