Р Е Ш Е Н И Е   № 310

 

гр. Н., 25.10.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд – Н. в закрито заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

като разгледа постъпилата молба на основание чл. 250, ал. 1 от ГПК  по гражданско дело № 717 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Настоящото гражданско дело е образувано по искова молба вх. рег. № 3549 от 16.07.2015г., подадена от В.Д.В. с ЕГН ********** *** и А.Д.В. с ЕГН ********** ***, срещу В.И.Г. с ЕГН ********** ***, Ф.М.В. с ЕГН ********** и Н.Д.В. с ЕГН ********** ***, за установяване собствеността на ищците върху описания в исковата молба недвижими имоти, находящи се в с. Н., а именно: 1. празно дворно място с площ 1520 кв.м., за който по регулационния план на с. Н. е отреден УПИ II-32 от кв. 7; 2. Празно дворно място с площ 1180 кв.м., за което по регулационния план на с. Н. е отреден УПИ III-32 от кв. 7; 3. празно дворно място с площ 900 кв.м., за който по регулационния план на с. Н. е отреден УПИ IV-32 от кв. 7; 4. празно дворно място с площ 1450 кв.м., за който по регулационния план на с. Н. е отреден УПИ V-32 от кв. 7.

Съдът се е произнесъл с решение  №215 от 12.07.2016 г., като е признал за установено спрямо В.И.Г. с ЕГН ********** ***, Ф.М.В. с ЕГН ********** и Н.Д.В. с ЕГН ********** ***, че В.Д.В. с ЕГН ********** *** и А.Д.В. с ЕГН ********** *** са собственици по наследство на  следните имоти: недвижим имот, представляващ празно дворно място с площ 1520 кв.м., за който е отреден УПИ II-32 от кв. 7 по регулационния план на с. Н.; празно дворно място с площ 1180 кв.м., за което е отреден УПИ III-32 от кв. 7 по регулационния план на с. Н.; празно дворно място с площ 900 кв.м., за който е отреден УПИ IV-32 от кв. 7 по регулационния план на с. Н. и празно дворно място с площ 1450 кв.м., за който е отреден УПИ V-32 от кв. 7 по регулационния план на с. Н.. Ответниците са осъдени да заплатят на ищците  направените от тях в производството разноски.

Решението е влязло в законна сила на 04.08.2016 г.

На 10.10.2016 г. представителят на ищците е депозирал молба по делото, в който моли решението по делото да се допълни, като съдът се произнесе и по отмяната на констативния нотариален акт.

Действително в исковата молба не е направено искане за отмяна на нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение №42, том4, рег. №2937, дело №471 от *** г. по описа на нотариус *** с район на действие НПРС. 

В решението на съда обаче липсва произнасяне по този въпрос.

 Съобразявайки молбата на ищците за допълване на решението в частта на пропуска, съдът намира тази молба за основателна. Пропускът следва да се отстрани по реда на чл. 250 и сл. от ГПК, с допълване на решението.

            Водим от горното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ДОПЪЛВА РЕШЕНИЕ № 215 от 12.07.2016 г. по гр.д. № 717/2015 г. на НПРС като добавя следния диспозитив:

ОТМЕНЯ нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение №*** от *** г. по описа на нотариус *** с район на действие НПРС, касаещ следните имоти: 1.Недвижим имот, представляващ празно дворно място с площ 1520 кв.м., за който е отреден УПИ II-32 от кв. 7 по регулационния план на с. Н.; 2. Празно дворно място с площ 1180 кв.м., за което е отреден УПИ III-32 от кв. 7 по регулационния план на с. Н.; 3.Празно дворно място с площ 900 кв.м., за който е отреден УПИ IV-32 от кв. 7 по регулационния план на с. Н. и празно дворно място с площ 1450 кв.м., за който е отреден УПИ V-32 от кв. 7 по регулационния план на с. Н..

 

Решението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:  / П /

                                                                                                           / Петина Николова /