Р Е Ш Е Н И Е

№ 113

гр. Н., 13.04.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд – гр. Н. в публичното заседание на четиринадесети март през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №520 по описа за 2015  година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявена е искова молба с обективно и субективно съединени искове с правно оС.ование по чл.124, ал.1 от ГПК и чл.108 от ЗС от страна на ищците В.А.Р., В.А.Р. и А.З. ***, всички представлявани от адв. С.. Т. ***, против ответниците Л.А.Б., Н.Н.Б., двамата с постоянен адрес ***, О.Ю.И. и Н.А.И.,***.

В исковата молба ищците твърдят, че са наследници на Р. А.Б. – починал на *** г. Той имал общо четири деца, две от които били А.Р.А. – починал на *** г., баща на първия и втория ищец, и А.Р.Е. – починала на *** г., която имала две деца, едното от които третият ищец.

С решение на ПК - гр. К. и протокол №9/*** г. на наследниците на Р. А.Б. било възстановено правото на собственост върху следните земеделски земи, находящи с в землището на с. К., а именно: нива с площ от 10, 001 дка, трета категория, в местността „К.“, представляваща имот №008005 по плана за земеразделяне, а по кадастралната карта имот с идентификатор №***, при граници: имоти с идентификатори №37232.8.11; №37232.8.10; №37232.8.6; №37232.8.7; №37232.7.259 и №37232.8.4 и нива с площ от 8, 997 дка, трета категория, в местността „К.“, представляваща имот №039025 по плана за земеразделяне, а по кадастралната карта имот с идентификатор №37232.39.25, при граници: имоти с идентификатори №37232.39.26; №37232.101.227; №37232.39.24 и №37232.39.6.

След възстановяването на земите наследниците на Р. А.Б. се С.абдили с нотариален акт за собственост на недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ №***, дело №*** г. на нотариус при РС – Н.. От тези имоти по наследство всеки от тримата ищци притежавал по 1/8 идеална част.

Ответникът Л.А.Б. бил син на едно от децата на общия наследодател – А.Р. Б., а ответницата Н.Н.Б. била съпруга на ответника. Л.А.Б. се С.абдил с нотариален акт за собственост на процеС.ите земи по давност №***, рег. №***, дело №*** г. на нотариус П. *** и тъй като към момента на съставянето на нотариалния акт той бил в граждански брак с ответницата Б., то същата се легитимирала като собственик на имотите, наред с ответника, в режим на съпружеска имуществена общност. Но всъщност двамата ответници Б. никога не владяли имотите, нито дори ги ползували, а и не знаели къде се намират. От възстановяването на земите те били ползувани и обработвани от ищеца В.А.Р. и съпругата му. Двамата ответници Б. не могли да придобият частите на ищците от имотите по давност, защото не упражнили фактическа власт в продължение на 10 години, протекла явно, спокойно, необезпокоявано и непрекъС.ато с намерение за своене.  Около година след като се С.абдили с нотариален за собственост по давност, ответниците Б. продали единия от имотите – нивата с площ от 10, 001 дка на ответниците О.Ю.И. и Н.А.И., за което бил съставен нотариален акт №***, рег. №***, дело №*** г. на нотариус П. ***. Тази сделка обаче нямала вещно-прехвърлителен ефект отноС.о наследствените части на ищците, защото ответниците – прехвърлители не били собственици на целия имот.

Предвид изложеното ищците молят, съдът да признае за установено спрямо ответниците Л.А.Б. и Н.Н.Б., че  всеки от ищците е собственик по наследство на по 1/8 ид.ч. от процеС.ите имоти. Молят също така, съдът да осъди ответниците О.Ю.И. и Н.А.И. да предадат на всеки от ищците владението на 1/8 идеална част /общо 3/8 идеални части/ от имота, представляващ нива с площ от 10, 001 дка, трета категория, в местността „К.“, представляваща имот №008005 по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш.ска, а по кадастралната карта имот с идентификатор №***. Молят, съдът да отмени нотариален акт №***, рег. №***, дело *** г. за собственост на недвижими имоти, придобити по давност за размера от 3/8 идеални части.

Ответниците О.Ю.И. и Н.А.И. са подали писмен отговор чрез процесуалния си представите адв. Г. С. от ШАК. В него се твърди, че ответниците считат че е оС.ователен иска, предявен само от първия ищец за притежаваната от него 1/8 идеална част от имотите и този иск се признава. Предявената искова молба от останалите ищци ответниците считат, че е неоС.ователна. Ответниците И. твърдят, че са придобили имота от 10, 001 дка с валиден договор за покупко-продажба, станали са негови собственици и упражняват фактическа власт над имота. При сключването на договора ответниците не знаели дали прехвърлителите са собственици на имота.

Депозиран е писмен отговор на исковата молба и от адв. Д. К., действащ като особен представител на ответниците Л.А.Б. и Н.Н.Б.. В отговора не е изразено категорично становище по оС.ователността на иска, предявен срещу двамата ответници.

Като съобрази всички посочени по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Тримата ищци по делото, както и ответника Л.А.Б., са наследници на Р. А.Б. – починал на *** г., като всички те са негови внуци. Това обстоятелство се установява от приложените по делото удостоверения за наследници №***14 г. на Кметство – с. К., заверено на *** г.; №ГР-*** г. на същото кметство; №ГР-*** г. на същото кметство; удостоверение за родствени връзки №*** г. на същото кметство и удостоверение за идентичност на лице с различни имена №ГР-*** г. на същото кметство.

С решение №0009/*** г. на ПК – гр. К. е възстановено правото на собственост на наследниците на Р. Б. върху следните земеделски земи, находящи се в землището на с. К., обл. Ш.ска, а именно: нива с площ от 10, 001 дка, трета категория, в местността „К.“, представляваща имот №008005 по плана за земеразделяне, а по кадастралната карта имот с идентификатор №***, при граници: имоти с идентификатори №37232.8.11; №37232.8.10; №37232.8.6; №37232.8.7; №37232.7.259 и №37232.8.4 и нива с площ от 8, 997 дка, трета категория, в местността „К.“, представляваща имот №039025 по плана за земеразделяне, а по кадастралната карта имот с идентификатор №37232.39.25, при граници: имоти с идентификатори №37232.39.26; №37232.101.227; №37232.39.24 и №37232.39.6. Няколко месеца след постановяването на решението на ПК – гр. К. и възстановяването на собствеността, наследниците на Б. са се С.абдили и с нотариален акт за собственост на недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ №***, дело №*** г. на НпРС отноС.о същите тези земи.

След възстановяването на земите, двете ниви започнал да обработва ищецът В.А.Р., заедно със своята съпруга – свидетелката З. Т. Р., която от 2004 г. до 2011 г. била регистрирана като земеделски производител. През 2006 г. ищецът отдал под наем нивата с площ от 10, 001 дка за срок от пет години на „АГРО-КАИ“ – ООД – гр. И.. Така процеС.ите имоти били ползвани и обработвани от ищеца В.Р. и съпругата му до 2011 г.

Ответникът Л.А.Б., заедно със съпругата си Н.Н.Б., се изселил от Р. България през 1989 г. и от тогава и до настоящия момент семейството живее в Р. Турция. Те посещавали България по веднъж през всяка година, или през две. Двамата, никога в периода от възстановяването на процеС.ите земеделски земи и до 2011 г. не били обработвали тези земи, нито лично, нито чрез друго лице и не осъществявали владение на притежаваните от ищците части от имотите. На 27.10.2011 г. ответникът Л.Б. се С.абдил с нотариален акт за собственост върху недвижими имоти, придобити по давност №***, рег. №***, дело №*** г. на нотариус П. *** с район на действие РС – Н. за процеС.ите две ниви. Към датата на съставянето на констативния нотариален акт ответникът е бил в граждански брак с ответницата Н.Б.. Двамата са съпрузи от 09.09.1973 г., на която дата е сключен бракът им, видно от представеното по делото в заверено копие удостоверение за сключен граждански брак на Кметство – с. И., община В., съставен въз оС.ова на акт за брак №*** г. В нотариалното производство, пред нотариуса се явили свидетелите Н.Р.Р. и Р.С.Б., както и лицето С.И.Н.. Те тримата са заявили в хода обстоятелствената проверка, че ответникът Л.Б. повече от десет години владее имотите, без никакви претенции от други лица и тези им изявления са вписани в съставения протокол за обстоятелствена проверка, където тримата са се и подписали.

На 05.12.2012 г. ответниците Л. и Н. Б. са сключили с ответника О.Ю.И. договор за покупко-продажба на продажба на процеС.ите ниви, за което е бил съставен нотариален акт №***, рег. №***, дело №*** г. на нотариус П. *** с район на действие РС – Н.. По силата на договора ответниците Б., представлявани по пълномощие от ответника И., са продали на последния единия от имотите - нивата, с площ от 10, 001 дка, находяща се в местността „К.“, предмет на настоящото производство. Към момента на продажбата ответника И. е бил в граждански брак с ответницата Н.А.И.. Ответниците И. са сключили граждански брак на 08.09.2001 г., което е видно от представеното по делото в заверено копие удостоверение за граждански брак, изд. от Община К. въз оС.ова на акт за брак №*** г. От момента на продажбата на имотите, двете ниви се обработват от ответниците И..

Гореописаните факти съдът прие за безспорно установени по делото от посочените по-горе писмени доказателства, както и от материалите по приложеното по делото в заверено копие нотариално дело №*** г. на Нотариус П. ***, а също и от представените постановление за прекратяване на досъдебно наказателно производство от ***г. на РП – Н.; договор за наем от *** г.; удостоверение №25-*** г. на Началника на СГКК – Ш. и удостеверение №**. на ОД „Земеделие“ – Ш., както и от изслушаните по делото показания на свидетелите З.Т. Р., А. Б. М., А.Т.А., Н.Р.Р. и Р.С.Б.. ОтноС.о свидетелските показания съдът счита, че следва да даде вяра на изложеното на всеки от свидетелите, защото показанията на всички свидетели са безпротиворечиви. Съществените за настоящия казус факти, посочени както от ищцовите, така и от ответните свидетели, са едни и същи и всички те категорично потвърждават описаните по-горе обстоятелства отноС.о владението на процеС.ите земи.

На базата на установените факти съдът счита, че се налагат следните правни изводи: С възстановяването на процеС.ите земи през 1995 г., същите са станали собственост по наследство на децата на общия наследодател, които към този момент са били живи – А.Р.А., А.Р. Б. и А.Р.Е. и на внуците на общия наследодател /децата на починалия му син Р.Р.А. /, при квоти по 1/4 идеална част. След смъртта на прекия наследодател на ищците В.Р. и В.Р. – А.Р.А., те /двамата ищци/ са придобили по 1/8 идеална част от имотите. След смъртта на прекия наследодател на ищеца А.З. и брат му, С. З., ищецът е придобил 1/8 идеална част от имотите. След С.абдяването от страна на ответника Л.Б. с нотариалния акт за собственост на имотите по давност, доколкото към този момент е имал сключен граждански брак, то и съпругата му Н.Б. се легитимира като собственик на имотите по давност и в режим на съпружеска имуществена общност. Но не може да се приеме по делото, че е доказано с необходимата категоричност, че двамата ответници Б. в продължение на десет и повече години са владяли двете ниви. Не се доказва те да са упражнявали фактическа власт върху земите с намерение за своене на частите на останалите собственици. Всички свидетели твърдят, че двамата съпрузи не са ползували, обработвали, грижили за имотите нито лично, нито чрез друго лице. Дори свидетелите Н.Р.Р. и Р.С.Б., които са се явили пред нотариуса при проведената обстоятелствена проверка, не потвърждават изявленията си дадени там, че ответникът Б. е осъществил владение на земите, а напротив твърдят, че са искали да му „прехвърлят“ полагащия му се дял. При тези обстоятелства следва да се приеме, че предявеният от ищците иск с правно оС.ование по чл.124, ал.1 от ГПК против ответниците Б. е оС.ователен и доказан и съдът счита, че като такъв искът следва да се уважи, като съдът признае за установено спрямо двамата ответници, че всеки от ищците е собственик на по 1/8 идеална част от двата имота. Издаденият нотариален акт по обстоятелствена проверка №***, рег. №***, дело №*** г. на нотариус П. ***, на оС.ование чл.537, ал.2 от ГПК следва да се отмени за размера от 3/8 идеални части от описаните в него имоти.

ОтноС.о предявения иск с правно оС.ование по чл.108 от ЗС съдът счита следното: Безспорно се установява по делото /по изложените вече мотиви/, че ответниците Б. не са собственици на 3/8 идеални части от процеС.ите имоти, а тези части принадлежат на тримата ищци, като всеки от тях притежава по 1/8 идеална част. Следователно към момента на продажбата на имотите, двамата ответници Б. са се разпоредили с чужда част от имотите и в тази му част договорът за продажба не може да се противопостави на действителните собственици - ищците и договорът няма прехвърлително действие, т.е. ответниците Б. са се разпоредили с права, които не притежават. Поради това и ответниците И. не са могли да придобият тези 3/8 идеални части от имотите. Ето защо предявеният иск по чл.108 от ЗС е оС.ователен и доказан и като такъв също следва да бъде уважен. Съдът следва да признае за установено по отношение на ответниците И., че всеки от ищиците е собственик на по 1/8 идеална част от имот с площ от 10, 001 дка и да осъди ответниците И. да предадат на ищците тези части.

На оС.ование чл.78, ал.1 от ГПК ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищците направените по делото разноски в размер на 1821 лв., от които ответниците Б. следва да платят сумата от 1237 лв., а ответниците И. сумата от 584 лв.

            Водим от горното съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Л.А.Б., с ЕГН ********** и Н.Н.Б., с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес ***, че всеки от ищците В.А.Р., с ЕГН ********** ***; В.А.Р., с ЕГН ********** *** и А.З.З., с ЕГН ********** *** Е СОБСТВЕНИК по наследство на по 1/8 /една осма/ идеална част от следните земеделски земи, находящи се в землището на с. К., обл. Ш.ска, а именно: нива с площ от 10, 001 дка, трета категория, в местността „К.“, представляваща имот №008005 по плана за земеразделяне, а по кадастралната карта имот с идентификатор №***, при граници: имоти с идентификатори №37232.8.11; №37232.8.10; №37232.8.6; №37232.8.7; №37232.7.259 и №37232.8.4 и нива с площ от 8, 997 дка, трета категория, в местността „К.“, представляваща имот №039025 по плана за земеразделяне, а по кадастралната карта имот с идентификатор №37232.39.25, при граници: имоти с идентификатори №37232.39.26; №37232.101.227; №37232.39.24 и №37232.39.6, или общо 3/8 идеални части от имотите.

ОТМЕНЯ нотариален акт №***, рег. №***, дело №*** г. на нотариус П. ***, с район на действие РС – Н., за размера от 3/8 /три осми/ идеални части от описаните в акта имоти.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на О.Ю.И., с ЕГН ********** и Н.А.И., с ЕГН **********,***, че всеки от ищците В.А.Р., с ЕГН ********** ***; В.А.Р., с ЕГН ********** *** и А.З.З., с ЕГН ********** *** Е СОБСТВЕНИК по наследство на по 1/8 /една осма/ идеална част от следната земеделска земя, находяща се в землището на с. К., обл. Ш.ска, представляваща нива с площ от 10, 001 дка, трета категория, в местността „К.“, представляваща имот №008005 по плана за земеразделяне, а по кадастралната карта имот с идентификатор №***, при граници: имоти с идентификатори №37232.8.11; №37232.8.10; №37232.8.6; №37232.8.7; №37232.7.259 и №37232.8.4, или общо 3/8 идеални части от имотите.

ОСЪЖДА О.Ю.И., с ЕГН ********** и Н.А.И., с ЕГН **********,*** да предадат на В.А.Р., с ЕГН ********** ***; В.А.Р., с ЕГН ********** *** и А.З.З., с ЕГН ********** *** владението върху 3/8 /три осми/ идеални части от следната земеделска земя, находяща се в землището на с. К., обл. Ш.ска, представляваща нива с площ от 10, 001 дка, трета категория, в местността „К.“, представляваща имот №008005 по плана за земеразделяне, а по кадастралната карта имот с идентификатор №***, при граници: имоти с идентификатори №37232.8.11; №37232.8.10; №37232.8.6; №37232.8.7; №37232.7.259 и №37232.8.4.

ОСЪЖДА Л.А.Б., с ЕГН ********** и Н.Н.Б., с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес *** да заплатят на В.А.Р., с ЕГН ********** ***; В.А.Р., с ЕГН ********** *** и А.З.З., с ЕГН ********** ***  направените по делото разноски в размер на 1237 лв. /хиляда двеста тридесет и седем лева/.

ОСЪЖДА О.Ю.И., с ЕГН ********** и Н.А.И., с ЕГН **********,*** да заплатят на В.А.Р., с ЕГН ********** ***; В.А.Р., с ЕГН ********** *** и А.З.З., с ЕГН ********** ***  направените по делото разноски в размер на 584 лв. /петстотин осемдесет и четири лева/.

Решението подлежи на обжалване пред Ш.ския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: