Р Е Ш Е Н И Е

№ 111

гр. Н.,11.04.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд – Н. в публичното заседание на девети март през две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. МАРКОВА

 

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №687 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявена е искова молба с обективно съединени искове в условията на евентуалност с правно основание по чл.26, ал.1 и 2 от ЗЗД от страна на ищите Г.Д.Г., М.П.М., И.П.Д., С.П.М., А.Б.Н., Ц.С.Б. и И.Д.П., всички представлявани от адв. Б. И. от Ш. адвокатска колегия против ответниците Е.А.П. и ЕТ „***“ – с. Л., обл. Ш., представляван от И. М. Х..

            В исковата молба се твърди, че ищците и ответниците са съсобственици на следния недвижим имот, находящ се в землището на с. Л., обл. Ш., а именно: нива с площ от 38, 498 дка, трета категория, в местността „Л.“, съставляваща имот №026014 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти №026001, №026013, №026035, №026023 и №026021. Съсобствеността между ищците и ответницата възникнала по наследство, от общия им наследодател М.С.Х.. Ответницата, заедно с някои от другите наследници на Х. сключили договор за дарение и дарили ¼ идеална част от този имот на ответника - едноличен търговец, за което бил съставен нотариален акт №*** г. на нотариус П. ***. Представителят на едноличния търговец, легитимирайки се като пълномощник на ответницата, със същото пълномощно, което било представено и по договора за дарение, което било под №65/08.04.2015 г., заверено от нотариус К. М., с район на действие РС – Ш., сключил договор за аренда с нотариална заверка на подписите рег. №*** г. на нотариус П. ***, по силата на който договор ответницата, в качеството си на арендодател предоставила на ответника, в качеството му на арендатор горепосочения имот за срок от 15 години, при арендна вноски по 20 лв. на декар. Всъщност в пълномощното, което ползвал ответника при сключването на договора за аренда, нямало права той да сключва договори за аренда, нито каквито и да било други договори, а само да прекратява такива. Ищците считат, че сключеният договор за аренда е нищожен на няколко основания, които предявяват в условията на евентуалност по следния ред: Считат, че договорът е нищожен поради липса на съгласие от страна на ответницата Е.П., тъй като тя всъщност не изразила воля за сключване на такъв договор. Считат, че липсва основание за сключване на договора, защото при наличието на получавана субсидия за обработването на земите и при така определеното арендно плащане от страна на арендодателя, липсвала съответстваща насрещна престация по договора. Считат, че договорът противоречи на закона, защото нарушавал разпоредбата на чл.9 от ЗЗД. Считат, че договорът противоречи на добрите нрави, тъй като била налице значителна липса на еквивалентност в насрещните престации. Поради това, ищците молят, съдът да прогласи нищожността на договора за аренда. Молят, да им бъдат присъдени направените по делото разноски.

            На ответниците са връчени съдебните книжа по делото и им е указан законовия срок за отговор по молбата. В срока за отговор такъв е депозиран от страна на ответника ЕТ „***“ – с. Л., обл. Ш., чрез представителя И. М. Х.. Ответникът счита исковата молба за допустима, но неоснователна. Не оспорва факта на сключения договор за аренда. Твърди, че съгласно т.5 от пълномощното, което му било предоставено от ответницата Е.П., същото следвало да се тълкува разширително в полза на упълномощения. Именно затова и нотариусът заверил подписа му в договора. Ответникът твърди, че не са налице основанията за нищожност на договора, посочени от ищците. Поради това ответникът моли, исковата молба да бъде отхвърлена. С отговора не са посочени доказателства, не са направени искания.

            От страна на ответницата Е.А.П. в указания й срок за отговор не е постъпил такъв, от нейна страна не са посочени доказателства, не са направени искания.

Като съобрази всички посочени по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

            Ищците по делото и ответницата Е.А.П. са наследници на М.С.Х. – бивш жител ***, починал на *** г. Това обстоятелство се доказва от представените по делото удостоверения за наследници №Гр*** г. на Кметство – с. Л.; №*** г. на Община – Н.; №*** г. на същата община; №*** г. на Кметство – с. Л.; №*** г. на същото кметство; №*** г. на Община – Н.№*** г. на Кметство – с. Л.; №*** г. на Община – Ш.; №ПР-*** г. на Кметство – с. С., обл. Ш. и №Гр-*** г. на Кметство – с. Л., обл. Ш..

            С решение №0011 от *** г. на наследниците на М.С.Х. е възстановено правото на собственост върху следния недвижим имот, находящ се в землището на с. Л., обл. Ш., който съгласно плана за земеразделяне представлява: нива с площ от 38, 498 дка, трета категория, в местността „Л.“, съставляваща имот №026014 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти №026001, №026013, №026035, №026023 и №026021, №026020, №026019, №026018, №026017 и №026016. След възстановяването на правото на собственост наследниците на Х. са се снабдили и с нотариален акт за собственост на недвижим имот, възстановен по ЗСПЗЗ №*** г. относно възстановената земеделска земя.

            На 16.04.2014 г. част от наследниците на общия наследодател, а именно внучката му – ответницата Е.А.П. и правнуците му Г. Я. М., Б. З. А. и И. З. А. са прехвърлили чрез договор за дарение притежаваната от тях ¼ идеална част от процесния недвижим имот на ответника ЕТ „***“ – с. Л., обл. Ш., представляван от И. М. Х., за което е съставен нотариален акт №*** г. на нотариус П. *** с район на действие РС – Н.. В нотариалното производство дарителите са били представлявани от И. М. Х., който е разполагал с дадените му от страните правомощия, съгласно съставени пълномощни, да договаря със себе си.

            На същата дата 16.04.2014 г., но преди сключването на договора за дарение на горепосочената нива, е бил сключен договор за аренда между ответницата Е.А.П. и ЕТ „***“, т.е. между ответниците по делото. Договорът е с нотариална заверка на подписите, като обстоятелството, че договорът за аренда е бил сключен преди договора за дарение е видно от поредността на регистрационните номера, поставени от нотариуса и от поредността на вписването на двата акта в службата по вписванията. При сключването на договора за аренда Е.А.П. е била представлявана от И. М. Х., който като неин пълномощник, съгласно пълномощно рег. №*** г. /за подпис/ и рег. №*** г. за съдържание на нотариус К. М. с район на действие РС – Ш., е предоставил на едноличния търговец за временно ползване горепосочената нива срещу арендно плащане от 20 лв. на декар годишно. Договорът за аренда е вписан в службата по вписванията под рег. №*** г. , акт №*** г. Пълномощното, с което И. Х. се е легитимирал при сключването на договора е представено по делото в заверено копие. Видно е от съдържанието му, че с него ответницата Е.П. е предоставила на Х. следните права: да продава, дарява, заменя посочената по-горе нива на/с когото намери за добре и на каквато прецени цена, включително и да договаря сам със себе си или лица, които са упълномощени на друго основание. С пълномощното на пълномощника са дадени също права да се снабдява с документи от различни институции, а също и да прекратява вече сключени договори за аренда. Предоставени са му права и да преупълномощава изцяло, или с част от горните права, други физически или юридически лица. С допълнително споразумение към договора за аренда, вписано в службата по вписванията под №*** г. страните по договора за аренда са се споразумели, че прекратяват договора. В споразумението ответницата отново е представлявана от И. Х., съгласно същото пълномощно.

            Гореописаните факти съдът прие за установени безспорно от събраните по делото писмени доказателства /описани по-горе/, а и между страните няма спор относно тези факти. На базата на така установените факти съдът счита, че се налагат следните правни изводи: На първо място следва да се отбележи, че съгласно разпоредбите на Закона за арендата в земеделието /чл.3, ал.4/ няма пречка договорът за аренда да бъде сключен от един от съсобствениците на земеделски имот, при което той ще има сила и за останалите съсобственици, като отношенията между тях следва да се уреждат при условията на чл.30, ал.3 от ЗС. Така, че в случая ищците, макар и да не са участвали при сключването на договора за аренда, то те са обвързани от него и поради това притежават правен интерес и процесуална легитимация да предявят настоящата искова молба. Също така следва да се отбележи по делото, че независимо от прекратяването на договора за аренда, за ищците продължава да е налице правен интерес от предявяването на исковете, тъй като към момента на подаването на исковата молба договорът да аренда е бил сключен и следва да има произнасяне по въпроса за валидността му, с оглед евентуални последици за страните от сключването му.

            Относно валидността на договора и предвид заявените от ищците основания за нищожност в условията на евентуалност, и по реда по който са предявени, съдът счита следното: Първото изтъкното основание за нищожност е липса на съгласие от страна на ответницата за сключването на договора. Действително в даденото от ответницата Е.П. на И. М. Х. пълномощно няма правомощие пълномощникът да сключва договор за аренда. Следователно ответницата не е дала съгласието си за сключване на такъв договор. Независимо, че пълномощникът разполага с правата да се разпорежда с недвижимия имот, а сключването на договор за аренда е действие само по управлението на имота, то не може да се приеме, че пълномощникът е разполагал с правото да сключва договор за аренда. За да е налице необходимата представителна власт пълномощникът да сключи договор за аренда от името на арендодателя, то следва това изрично да е посочено, ясно и конкретно да е дадено съгласие за това. Вярно е, че в т.5 от пълномощното е вписано, че пълномощното следва да се тълкува разширително в полза на упълномощеното лице, но това не означава, че на пълномощника се предоставят и други или и допълнителни права. Ето защо следва да се приеме, че при сключването на договора за аренда от страна на ответницата Е.П. не е било налице изразено съгласие, поради което и договорът се явява нищожен на това основание. Също така в случая няма данни за направено потвърждение от нейна страна при условията на чл.42, ал.2 от ЗЗД. Относно останалите заявени основания за нищожност, то съдът не следва да се произнася, доколкото същите са предявени в условията на евентуалност, в случай, че не бъде уважено всяко предходно посочено основание.

            Предвид гореизложеното съдът счита, че предявеният от ищците иск е основателен и доказан и намира, че като такъв следва да се уважи, като съдът обяви горепосочения договор за аренда за нищожен, поради липса на съгласие от една от страните.

При този изход на процеса ответниците страна следва да бъдат осъдени да заплатят на ищците направените по делото разноски в размер на 1113, 54 лв.

Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА НИЩОЖЕН договор за аренда, сключен между Е.А.П. с ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощник И. М. Х. с ЕГН********** ***, съгласно пълномощно рег. №*** г. /за подпис/ и рег. №*** г. за съдържание на нотариус К. М. с район на действие РС – Ш., от една страна като арендодател и ЕТ „***“, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Л., обл. Ш., ул. „***“, №*, представляван от И. М. Х., като арендатор, който договор е с нотариална заверка на подписите рег. №*** г., акт.***, т.*** на нотариус П. ***, с район на действие РС – Н. и вписан в Службата по вписванията – гр. Н. под рег. №*** г. , акт №*** г., и с който договор е бил отдаден под аренда следния недвижим имот, находящ се в землището на с. Л., обл. Ш., който съгласно плана за земеразделяне представлява: нива с площ от 38, 498 дка, трета категория, в местността „Л.“, съставляваща имот №026014 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти №026001, №026013, №026035, №026023 и №026021, №026020, №026019, №026018, №026017 и №026016, поради липса на съгласие от страна на Е.А.П..

ОСЪЖДА Е.А.П. с ЕГН ********** *** и ЕТ „***“, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Л., обл. Ш., ул. „***“, №*, представляван от И. М. Х. да заплатят на Г.Д.Г., с ЕГН ********** ***; М.П.М., с ЕГН ********** ***; И.П.Д., с ЕГН ********** ***; С.П.М., с ЕГН ********** ***; А.Б.Н., с ЕГН ********** ***; Ц.С.Б. с ЕГН ********** *** и И.Д.П. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски от 1113, 54 лв. /хиляда сто и тринадесет лева и петдесет и четири стотинки/.

Решението подлежи на обжалване пред Ш.ския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:  / П /