Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 175

 

гр.Нови пазар,   09.06.2016г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд – Нови пазар в публичното си заседание на осми юни две хиляди и шестнадесета  година, в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР: Б.А.

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. №  581  по описа на НПРС за 2015 г. , за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по втора фаза на делбата, съгл. чл. 346 и следв от ГПК.

С ВЗС решение съдът е допуснал извършването на делба между Г.Д.Г., М.П.М., И.П.Д., С.П.М., А.Б.Н., Ц.С.Б., И.Д.П. и ЕТ „Арко- И.Х.” с ИЕК ***, представлявано от И.М.Х., на следния недвижим имот: Нива с площ от 38,498 дка, в м.”Л.”, трета категория, имот № 026014 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 026013, 026023, 026021, 026019, 026018, 026017, при следните квоти: за Г.Д.Г. - 3/24ид.ч. (три върху двадесет и четири идеални части); за М.П.М. - 2/24ид.ч. (две върху двадесет и четири идеални части); за И.П.Д. - 2/24ид.ч. (две върху двадесет и четири идеални части); за С.П.М. - 2/24ид.ч. (две върху двадесет и четири идеални части); за А.Б.Н. - 3/24ид.ч. (три върху двадесет и четири идеални части); за Ц.С.Б. - 3/24ид.ч. (три върху двадесет и четири идеални части); за И.Д.П. - 3/24ид.ч. (три върху двадесет и четири идеални части); за ЕТ „Арко- И.Х.” с ИЕК ***, със седалище и адрес на управление с. Л., обл. Ш., ул.”***” № 24, представлявано от И.М.Х. от с. Л. - 6/24ид.ч. (шест върху двадесет и четири идеални части).

Страните  не са предявявали претенции по сметки или възлагане на имоти по реда на чл.346 от ГПК.

По делото е назначена експертиза за определяне поделяемостта на допуснатия до делба имот и пазарна му стойност, както и стойността на всеки от дяловете. Видно от заключението на вещото лице е възможно обособяването на самостоятелни дялове за всеки от съделителите. Обособяват се три дяла с квота 2/24ид.ч., четири дяла с квота 3/24 ид.ч. и един дял с квота от 6/24ид.ч.

Изготвената експертиза беше изпратена за одобрение на ОСЗ К., от където са одобрени новообразуваните дялове, а на новообразуваните имоти са дадени следните идентификатори:

Дял първи включва имот, с равностойност на дела от 2/24ид.ч., представляващ нива с площ от 3,209 дка, в м.”Л.”, трета категория, имот № 026042 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 026043, 026035, 026013, 026001. Пазарната стойност на дела е 3850лв.

Дял втори включва имот с имот, с равностойност на дела от 2/24ид.ч., представляващ нива с площ от 3,209 дка, в м.”Л.”, трета категория, имот № 026043 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 026042, 026035, 026044, 026001. Данъчната оценка на този дял е 3850лв.

Дял трети включва имот с имот, с равностойност на дела от 2/24ид.ч., представляващ нива с площ от 3,209 дка, в м.”Л.”, трета категория, имот № 026044 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 026043, 026001, 026045, 026035. Пазарната стойност на дела е 3850лв.

Дял четвърти включва имот с имот, с равностойност на дела от 3/24ид.ч., представляващ нива с площ от 4,812 дка, в м.”Л.”, трета категория, имот № 026045 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 026044, 026035, 026046, 026001. Пазарната стойност на дела е  5775лв.

Дял пети включва имот с имот, с равностойност на дела от 3/24ид.ч., представляващ нива с площ от 4,812 дка, в м.”Л.”, трета категория, имот № 026046 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 026045, 026035, 026047, 026001. Пазарната стойност на дела е 5775лв.

Дял шести включва имот с имот, с равностойност на дела от 3/24ид.ч., представляващ нива с площ от 4,812 дка, в м.”Л.”, трета категория, имот № 026047 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 026046, 026035, 026048, 026001. Пазарната стойност на дела е 5775лв.

Дял седми включва имот с имот, с равностойност на дела от 3/24ид.ч., представляващ нива с площ от 4,812 дка, в м.”Л.”, трета категория, имот № 026048 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 026047, 026035, 026049, 026001. Пазарната стойност на дела е 5775лв.

Дял осми включва имот с имот, с равностойност на дела от 6/24ид.ч., представляващ нива с площ от 9,624 дка, в м.”Л.”, трета категория, имот № 026049 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 026048, 026035, 026023, 026021, 026020, 026019, 026018, 026017, 026016, 026001. Пазарната стойност на дела е 11550 лв.

Съдът намира, че при липса на равни дялове теглене на жребий не може да се извърши, а дяловете следва да се разпределят, съобразно квотата на всеки от съделителите, като съделителите с по – голям дял да получат имот с по – голяма площ, отговарящ в максимална степен на техния дял от общото имущество.

Съдът намери, че дял първи равняващ се на 2/24ид.ч. от имота, следва да се разпредели на М.П.М., дял втори на И.П.Д., дял трети на С.П.М., дял четвърти на И.Д.П., дял пети на Г.Д.Г., дял шести на А.Б.Н., дял седми на Ц.С.Б. и дял осми на ЕТ „Арко- И.Х.” с ИЕК ***, представлявано от И.М.Х..

Всеки от съделителите следва да бъде осъден на основание чл. 355 от ГПК в размер на 4% върху стойността на дела си, но не по – малко от 50лв., съгл. чл. 1 от ТДТССГПК.

Така съделителите, които получават от общото имущество имоти с квота 2/24 ид.ч. с пазарна оценка от 3850лв. ще заплатят държавна такса от 154лв., съделителите, които получават по 3/24ид.ч. от общото имущество ще заплатят по 231лв., а съделителят, който получава дял осми с квота от 6/24ид.ч. ще заплати 462лв.

Представителят на ищците претендира разноски за адвокатски хонорар и не претендира разноски по административните такси за експертизата. Съдът намира, че искането за разноски за адвокатски хонорар е неоснователно, т.к в делбеното производство всички страни имат равни права и всички получават конкретен дял от общото имущество. В това производство няма страна, спрямо която искът е изцяло уважени, респ. отхвърлен, поради което и не може да се приложи разпоредбата на чл. 78, ал.1 от ГПК.

Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете си.

Водим от горното и на основание чл.353 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

РАЗПРЕДЕЛЯ в дял на М.П.М. с ЕГН ********** ***, ДЯЛ ПЪРВИ, включващ следния недвижим имот: нива с площ от 3,209 дка (три декара двеста и девет квадратни метра), в м.”Л.”, трета категория, имот № 026042 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 026043, 026035, 026013, 026001.

Пазарната стойност на дела е 3850лв.

 

РАЗПРЕДЕЛЯ в дял на И.П.Д. с ЕГН ********** ***, ДЯЛ ВТОРИ, включващ следния недвижим имот: нива с площ от 3,209 дка (три декара двеста и девет квадратни метра), в м.”Л.”, трета категория, имот № 026043 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 026042, 026035, 026044, 026001.

Пазарната стойност на дела е 3850лв.

 

РАЗПРЕДЕЛЯ в дял на С.П.М. с ЕГН ********** ***, ДЯЛ ТРЕТИ, включващ следния недвижим имот: нива с площ от 3,209 дка (три декара двеста и девет квадратни метра), в м.”Л.”, трета категория, имот № 026044 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 026043, 026001, 026045, 026035.

Пазарната стойност на дела е 3850лв.

 

РАЗПРЕДЕЛЯ в дял на И.Д.П. с ЕГН ********** *** ДЯЛ ЧЕТРВЪРТИ, включващ следния недвижим имот: нива с площ от 4,812 дка (четири декара осемстотин и дванадесет кв.м.) , в м.”Л.”, трета категория, имот № 026045 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 026044, 026035, 026046, 026001.

Пазарната стойност на дела е 5775лв.

 

РАЗПРЕДЕЛЯ в дял на Г.Д.Г. с ЕГН ********** ***, ДЯЛ ПЕТИ, включващ следния недвижим имот: нива с площ от 4,812 дка (четири декара осемстотин и дванадесет кв.м.), в м.”Л.”, трета категория, имот № 026046 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 0260454, 026035, 026047, 026001.

Пазарната стойност на дела е 5775лв.

 

РАЗПРЕДЕЛЯ в дял на А.Б.Н. с ЕГН ********** ***, ДЯЛ ШЕСТИ, включващ следния недвижим имот: нива с площ от 4,812 дка (четири декара осемстотин и дванадесет кв.м.), в м.”Л.”, трета категория, имот № 026047 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 026046, 026035, 026048, 026001.

Пазарната стойност на дела е 5775лв.

 

РАЗПРЕДЕЛЯ в дял на Ц.С.Б. с ЕГН ********** ***, ДЯЛ СЕДМИ, включващ следния недвижим имот: нива с площ от 4,812 дка (четири декара осемстотин и дванадесет кв.м.), в м.”Л.”, трета категория, имот № 026048 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 026047, 026035, 026049, 026001.

Пазарната стойност на дела е 5775лв.

 

РАЗПРЕДЕЛЯ в дял на ЕТ „Арко- И.Х.” с ИЕК ***, със седалище и адрес на управление с. Л., обл. Ш., ул.”***” № ***, представлявано от И.М.Х. с ЕГН ********** от с. Л., ДЯЛ ОСМИ, включващ следния недвижим имот: нива с площ от 9,624 дка (девет декара шестстотин двадесет и четири квадратни метра), в м.”Л.”, трета категория, имот № 026049 по плана за земеразделяне при граници и съседи, имоти с №№: 026048, 026035, 026023, 026021, 026020, 026019, 026018, 026017, 026016, 026001.

Пазарната стойност на дела е 11550 лв.

 

ОСЪЖДА М.П.М. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса ( 4%) върху стойността на дела си в размер на 154лв. (сто петдесет и четири лева).

 

ОСЪЖДА И.П.Д. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса ( 4%) върху стойността на дела си в размер на 154лв. (сто петдесет и четири лева).

 

ОСЪЖДА С.П.М. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса ( 4%) върху стойността на дела си в размер на 154лв. (сто петдесет и четири лева).

 

ОСЪЖДА И.Д.П. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса ( 4%) върху стойността на дела си в размер на 231лв. (двеста тридесет и един лева).

 

ОСЪЖДА Г.Д.Г. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса ( 4%) върху стойността на дела си в размер на 231лв. (двеста тридесет и един лева).

ОСЪЖДА А.Б.Н. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса ( 4%) върху стойността на дела си в размер на 231лв. (двеста тридесет и един лева).

 

ОСЪЖДА Ц.С.Б. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса ( 4%) върху стойността на дела си в размер на 231лв. (двеста тридесет и един лева).

 

ОСЪЖДА ЕТ „Арко- И.Х.” с ИЕК ***, със седалище и адрес на управление с. Л., обл. Ш., ул.”***” № ***, представлявано от И.М.Х. с ЕГН ********** от с. Л., ДА ЗАПЛАТИ държавна такса ( 4%) върху стойността на дела си в размер на 462лв. (четиристотин шестдесет и два лева).

 

Отхвърля искането на Г.Д.Г. с ЕГН ********** ***, М.П.М. с ЕГН ********** ***, И.П.Д. с ЕГН ********** ***, С.П.М. с ЕГН ********** ***, А.Б.Н. с ЕГН ********** ***, Ц.С.Б. с ЕГН ********** ***, И.Д.П. с ЕГН ********** ***, представлявани от адв. Б. И. *** за присъждане на направените по делото разноски за адвокатски хонорар в размер на 400лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Ш., в двуседмичен срок от връчването му на страните.

        

                                                          Районен съдия : .......................................

                                                                                           Галина Николова