Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 92

 

гр. Н.П.,  25.03.2016г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Н.П., в публичното си заседание на двадесет и първи март  две хиляди и шестнадесета  година, в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР :  Б.А.

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 762 по описа на НПРС за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Предявена е искова молба, първоначално съдържаща обективно евентуално съединени искове по чл.19, ал.3 от ЗЗД за обявяване на предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот за окончателен и алтернативен иск по чл. 55, ал.1 от ЗЗД за неоснователно обогатяване на ответника със сумата от 8000лв., като получена въз основа на неосъществено основание и нейното връщане на ищеца, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба.

Ищецът сочи, че с предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот от 02.06.2014 г. ответникът се задължил да му прехвърли нотариално недвижим имот, находящ се  в гр. Н.П., ул.”***” № ***, представляващ втори жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, със самостоятелен вход от северозапад със застроена площ от 90кв.м., състоящ се от спалня, дневна, кухня, трапезария, антре и баня, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 52009.501.376.2.2, разположен в поземлен имот с с идентификатор № 52009.501.376.2.1, ведно с цялото таванско помещение на сградата, със самостоятелен вход – през входа на втори жилищен етаж, заедно с ½ идеална част от общите части на сградата по см. на чл. 38 от ЗС. Ищецът сочи, че е платил договорената продажна цена на имота от 8000лв.

Ищецът сочи, че имал уговорка с за извършване на сделката на 01.07.2014 г., но ответникът не се явил. При разговор по телефона, ответницата заявила, че е в чужбина и ще прехвърлят имота когато се върне, но до момента това не било сторено.

Ищецът моли съда да постанови решение, с което да обяви предварителният договор за окончателен по реда на чл. 19, ал.3 от ЗЗД.

            При условие на евентуалност моли съда да осъди ответницата да му заплати сумата от 8000лв., на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗД поради неоснователното й обогатяване със сумата от 8000лв., като получена въз основа на неосъществено основание и нейното връщане на ищеца, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба.

От ответната страна не е постъпил писмен отговор в  законоустановения срок по чл.131 от ГПК, не са направени възражения или доказателствени искания по исковете.

 

            В последното по делото съдебно заседание ищецът е оттеглил иска си по чл. 19, ал.3 от ЗЗД и производството по отношение на него е прекратено, поради което настоящето производство е само по алтернативния иск по чл. 55, ал.1 от ЗЗД за неоснователно обогатяване на ответника със сумата от 8000лв., като получена въз основа на неосъществено основание и нейното връщане на ищеца, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба.

В съдебно заседание ответницата се явява лично и с адвокат и сочи, че желае искът да бъде отхвърлен, че са налице други правоотношения, различни от посочените по делото, а именно заемни правоотношения, като тя е изпълнила частично дълга си към ищеца по делото.

Ответницата моли да се отхвърлят исковете и да й се присъдят разноски.

 

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:

По делото е приет като доказателство предварителен договор от 02.06.2014 г. между ответницата С.М.А. *** и ищеца Б.А.Б. ***, по силата на който първата в качеството на продавач се задължава да продаде на втория, в качеството на купувач собствения си недвижим имот, находящ се  в гр. Н.П., ул.”***” № ***, ет.***, представляващ втори жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, със самостоятелен вход от северозапад със застроена площ от 90 кв.м., състоящ се от спалня, дневна, кухня, трапезария, антре и баня, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 52009.501.376.2.2, който се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 52009.501.376, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Н.П., обл. Ш., одобрени със Заповед № РД-18-18 от 25.03.2010 г.на Началника на СГКК гр. Ш., при съседи: на същия етаж – няма, над обекта – няма, под обекта: имот с идентификатор № 52009.501.376.2.1, ведно с цялото таванско помещение на сградата, със самостоятелен вход – през входа на втори жилищен етаж от северозапад, със застроена площ от 90,00кв.м., при граници: от три страни – дворно място, от долу – втори жилищен етаж, от горе покрив, заедно с ½ идеална част от общите части на сградата по см. на чл. 38 от ЗС, описан подробно в НА за покупко – продажба с рег.№ *** г. на Службата по вписванията. Съгласно договора купувачът се задължава да плати сумата от 8 000лв., която към подписване на договора е платена цялата сума в брой.

Съгласно договора продавача се задължава да прехвърли имота до 01.07.2014 г.

Договорът е подписан от продавача и купувача, като срещу името и подписа на ответницата е посочено, че е получила сумата, а срещу името и подписа на ищеца е посочено, че е платил сумата.

Сключения между страните предварителен договор за покупко – продажба е нотариално заверен на 02.06.2014 г. при нотариус с рег.*** на Нотариалната камара и с РД – РС Ш., ***

По делото е представена и декларация за получена сума по предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот от 02.06.2014 г., съгласно която ответницата С.М.А., в качеството на продавач декларира, че е получила от ищеца Б.А.Б., в качеството на купувач, сумата от 8000лв.

Съгласно представеното по делото удостоверение за данъчна оценка на имота, същата е в размер на 9 061,60лв. Приложена е и схема № 15-435578-08.10.2015 г. на СГКК гр. Ш.за имот с идентификатор № 52009.501.376.2.2.

По делото е  приета справка от Службата по вписванията гр. Н.П., съгласно която по партида № 31828/08.08.2011 г. за имот с идентификатор № 52009.501.376.2.2 , представляващ самостоятелен обект в сграда площ по док. 90 кв.м., жилище, апартамент обл. Ш., гр. Н.П., ул.”***” № ***, ет.***, заедно с цялото таванско помещение застроена площ от 90,00кв.м. е посочено, че на 16.06.2015 г. имота е бил продаден от ответницата С.М.А. на купувача С. И. В., което е станало с Акт № ***

От така събраните по делото доказателства съдът намира, че в действителност страните по делото са сключили предварителен договор за покупко – продажба на имота, описан в него. Договорът е с нотариална заверка на подписите на страните по делото и от неговото съдържание и приложената към него декларация се установява по безспорен начин, че ищецът е дал, а ответницата е получила от ищеца сумата от 8000лв. срещу задължението да му прехвърли собствения си недвижим имот, описан в договора, в срок до 01.07.2014 г.

По делото се установи, че ответницата е продала имота на трето лице ***, което е станало с Акт № *** г., което е станало преди предявяване на иска и вписване на исковата молба. Последното е станало на 08.12.2015 г. Имота по – късно е бил отново продаден, съгласно съдържанието на приетата по делото справка от Службата по вписванията гр. Н.П.. От справката се установява, че в рамките на посочения по предварителния договор срок до 01.07.2014 г., ответницата не е изпълнила задължението си да прехвърли имота на ищеца по делото, в качеството му на купувач. Поради, което е налице неизпълнение на така сключения между страните договор. Поради извършената от ответницата в последствие на 16.06.2015г.разпоредителна сделка с имота, предмет на предварителния договор за покупко – продажба, то очевидно и изпълнението му е невъзможно за осъществяване. 

В резултат на това получената от ответницата сума от 8000лв. се явява получена на неосъществено основание. Основанието е отпаднало, т.к имота вече е продаден на друго лице, поради което и съгласно разпоредбата на чл. 55, ал.1, предл.2-ро от ЗЗД ответницата се е обогатила неоснователно със сумата от 8000лв. Обогатяването на ответницата е безспорно, т.к тя е получила сумата от 8000лв., така както е посочено в договора и в декларацията към него, а ищецът по делото се е обеднил със същата сума. Това обогатяване на ответницата е станало с оглед на очакваното и договорено между страните бъдещо сключване на окончателен договор за покупко – продажба на имота, което основание обаче не е осъществено, както поради неизпълнението му в срока по договора, така и поради извършената от ответницата разпоредителна сделка с имота. В този смисъл е и т.1 от Постановление № 1 от 28.V.1979 г. по гр. д. № 1/79 г., Пленум на ВС. Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал.1 от ЗЗД, който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне. Съдът намира, че по делото е безспорно доказано получаването на сумата от 8000лв. от ответницата, която е получена на неосъществено основание, поради което и тя следва да я върне. Съдът намира, че изложените в съдебното заседание на 21.03.2016 г. аргументи на ответницата, че била върнала част от тази сума във връзка с предоставения й от ищеца паричен заем са неотносими към предмета на настоящето дело, т.к самата ответница не е оспорила фактическите твърдения и обстоятелства по иска, с което да е дала основание да се счита, че предварителния договор е сключен като обезпечение за предоставен от ищеца паричен заем в размер на 4500лв. По тези съображения съдът отхвърли и не прие като доказателство по делото представените от нея платежни документи, описани в протокола от 21.03.2016 г. По делото не бяха оспорени нито предварителния договор, нито представената към него декларация за получена от ответницата сума от 8000лв.          В обобщение на гореизложеното, съдът намира, че искът на ищеца по чл. 55, ал.1, предл.2-ро от ЗЗД е основателен и доказан и следва да се уважи изцяло, като се осъди ответницата да върне получената от ищеца сума в размер на 8000лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 30.07.2015 г.

Ищецът претендира направените по делото разноски, които са в размер на 320лв. за държавна такса за водене на делото по иска по чл. 55 от ЗЗД, платени с вносна бележка от 30.07.2015 г., л.6 от делото, както и допълнително заплатени общо 20лв.  (5лв. у-ние, л.18; 10лв.такса за вписване, л.31 и 5лв. за съдебно удостоверение, л.73 от делото). По делото са платени още 363лв. 03.12.2015 г., л. 42 от делото, но същата е платена във връзка с иска по чл. 19, ал.3 от ЗЗД, който ищецът оттегли и производството по него беше прекратено, поради което и тези разноски не се дължат от ответницата по делото.

Предвид на горното и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 340лв. Предвид на това, че ищецът не представя списък на претендираните от него разноски, съгл.чл.80, ал.1, изр.2-ро от ГПК той няма право да иска изменение на решението в тази му част. Освен това поради липсата на списък на разноските, съдът не дължи произнасяне относно недължимостта на онези разноски, които са във връзка с оттегления от ищеца иск.

Водим от горното и на основание чл.235 от ГПК, Районен съд Н.П.,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОСЪЖДА на основание чл. 55, ал.1, предл.2-ро от ЗЗД, С.М.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ НА Б.А.Б. с ЕГН ********** ***, сумата от 8000лв.(осем хиляди лева), като получена от С.М.А. с ЕГН ********** *** на неосъществено основание, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 30.07.2015 г.

 

ОСЪЖДА на основание 78, ал.1 от ГПК, С.М.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ НА Б.А.Б. с ЕГН ********** ***,  СУМАТА от 340лв.(триста и четиридесет лева) разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Шумен в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

 

                                               Районен съдия : ............/П/....................

                                                                              Галина Николова