Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е                                          

                                                                           № 4

                                                       Гр. Нови пазар,11.01.2016г.

 

  Районен съд Нови пазар в закрито съдебно заседание, проведено на двадесет и втори декември  през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                                    Председател: СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                    Секретар:Б.  А.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.д.№684 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

    Делото е образувано по субективно съединени осъдителни искове с правно основание чл.207 ал.1 т.2 от КТ във вр.чл.86 ал.1 от ЗЗД, при условията на субективно съединяване,с цена на исковете: по чл.207 ал.1 т.2 от КТ /главница/ в размер на по 1057.68лв.и по чл.86 ал.1 от ЗЗД /мораторна лихва за забава за периода от 14.01.2012г.до 30.06.2015г./в размер на по 373.60лв., , ведно със законната лихва върху главницата,начиная от предявяване на иска  до окончателното изплащане на сумите,срещу всеки от ответниците,предявени от Потребителна кооперация”Зора”с.П.,обл.Ш.,представлявана от председателя Х.Р.А. против К.Х.И. и З.Х.И.,***.

     Ищецът твърди в исковата молба,че на 25.02.2010г.кооперацията сключила с двамата ответници-съпрузите К.Х.И. и З.Х.И.  трудови договори за длъжностите продавач-консултанти в смесения магазин на кооперацията-ищец в с.П.,общ.Н..На 03.01.2012г.тези трудови договори били прекратени по взаимно съгласие,като при предаване на търговския обект на новите консултант-продавачи,била извършена ревизия на обекта. Със заповед №1/12.01.2012г.била назначена комисия в състав:П.З.,П.Л. Д. и М.П..,като на същата било възложено да извърши инвентаризация на магазина с предаващи –ответниците и приемащи материално-отговорните лица Ф. Юм.И. и Р. Ис.В..

         При проведената инвентаризация бил съставен Акт №1/14.01.2012г.за резултата от проверката на стоково-материалните ценности,като било установено,че от следващата се в търговския обект стокова наличност в размер на 13247.68лв.били налични стоки в размер на 11132.31лв.и липсват стоки в размер на 2 115.37лв.Въпреки,че преди инвентаризацията и двете материално-отговорни лица подписали собственоръчно въпросни листове,в които декларирали,че от магазина няма липсващи стоки,отказали доброволно да възстановят на кооперацията установената липса.С писма №64 и №65/11.09.2014г.ищеца поканил ответниците доброволно да заплатят липсващите стоки,но те не сторили доброволно това.

        С оглед на гореизложеното,ищецът моли да бъдат призовани на съд с ответниците и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което осъди ответниците против К.Х.И. и З.Х.И.,*** да заплатят на Потребителна кооперация”Зора”с.П.,обл.Ш.,представлявана от председателя Х.Р.А. ,при разделна отговорност,за допуснати липси на СМЦ по 1057.68лв/главници/.,а по исковете с правно основание чл.86 ал.1 от ЗЗД –по 373.60лв.мораторна лихва върху главницата за периода от 14.01.2012г.до 30.06.2015г.ведно със законната лихва от предявяване на исковата молба ,както и направените по делото разноски.

     Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответниците,като в срока по чл.131 от ГПК те са депозирали писмен отговор по предявените искове.Оспорват същите по основание и по размер.Сочат,че трудовото им правоотношение е прекратено от 03.01.2012г. и считано от тази дата и двамата не са на работа,както и са предадени всички документи,ключове,средства и др.неолходими вещи и документи.Правното основание,вписано в заповедта за уволнение било „по взаимно съгласие” и според тях никой работодател не би подписал заповед за прекратяване на трудово правоотношение в случай,че са налице липси.Липсвали данни от датата на прекратяване на трудовото правоотношение /03.01.2012г./до датата на инвентаризация ,кой е влизал в процесния обект/магазин/ и е имал правомощия да го отваря,затваря,извършвани ли са продажби на стоки,кой е имал ключове за обекта?Твърдят,че били извършени две кражби в търговския обект/хранителен магазин/,за което съществували писмени доказателства/постановления на Районна прокуратура/,като след извършените кражби не били налице пълни инвентаризации.Ответниците оспорват реда и начина на извършване на инвентаризацията в обекта,позовавайки се на Наредба №13а за пределните размери на естествените фири,брака и липсите на СМЦ при съхраняването им,както и на чл.21-23 от ЗДФИ.Правят доказателствени искания.,по отношение на които съдът им е указал да конкретизират в срок и доколкото това не е сторено от ответниците,съдът е оставил някои от доказателствените им искания без уважение.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      По силата на трудови договори  с №№ 22 и 23 от 25.02.2010г,ответниците по делото З.Х.И. и К.Х.И. са били назначени на работа при ищеца ПК „Зора „с.П.,обл.Ш. длъжността „продавач-консултант”в смесен магазин в с.П.,обл.Ш. ,находящ се на ул.”***”№*** за определен срок от време -6 месеца.Очевидно тези трудови договори са били трансформирани от срочни в безсрочни и са съществували до 03.01.2012г.,когато със Заповед №1/03.01.2012г.на основание чл.325 т.1 от КТ е било прекратено трудовото правоотношение на ищеца ПК”Зора”с ответника З. Х.И.,а със Заповед №2/03.01.2012г.е било прекратено трудовото правоотношение с ответника К.Х.И.,на същото правно основание /чл.325 т.1 от КТ-по взаимно съгласие/.

     За да обоснове исковата си претенция,ищецът е представил по делото :Заповед №1/12.01.2012г.за провеждане на инвентаризация съгласно чл.9 от наредбата за инвентаризация на стопанските средства,издадена от председател УС К.М.,за извършване на инвентаризация на стоките и другите КМА и ДМА в смесен магазин с.П.,ул.”***”№***,Акт за резултатите от проверката на стоково –материалните ценности №1/14.01.2012г.,изготвен от Н. Т.З. ,от съдържанието на който не може да се установи дали е подписан от посочените МОЛ З.Х. и К.Х.,,Акт за резултатите от проверката на стоково-материалните ценности от 31.10.10г,изготвен от К. М. в присъствието на МОЛ З.И. и Х.И.,,Протокол от ревизия №20/14.01.2012г./нормална ревизия на основен склад//л.8-43/.

     Със Заповед №1/12.01.2012г.председателят на ПК „Зора” е възложил да бъде извършена ивнвентаризация на стоките и другите КМА и ДМА в смесен магазин,собствен на кооперацията,находящ се в с.П.,ул.”***”№*** с материално-отговорни лица З.Х. и К.И..Съгласно тази заповед,инвентаризацията е следвало да се извърши от МОЛ предаващи обекта и приемащи Ф. Ю. И. и Р. И. В.,от комисия в състав:П.З. /представител на фирма „Недком сервиз”ЕООД-председател/ и членове –П.Л. Д. /член на УС на ПК и М. П. С.-член-коопераятор/.Инвентаризацията е следмало да започен на 14.01.2012г.

    Преди инвентаризацията и двете материално-отговорни лица подписали собственоръчно въпросни листове,в които декларирали,че от магазина няма липсващи стоки.От приложеното копие от протокол №20/14.01.2012г.е вписано,че разликата между нарично и предброено имущество /стоки/ е 2 196.27лв.Приложен е и протокол №21/15.01.2012г.,в който е отразена разлика от 80.90лв.

      С уведомления №№64/11.09.2014г.и №65/11.09.2014г./връчени им с писма –известия с обратна разписка/,ответниците З.И. и К.И. са поканени от ищеца ПК”Зора”с.П. ,в 14-дневен срок,солидарно да му заплатят сума в размер на 2 115.37лв./главница/и мораторна лихва за забава за периода от 14.01.2012г.до 11.09.2014г.в размер на 575.34лв.

      Представени са и заверени копия от Постановление на НПРП от 22.03.2011г.за спиране на наказателно производство по ДП /2011г.по описа на РУП К. и Постановлевие от 16.03.2011г.на НПРП за спиране на наказателно производство по ДП №309/2010г.по описа на РУП гр.К..

      От съдържанието на същите,както и от заключението на назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза,изготвена от вещото лице Е. ***,се установява,че към датата на прекратяване на трудовото правоотношение на ищеца с ответниците не е извършена инвентаризация в процесния обект- смесен магазин в с.П..По Заповед №1/12.01.2012г.на председателя  на УС на ПК”Зора”с.П.,на 14.01.2012г.е извършена пълна инвентаризация на стоките и други КМА и ДМА в смесен магазин с.П.,ул.”***”№***.Причина за инвентаризацията е смяна на МОЛ.За инвентаризацията са съставени 2 броя инвентаризационни описи –протоколи за ревизи /лист 8-41 по делото/ ,с намерени при инвентаризацията стоки на стойност 11 132.31лв.

     При извършеното сравнение на фактическата наличност на стоките,установена при инвентаризацията с остатъците от счетоводните записвания е установена разлика ,явяваща се липса в размер на 2 115.37лв.,за което е съставена сравнителна таблица –Акт за резултатите от проверката на стоково-матгериалните ценности /л.6 по делото/.За резултатите от проверката на СМЦ е съставен Акт №1/14.01.2012г.,според който към 14.01.2012г.по счетоводни данни в магазина трябва да са налицестоки по продажна стойност за 13 247.68лв.При извършената инвентаризация с Протокол №20/14.01.2012г.е установена наличност от преброявянето на стоки по продажна стойност за 13 247.68лв.При извършената инвентаризация с Протокол №20/14.01.2012г.-е установена наличност от преброяването на стоки по продажна стойност за 11051.41лв.,а с Протокол №21/15.01.2012г.е установено от преброяването наличието на стоки за още 80.90лв.по продажната стойност.Общо установената липса на стоки по продажна стойност е в размер на 2 115.37лв.

     След преглед на касовата книга на обект смесен магазин на ПК”Зора” в с.П.,вещото лице установило ,че от 01.01.2012г.до 16.01.2012г.няма отчитани продажби по касов апарат,т.е. през това време магазинът не е работил.

     През 2010г.и 2011г.по времето,когато ответниците са работили като продавач-консултанти в търговски обект-смесен магазин на ПК”Зора”с.П. ,са регистрирани от РУ”Полиция” разрушаване на прегради за защита на имот и кражби от смесен магазин,собственост на ПК”Зора”с.П..По повод на тези кражби са направени частични инвентаризация:с протокол от ревизия №18/26.11.2010г.са инвентаризирани само наличните цигари ,трайни колбаси и кашкавал и е установена липса на тези стоки в размер на 1326.19лв.по продажна цена,  С протокол от ревизия №19/30.01.2011г.са инвентаризирани само наличните цигари и е установена липса на цигари в размер на 1113.40лв.по продажна цена.Неиздължената от ответниците сума за установената липса на стоково-материални ценности към 14.01.2015г.,сочи ССЕ,възлиза на 2 115.37лв.,т.е. по 1 057.68лв.за всеки от ответниците, а лихвата за забава върху главница от 1057.68лв.за периода от 14.01.2012г.до 0.06.2015г.възлиза на 373.60лв.

     По искане на ищеца,като свидетели по делото бяха разпитани Ф. Ю. И. и П.Л. Д..Предупредени за наказателна отговорност по чл.290 от НК,свидетелите твърдят,че първата от тях Ф.И. е МОЛ приемащо СМЦ в процесния обект и се е подписала като такава на горния ред на всеки лист от протокола за ревизия.Другият подпис на горния ред бил на другия приемащ обекта –Р. И.,а на долния ред  са се подписвали предаващите обекта МОЛ З.И. и К. И..Ключовете за магазина се намирали у ответниците И. и като отишла на 12.01.2012г.за приемане на обекта и извършване на ревизията,свиделката видяла там И. и св.П.Д.,която извършвала ревизията.Други хора не притежавали ключове за магазина,твърди св.И..Само те имали достъп до сигналната охранителна система,на която имали поставен собствен код.

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     Правното основание на предявения иск е чл.207 ал.1 т.2 от КТ ,като ищецът цели са ангажира пълната имуществена отговорност на ответниците в качеството им на ответници-материално отговорни лица ,които по трудова фанкция са имали задължение да събират,съхраняват,разходват или отчитат парични или материални ценности..Отгаоворността по чл.207 ал.1 т.2 от КТ е за липса ,която представлява типичен за отчетническите трудови функции състав на увреждане.Тя се състои в недостиг  в касата/когато става въпрос  за парични ценности /или в склада,цеха и пр./когато става въпрос за материални ценности/,който е с неустановен произход-няма яснота относно причините за неговото появяване..При констатиране на такъв недостиг,възниква презумпция,че липсата е причинена от ответника,като с оглед избягване ангажирането на неговата имуществена отговорност при констатирана липса,материално отговорното лице следва да докаже,че не е причинил щетата или,че не я е причинил виновно.

     Във връзка с назначаването им на длъжността „продавач-консултант” Смесен магазин ПК „Зора” с.П.,ул.”***”№***,ответниците К.И. и З.И. са следвало да изпълняват вменените им с длъжностната  характеристика /приложена към трудовото досие на всеки от тях,но с неотбелязана дата на връчване /задължения, сред които: носят материална и отчетническа отговорност,като при липса на стоки и парични средства или умишлена повреда възстановяват стойността на стоката,когато в търговския обект има повече от един продавач,всички отговарят солидарно,отчита ежедневно своя оборот на касовия апарат в касовата книга според законовата уредба.

      Видно от доказателствата по делото е,че ответниците са били назначени на длъжността „продавач-консултанти” в ищцовата кооперация ,с място на работа „Смесен магазин ” в с.П., общ.Н..,като според представляващата неразривна част от трудовите им договори длъжностна характеристика,те носят материална и отчетническа отговорност по заеманата от тях длъжност.И понеже работодателят им –ПК”Зора”с.П. е ЮЛ ,регистрирано и осъществяващо дейност по Закона за кооперациите,то според специалната норма на чл.63 ал.2 от ЗК,при осъществяване на контролната дейност по ал.1 –т.е.финансов контрол на кооперациите,се прилага глава трета „Имуществена отговорност „от Закона за държавната финансова инспекция,в която попада нормата на чл.22 .Тя от своя страна регламентира,че финансовите инспектори съставят акт за начет при наличие на условията за търсене на пълна имуществена отговорност.Т.е.,макар и назначени по трудов договор,в това число и като материално-отговорни лица,имуществената отговорност на ответниците се разграничава от имуществената отговорност по Кодекса на труда и се намира в съотношение специален –общ.Имуществената отговорност по ЗДФИ,към който препраща чл.63 ал.2 от ЗК обхваща възстановяването на претърпените вреди/чл.39 ал.1 от ППЗДФИ/ .

        Съгласно разпоредбата на чл.21 ал.1 т.2 от ЗДФИ,за противоправно причинени вреди на лице по чл.4 ,т.3,установени при финансова инспекция ,които са пряка и непосредствена последица от поведението на виновните лица ,те носят пълна имуществена отговорност ,когато вредата е от липси .Съгласно ал.2 от същия текст ,когато вредата е причинена от повече от няколко лица,те отговарят солидарно.Ответниците,предвид задълженията си,попадат в кръга лица,които събират,съхраняват,разходват и отчитат имуществото по смисъла на чл.23 т.1 от закона и носят пълна имуществена отговорност.

   В конкретния случай,с оглед правния статус на ощетеното лице-кооперация ,съдът намира,че извършената в процесния обект/собственост на коперацията/ финансова ревизия е била проведена при нередовна процедура,при неспазване разпоредбите на чл.63 от ЗК във вр.чл.22 от ЗДФИ.И понеже ревизията не е била извършена при пълно спазване на процедурата по извършване на финансовия контрол по чл.63 от ЗК ,във врЗДФИ,не е завършила с надлежен акт от компетентен орган/финансов ревизор/-какъвто е актът за начет,който носи в себе си задължителни констатации до оборването им по надлежния ред ,съдът намира,че съставените от  ищеца свидетелстващи писмени документи  -Протоколи за ревизия с №20/14.01.2012г.и Протокол №21/15.01.2012г., удостоверяващи изгодни за него факти,не се ползват със съответната формална и материална доказателствена сила и не могат да повлекат целените с тях правни последици.

      С оглед на гореизложените съображения,съдът намира,че ищецът не успя да проведе успешно при условията на главно и пълно доказване,че ответниците му дължат при условията на разделна отговорност ,сумите,предмет на исковата претенция,на посоченото от него правно основание –чл.207 ал.1 от КТ,поради което,предявените субективно съединени искове се явяват неоснователни и недоказани и като такива следва да бъдат отхвърлени.

      Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                  Р       Е     Ш     И      :

 

      ОТХВЪРЛЯ обективно и субективно съединените  искове с правно основание чл.207 ал.1 т.2 от КТ във вр.чл.86 ал.1 от ЗЗД,предявени от Потребителна кооперация”Зора”с.П.,обл.Ш.,със седалище и адрес на управление: с.П.,ул.”***”№***,представлявана от председателя Х.Р.А. против К.Х.И. с ЕГН:**********  и З.Х.И. с ЕГН:**********,***, при условията на разделна отговорност,с цена на исковете: по чл.207 ал.1 т.2 от КТ /главница/ в размер на по 1057.68лв.и по чл.86 ал.1 от ЗЗД /мораторна лихва за забава за периода от 14.01.2012г.до 30.06.2015г./в размер на по 373.60лв., , ведно със законната лихва върху главницата,начиная от предявяване на иска  до окончателното изплащане на сумите, както и за направените по делото разноски  КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.

     Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд  Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ:/ П /