Р    Е    Ш    Е    Н   И   Е

№ 140

гр. Нови пазар,28.04.2016г.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

     Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на двадесет и девети март през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                                         Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                        Секретар:Д.  П.

 

 като разгледа докладваното гражданско дело №850 по описа за 20* година ,за да се произнесе,взе предвид:

 

              Делото е образувано по  положителен установителен иск с правно основание чл.422 във вр.чл.4* ал.1 от ГПК,във вр.с иск с правно основание чл.86 ал.2 от ЗЗД, предявени от „Ф. „ЕАД ,с ЕИК:***,със седалище и адрес на управление :гр.С.,район „***”,ул.”***”№*,представлявано от А. В.Г. ,действуващ чрез пълномощника си юристконсулт К.Р.Н. срещу Ф. А.А.,с постоянен адрес:***.

     Ищецът твърди,че подали заявление по чл.410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение ,която е била възразена от длъжника в законоустановения срок .Основанието,на което искали да бъде издадена заповед за изпълнение бил сключен Договор за потребителски паричен кредит между „БНП П.П.Ф.”ЕАД и Ф. А.А.,с номер PLUS -*/*г. в размер на 1000лв.,представляващи главница,плюс надбавка-представляваща печалбата на дружеството в размер на 399.25лв. или общо сумата по кредита от 1 399.25лв.,която трябвало да бъде изплатена на 22 месечни вноски.

       БНП П.П.Ф. ЕАД изплатило сумата по заема по банкова сметка ***,посочена в договора.По този начин Дружеството изпълнило задължението си по договора.От този момент,на основание чл.3, изр.2 от договора,за ответника възникнало задължението да погаси заема на общо 22 месечни вноски,21 от които по 67.24лв.,а последната 22-ра вноска на стойност 67.25лв.,които вноски съставляват изплащане на главницата по заема и договорна лихва,представляваща печалба на „БНП П.П.Ф.”ЕАД.Ответникът следвало да изплаща вноските съгласно договорения погасителен план.

     По силата на Договор за цесия от 08.07.2014г.,”БНП П.П.Ф.”ЕАД прехвърлил чрез цесия вземането си спрямо длъжника на „Ф. „ЕАД,като на основание чл.99 от ЗЗД ответникът бил уведомен за прехвърлянето на вземането.  Ф. А.А.  преустановил плащането на вноските по кредит  PLUS -*/*г.-падежът на първа неплатена вноска ,като към тази дата длъжникът изплатил обща сума по заема в размер на 932.12лв.Съгласно договорът,вземането на кредитора ставало предсрочно изискуемо  в пълен размер,ако кредитополучателят просрочи две или повече месечни вноски –в случая от 10.06.2010г.-падежът на втората неплатена вноска.По този начин за длъжника възникнало задължението да погаси остатъка от заема в размер на 413.86лв./главница/ и 53.27лв./лихва/,представляваща печалба на дружеството или общо сумата в размер на 467.13лв.Според ищеца,длъжникът следвало да изплати целия кредит на 10.11.2010г.,като от тогава до подаване на заявлението за издаване на  заповед за изпълнение и изпълнителен лист,сроковете по всички падежи на тези остатъчни вноски отдавна изтекли,а длъжникът по делото продължавал виновно да не изпълнява задълженията си.

     Ф. А. дължал и обезщетение за забава върху непогасената главница в размер на 213.42лв.за периода от настъпване на предсрочна изискуемост на кредита-10.06.2010г.до 18.06.20*г.,ведно със законната лихва от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми.,както и направените съдебни и деловодни разноски.

       Предвид гореизложеното,ищецът моли да бъде призован на съд с ответника и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което признае за установено,че ответникът му дължи сумите в размер на 413.86лв./главница/ и 53.27лв./лихва/,представляваща печалба на дружеството или общо сумата в размер на 467.13лв.,както и лихва  за забава /законната лихва/ върху непогасената главница в размер на 213.42лв.за периода от настъпване на предсрочна изискуемост на кредита-10.06.2010г.до 18.06.20*г.,ведно със законната лихва от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми.Моли да му бъдат присъдени направените  съдебни и деловодни разноски.

       Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника на 26.10.20*г,като в указания му от съда срок той не е депозирал писмен отговор на предявения иск.

      Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     По повод на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК ,със Заповед №357/30.06.20*г.по ч.гр.д.№657/20*г.по описа на НПРС,съдът е осъдил длъжника Ф. А.А. с ЕГН:**********,*** да заплати на кредитора „Ф. „ЕАД,с ЕИК:***,със седалище и адрес на управление:гр.С.,ул.***”№*,представлявано от Управителя А. В.Г.,с пълномощник по делото юристконсулт К.Р.Н. СУМАТА от 413.86лв./главница/, 53.27лв.-договорна лихва за периода от 10.05.2010г.до 10.11.2010г.ь213.42лв.-лихва за забава за периода от 10.06.2010г.до 18.06.20*г.,ведно със законната лихва върху главницата,считано от 29.06.20*г.до окончателното изплащане,както и направените по делото разноски в размер на 25.00лв.-държавна такса и 100.00лв.-юристконсултско възнаграждение.

        Посочено,че вземането произтича от следните обстоятелства :Договор PLUS -*/*г.между длъжника и „Д.И. „АД с ново наименование „БНП П.П.Ф. „ЕАД.Вземането е прехвърлено на 08.07.2014г.на заявителя.

      Срещу заповедта за изпълнение е подадено възражение,като на заявителя е указано в 1-месечен срок да предяви иск за установяване на вземането си,като довнесе следващата се държавна такса,което той е и сторил.

      От приобщеното по делото писмено доказателство Договор за потребителски паричен кредит  PLUS -***,сключен на 23.12.2008г.между  „„БНП П.П.Ф. „ЕАД /кредитор/ и Ф. А. А. /длъжник/,неоспорен от страните по автентичност и съдържание/ и който съдът кредитира с нужното доверие,като писмен документ,ползващ се със съответната формална и материална доказателствена сила,се установява,че ищецът   БНП П.П.Ф. ЕАД е предоставило на ответника Ф. А. А. кредит /заем/  в размер на 1  000 лв,на разсрочено плащане-22 месечни вноски,всяка от които в размер на 67.24лв.,.,при уговорен лихвен процент -42.14%, които следва да се изплатят през периода :10.02.200-9г.- 10.11.2010г..включително.Към договора е приложен погасителен план,подписан и от двете страни.Ответникът е посочил банкова сметка,***аем.

     Ответникът не ангажира доказателства,обективиращи,че е изпълнил поетото от него задължение да върне цялата предоставена му от ищеца сума по кредита ,ведно с уговорените лихви на посочените падежи.Не оспорва,че ,че е преустановил плащането на вноските по кредита на 10.05.2010г.,като към тази дата е изплатил обща сума по заемар в размер на 932.12лв.

     За установяване на обстоятелствата:1/ Какъв е размера на неизплатената от ответника главница по кредита,предмет на исковата претенция ? ,2/Какъв е размерът на неизплатената договорна лихва по кредита ? ,3/Какъв е размерът на законната лихва за забава върху главницата по кредита за  периода ,посочен в исковата молба-10.06.2010г/падежа на последната дължима вноска/ .до 18.06.20*г.,по делото беше назначена съдебно-счетоводна експертиза,чието заключение съдът кредитира с нужното доверие като всеобхватно,добросъвестно и компетентно изготвено.

     Вещото лице В.Е. сочи в експертизата,че размерът на неизплатената от ответника главница по кредита е 413.86лв., размерът на неизплатената договорна лихва е 53.27лв.,а размерът на законната лихва за забава върху главницата за периода от 10.06.2010г.до 18.06.20*г. е 213.09лв.

      При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

      От доказателствата по делото се установи по несъмнен начин,че ищецът е изправна страна по договора и е предоставил на ответника заявеният кредит,а ответникът не е заплатил  всички дължими месечни вноски,като е преустановил плащането и е  изпаднал в забава на 10.06.2010г.

От този момент насетне кредитът е станал предсрочно изискуем /съгласно условията на сключения договор за кредит/чл.5  /, при просрочие на две или повече месечни вноски и считано от падежната дата на втората непогасена вноска/,включително определените по този договор надбавки, дължимото обезщетение за забавяне и всички разноски за събиране на вземането,без да е  необходимо изпращане на съобщение от кредитора за настъпване на предсрочна изискуемост.

    Съгласно чл.33 ал.2 от ЗПК,при забава на дължимите плащания,потребителят –кредитополучател дължи обезщетение в размер на законната лихва върху забавените вноски.Размерът на законната лихва е определен съобразно разпоредбите на чл.86 ал.2 от ЗЗД във вр.с чл.единствен от ПМС №426/18.12.2014г.за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения.

      С оглед на събраните по делото доказателства,съдът намира,че остатъкът  от задължението към посочената в заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК  дата 18.06.20*г.,възлиза на : главница- 413.86лв., договорна лихва -53.27лв., законна лихва за забава върху главницата за периода от 10.06.2010г.до 18.06.20*г. в размер на   213.09лв.

       Ето защо,съдът намира,че предявените обективно съединени искове досежно претендираните главница и договорна лихва се явяват изцяло основателни и доказани и следва да бъдат уважени,а искът с правно основание чл.86 ал.2 от ЗЗД /за претендираната законна лихва за забава върху главницата за периода от 10.06.2010г.до 18.06.20*г. се явява частично основателен и доказан до размер на  213.09лв.и следва да бъде уважен до този размер.В останалата му част ,за разликата до пълния размер от 213.42лв. следва да бъде отхвърлен.

      С оглед изхода на делото ,на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 490.00лв./от направените такива в общ размер на 495.00лв.,включващи :125.00лв./държавна такса/,70.00лв./ за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза/,а на  основание чл.78 ал.8 от ГПК във вр.чл.8 ал.1 от Наредба №1/2004г.за минималните размери на адвокатските възнаграждения -юристконсултско възнаграждение в размер на 300.00лв./.

      Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                   

                                                    

 

 

 

                                                       Р        Е      Ш       И       :

 

     ПРИЗНАВА  ЗА УСТАНОВЕНО,че ответникът Ф. А.А. с ЕГН:**********,*** ДЪЛЖИ на ищеца Ф. „ЕАД ,с ЕИК:***,със седалище и адрес на управление :гр.С.,район „***”,ул.”***”№*,представлявано от А. В.Г. ,действуващ чрез пълномощника си юристконсулт К.Р.Н. СУМАТА в размер на от 413.86лв./четиристотин и тринадесет лева осемдесет и шест стотинки -главница/, 53.27лв./петдесет и три лева двадесет и седем стотинки-договорна лихва за периода от 10.05.2010г.до 10.11.2010г./,213.09лв./двеста и тринадесет лева и девет стотинки.-лихва за забава за периода от 10.06.2010г.до 18.06.20*г./,ведно със законната лихва върху главницата,считано от 29.06.20*г.до окончателното изплащане./за което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК  №357/30.06.20*г.по ч.гр.д.№657/20*г.по описа на НПРС/.

      ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.86 ал.2 от ЗЗД –за установяване на вземане за лихва за забава за периода от 10.06.2010г.до 18.06.20*г.за разликата от присъдения размер до претендирания такъв от 213.42лв.

       ОСЪЖДА  ответника Ф. А.А. с ЕГН:**********,*** да заплати на ищеца Ф. „ЕАД ,с ЕИК:***,със седалище и адрес на управление :гр.С.,район „***”,ул.”***”№*,представлявано от А. В.Г. ,действуващ чрез пълномощника си юристконсулт К.Р.Н. направените в настоящото исково производство съдебни и деловодни разноски в общ размер на 490.00лв./четиристотин и деветдесет лева/.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Шумен в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                           РАЙОНЕН   СЪДИЯ: